COHU

Filtro sipas:

Monitorimi i seancave në Gjykatat Themelore të Prishtinës, Gjilanit dhe Mitrovicës

Kjo databazë është krijuar nga Organizata ÇOHU! dhe CSD në kuadër të projektit “Open Justice” dhe ka për qëllim të shërbej si një mjet i qasshëm që ofron të gjeturat nga monitorimi i seancave gjyqësore në tri gjykata themelore të Kosovës.

Gjatë periudhës një vjecare, ÇOHU! dhe CSD kanë monitoruar gjithsej 102 raste me 238 seanca gjyqësore në gjykatat themelore në Prishtinë, Gjilan dhe Mitrovicë, me ë’rast janë identifikuar shkelje të ndryshme në sistemin gjyqësor nga këto tre gjykata, duke filluar nga ato teknike dhe procedurale, deri te ato përmbajtjesore.

Gjatë kësaj periudhe janë monitoruar rastet nga katër kapituj të kodit penal (Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës (neni 147 KPRK), Kapitulli XXI - Vepratenale kundër martesës dhe familjes, Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar, Kapitulli XXXIV –Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare).

Nga të gjeturat gjatë monitorimit, ÇOHU do të publikojë në këtë platformë disa nga të gjeturat kryesore.

Pjesa e parë që është publikuar do të pasqyrojë shkeljet e afateve ligjore në caktimin dhe mbajtjen e seancave gjyqësore.

Nga 102 rastet e monitoruara, ÇOHU ka evidentuar 133 shkelje të afateve ligjore në 76 raste:

  1. 64 shkelje të afateve në caktimin dhe mbajtjen e shqyrtimit fillestar
  2. 18 shkelje të afateve në caktimin dhe mbajtjen e shqyrtimit dytësor
  3. 34 shkelje të afateve në caktimin dhe mbajtjen e shqyrtimit kryesor
  4. 17 shkelje të afateve deri në aktgjykim

Databaza do të përditësohet edhe me të dhëna tjera si: rastet e fillimit me vonesë të seancave gjyqësore, profilin e personave të akuzuar për korrupsion dhe me përshkrimin e detajuar nga secila seancë e monitoruar.

Databaza është interaktive ku përdoruesve u mundësohet krahasimi i të dhënave sipas interesit të tyre.

Monitoring sessions in the Basic Courts of Prishtinë/Priština, Gjilan/Gnjilane and Mitrovicë/Mitrovica

This database was created by ÇOHU Organization and CSD within the Open Justice project and is intended to serve as an accessible and open tool which provides findings from monitoring of court hearings in three basic Kosovo courts.

During one year period, ÇOHU! and CSD monitored a total of 102 cases and 214 court hearings in Basic Courts in Prishtinë/Priština, Gjilan/Gnjilane and Mitrovicë/Mitrovica and identified various violations within those courts, of both technical and procedural nature, as well as substantive nature.

During this period were monitored cases from four chapter of criminal code. (Chapter XIV- Criminal offenses against the constitutional order and security of Kosovo (Article 147), Chapter XXI- Criminal offenses against marriage and family, Chapter XXIV- Organized crime, Capter XXXIV- Criminal Offenses against Official Corruption and Officials).

From the findings during the monitoring, ÇOHU will publish some of the key findings on this platform.

The first part that has been published will reflect violations of legal deadlines in scheduling and organizing court hearings.

From 102 monitored cases Çohu has identified 133 violations of legal deadlines in 76 cases:

  1. 64 violation of deadlines in scheduling and organizing the initial hearing
  2. 18 violations of deadlines in scheduling and organizing secondary hearing
  3. 34 violation of deadlines in scheduling and organizing the main hearing
  4. 17 violations of deadlines until verdict

The database will be updated with new other data as: cases of starting with delays of court hearings, profiles of the accused for high-level corruption, detailed description of each monitored session.

The database is interactive where users can compare data according to their interest.

Shkeljet e afateve ligjore