COHU

Lëndët në Prokuroritë e Kosovës

Kjo databazë është krijuar nga Organizata ÇOHU! dhe CSD në kuadër të projektit Open Justiceë dhe ka për qëllim të shërbej si një mjet i qasshëm dhe i hapur për të monitoruar statusin e lëndëve në Prokuroritë Themelore të Kosovës dhe Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës.

Databaza përmban të dhëna të detajuara për statusin e lëndëve në Prokuroritë Themelore të Kosovës dhe Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës për katër kapituj të kodit penal për vitet 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021:

 1. Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës (neni 147 KPRK);
 2. Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes;
 3. Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar;
 4. Kapitulli XXXIV –Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare

Në këtë data-bazë të dhënat janë të ndara në katër kategori:

 1. Lëndët e trashëguara
 2. Lëndët e pranuara
 3. Lëndët e zgjidhura
 4. Lëndët e pazgjidhura në fund të vitit

Databaza është interaktive ku përdoruesve u mundësohet krahasimi i të dhënave sipas interesit të tyre.

Databaza do të përditësohet me të dhëna të reja sapo ato të jenë të qasshme për organizatën ÇOHU!.

Cases in Kosovo Prosecution Offices

This database was created by ÇOHU Organization and CSD within the Open Justice project and is intended to serve as an accessible and open tool for monitoring the status of cases in Kosovo Basic Prosecution Offices and Special Prosecution Office of the Republic of Kosovo.

The database contains detailed data on the status of cases in Kosovo Basic Prosecution Offices and Special Prosecution Office of the Republic of Kosovo for four chapters of the Criminal Code for 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021:

 1. Chapter XIV- Criminal offenses against the constitutional order and security of Kosovo (Article 147)
 2. Chapter XXI- Criminal offenses against marriage and family;
 3. Chapter XXIV- Organized crime;
 4. Chapter XXXIV- Official corruption and Criminal Offences against official duty

In this database the data are divided into four categories:

 1. Transferred cases
 2. Received cases
 3. Resolved cases
 4. Unresolved cases till the end of the year

The database is interactive where users can compare data according to their interest.

The database will be updated with new data as soon as they are accessible to the COHU Organization.

Lëndët në Prokuroritë e Kosovës

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për vitin 2015

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për vitin 2016

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për vitin 2017

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për vitin 2018

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për vitin 2019

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për vitin 2020

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për vitin 2021

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për katër kapituj të kodit penal

Shfaq tabelën Shkarko si excel

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për katër kapituj të kodit penal

Prokuroria 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PSRK 122 113 124 81 94 143 176
P.Th Prishtinë 506 507 548 307 279 229 285
P.Th Prizren 78 78 101 105 141 117 119
P.Th Pejë 105 138 130 71 115 82 88
P.Th Gjilan 62 97 68 59 31 46 58
P.Th Mitrovicë 116 117 150 122 112 111 183
P.Th Ferizaj 77 52 74 60 53 53 72
P.Th Gjakovë 53 56 102 56 52 39 78

Statusi i lëndëve për Prokuroritë e Kosovës në fund të vitit 2015

Statusi i lëndëve për Prokuroritë e Kosovës në fund të vitit 2016

Statusi i lëndëve për Prokuroritë e Kosovës në fund të vitit 2017

Statusi i lëndëve për Prokuroritë e Kosovës në vitin 2018

Statusi i lëndëve për Prokuroritë e Kosovës në fund të vitit 2019

Statusi i lëndëve për Prokuroritë e Kosovës në fund të vitit 2020

Statusi i lëndëve për Prokuroritë e Kosovës në fund të vitit 2021

Shkarko si excel 2015
Trashëguara Pranuara Zgjidhura Pa Zgjidhura
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
PSRK 39 301 5 78 47 261 0 0 14 156 3 23 14 52 0 0 16 113 2 19 22 108 0 0 45 344 8 82 43 263 0 0
P.Th Prishtinë 1 4 4 6 341 993 2 2 0 0 0 0 155 351 3 3 0 0 0 0 192 324 4 4 1 4 4 6 336 1018 1 1
P.Th Prizren 0 0 0 0 18 52 8 12 0 0 2 2 45 101 5 14 0 0 1 1 44 92 3 10 0 0 1 1 23 64 10 16
P.Th Pejë 0 0 1 1 25 70 22 24 0 0 2 4 45 71 10 15 0 0 2 4 49 96 4 7 0 0 0 0 23 46 28 32
P.Th Gjilan 0 0 0 0 7 18 0 0 0 0 0 0 44 66 11 12 0 0 0 0 42 67 11 12 0 0 0 0 10 17 0 0
P.Th Mitrovicë 0 0 0 0 55 143 8 10 0 0 1 3 43 93 9 14 0 0 0 0 28 73 7 7 0 0 1 3 71 163 10 17
P.Th Ferizaj 1 6 0 0 30 69 6 7 0 0 2 6 32 64 6 8 0 0 1 4 43 93 7 9 1 6 1 2 19 40 5 6
P.Th Gjakovë 0 0 1 1 16 36 0 0 0 0 0 0 34 62 2 2 0 0 1 1 36 68 1 1 0 0 0 0 14 30 1 1
Shkarko si excel 2016
Trashëguara Pranuara Zgjidhura Pa Zgjidhura
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
PSRK 46 412 9 74 46 270 0 0 2 27 0 0 10 30 0 0 23 185 4 8 25 156 0 0 37 335 10 67 39 162 0 0
P.Th Prishtinë 2 2 0 0 338 1034 1 1 0 0 1 1 165 304 0 0 0 0 1 1 202 532 0 0 2 2 3 4 223 655 1 1
P.Th Prizren 0 0 1 1 21 60 10 16 0 0 1 1 39 80 6 6 0 0 1 1 34 71 6 9 0 0 1 1 27 29 10 13
P.Th Pejë 0 0 1 1 23 47 28 32 0 0 1 1 61 92 24 28 0 0 2 2 63 97 35 37 0 0 1 1 21 40 17 23
P.Th Gjilan 0 0 0 0 9 18 0 0 0 0 0 0 88 173 0 0 0 0 0 0 76 144 0 0 0 0 0 0 19 48 0 0
P.Th Mitrovicë 0 0 1 3 71 164 10 17 0 0 0 0 32 84 3 6 0 0 0 0 25 61 2 3 0 0 1 3 82 192 11 20
P.Th Ferizaj 1 6 1 1 19 43 5 6 0 0 1 2 18 32 7 7 0 0 3 4 20 28 6 6 1 6 0 0 17 47 6 7
P.Th Gjakovë 0 0 0 0 14 31 1 1 0 0 0 0 30 29 11 13 0 0 0 0 16 26 4 6 0 0 0 0 19 35 8 8
Shkarko si excel 2017
Trashëguara Pranuara Zgjidhura Pa Zgjidhura
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
PSRK 39 347 10 67 66 268 0 0 5 33 1 3 3 10 0 0 4 59 0 0 11 25 0 0 42 321 11 70 26 119 0 0
P.Th Prishtinë 2 2 3 4 215 628 1 1 0 0 0 0 322 503 5 9 0 0 0 0 399 804 4 5 4 4 6 8 350 925 3 6
P.Th Prizren 0 0 1 1 23 66 10 13 0 0 4 8 41 90 22 31 0 0 5 9 51 161 14 15 0 0 1 1 24 49 28 42
P.Th Pejë 0 0 1 1 19 37 17 23 0 0 8 8 59 87 26 32 0 0 3 3 72 109 41 49 0 0 6 6 22 40 21 29
P.Th Gjilan 0 0 0 0 16 43 0 0 0 0 1 1 46 78 5 5 0 0 1 1 52 83 5 5 0 0 0 0 12 25 0 0
P.Th Mitrovicë 0 0 1 3 82 193 11 20 0 0 0 0 49 77 7 12 0 0 2 6 45 145 5 12 0 0 0 0 167 318 24 40
P.Th Ferizaj 1 6 0 0 18 54 6 7 0 0 0 0 37 108 12 18 0 0 0 0 28 84 6 8 2 12 0 0 45 128 18 24
P.Th Gjakovë 0 0 0 0 19 34 8 8 0 0 0 0 62 85 13 15 0 0 0 0 50 75 21 22 0 0 0 0 26 38 8 9
Shkarko si excel 2018
Trashëguara Pranuara Zgjidhura Pa Zgjidhura
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
PSRK 39 219 10 62 19 79 0 0 6 34 0 0 7 39 0 0 13 70 1 3 9 59 0 0 32 183 9 59 17 59 0 0
P.Th Prishtinë 2 2 3 4 129 338 0 0 0 0 1 1 170 376 2 7 0 0 2 3 185 365 1 5 2 2 2 2 114 349 3 6
P.Th Prizren 0 0 0 0 22 37 18 29 0 0 1 1 48 84 16 18 0 0 1 1 45 66 28 33 0 0 0 0 25 55 7 14
P.Th Pejë 0 0 2 2 7 9 8 11 0 0 1 1 30 53 23 26 0 0 1 1 31 47 26 30 0 0 1 1 6 15 5 4
P.Th Gjilan 0 0 0 0 6 14 0 0 0 0 0 0 50 84 3 3 0 0 0 0 43 73 3 3 0 0 0 0 15 25 0 0
P.Th Mitrovicë 0 0 0 0 80 148 11 18 0 0 1 3 28 33 2 2 0 0 0 0 41 80 11 18 0 0 1 3 67 101 2 2
P.Th Ferizaj 1 6 0 0 22 60 9 11 0 0 0 0 21 37 7 7 0 0 0 0 22 36 6 6 1 6 0 0 21 61 10 12
P.Th Gjakovë 0 0 0 0 16 22 2 2 0 0 1 2 31 47 6 7 0 0 0 0 32 46 7 7 0 0 1 2 15 23 1 2
Shkarko si excel 2019
Trashëguara Pranuara Zgjidhura Pa Zgjidhura
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
PSRK 39 207 8 58 16 105 0 0 8 76 3 3 20 115 0 0 13 106 2 2 10 47 0 0 34 177 9 59 26 173 0 0
P.Th Prishtinë 0 0 2 2 101 318 3 6 0 0 1 1 164 328 8 11 0 0 2 2 161 310 14 0 0 0 113 395 0 0 11 0
P.Th Prizren 0 0 0 0 25 58 7 13 0 0 2 2 96 212 11 13 0 0 0 0 96 190 21 0 0 0 2 2 25 80 6 0
P.Th Pejë 0 0 1 1 3 3 5 7 0 0 1 1 19 29 86 98 0 0 1 1 18 26 90 0 0 0 1 1 4 6 5 0
P.Th Gjilan 0 0 0 0 7 18 0 0 0 0 0 0 24 51 0 0 0 0 0 0 34 54 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0
P.Th Mitrovicë 0 0 0 2 65 98 2 2 0 0 2 4 41 80 2 2 0 0 0 0 30 53 1 0 0 0 2 6 76 125 1 0
P.Th Ferizaj 0 0 0 0 20 58 10 12 0 0 0 0 21 32 2 4 0 0 0 0 26 46 12 0 0 0 0 0 15 44 4 0
P.Th Gjakovë 0 0 1 2 11 17 1 2 0 0 0 0 24 49 15 19 0 0 1 2 25 45 12 0 0 0 0 0 10 21 9 0
Shkarko si excel 2020
Trashëguara Pranuara Zgjidhura Pa Zgjidhura
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
PSRK 34 177 9 59 26 173 0 0 8 62 9 59 57 177 0 0 7 34 0 0 39 155 0 0 35 205 9 59 44 195 0 0
P.Th Prishtinë 0 0 1 1 104 336 1 11 0 0 3 3 117 233 3 4 0 0 0 0 115 238 9 0 0 0 3 3 106 331 6 0
P.Th Prizren 0 0 2 2 25 80 5 6 0 0 3 3 65 125 17 21 0 0 3 3 61 116 22 0 0 0 0 0 29 89 5 0
P.Th Pejë 0 0 1 1 4 6 9 15 0 0 1 1 36 62 31 33 0 0 0 0 19 30 34 0 0 0 1 1 31 38 15 0
P.Th Gjilan 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0 0 34 59 5 5 0 0 0 0 33 66 5 0 0 0 0 0 8 8 0 0
P.Th Mitrovicë 0 0 2 6 76 125 1 1 0 0 2 6 24 48 6 6 0 0 1 3 17 22 5 0 0 0 1 3 83 151 5 0
P.Th Ferizaj 0 0 0 0 15 44 4 4 0 0 0 0 29 48 5 5 0 0 0 0 60 51 7 0 0 0 0 0 14 41 4 0
P.Th Gjakovë 0 0 0 0 10 21 7 9 0 0 0 0 17 26 5 6 0 0 0 0 15 19 9 0 0 0 0 0 12 28 9 0
Shkarko si excel 2021
Trashëguara Pranuara Zgjidhura Pa Zgjidhura
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
PSRK 35 205 9 59 44 195 0 0 19 148 0 0 69 282 0 0 7 54 0 0 53 177 0 0 47 299 9 59 60 300 0 0
P.Th Prishtinë 0 0 3 3 106 331 2 6 0 0 2 2 139 262 33 42 0 0 1 1 128 234 39 0 0 0 4 4 117 359 9 0
P.Th Prizren 0 0 0 0 29 89 5 5 0 0 0 0 61 94 24 25 0 0 0 0 73 154 16 0 0 0 0 0 17 28 14 0
P.Th Pejë 0 0 1 1 21 38 12 14 0 0 2 2 35 71 17 20 0 0 2 2 31 34 25 0 0 0 1 1 25 75 9 0
P.Th Gjilan 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 46 63 4 4 0 0 0 0 40 50 3 0 0 0 0 0 14 21 1 0
P.Th Mitrovicë 0 0 1 3 83 151 2 2 0 0 0 0 50 103 47 54 0 0 0 0 28 41 43 0 0 0 1 3 105 213 13 0
P.Th Ferizaj 0 0 0 0 14 41 4 4 0 0 0 0 42 98 12 12 0 0 0 0 37 73 11 0 0 0 0 0 19 66 5 0
P.Th Gjakovë 0 0 0 0 12 28 5 6 0 0 0 0 43 73 18 25 0 0 0 0 19 33 13 0 0 0 0 0 36 68 18 0