COHU

OPEN JUSTICE

“Open Justice” është mjet online i cili funksionon në kuadër të “Open Data dhe Statistical Visualization” dhe për qëllim ka të ofrojë përdorim të hapur dhe lehtë të qasshëm për hulumtues, gazetarë, pjesëtarë të shoqërisë civile si dhe të interesuar të tjerë të cilët janë të përfshirë në monitorimin, parandalimin dhe luftimin e korrupsionit politik në Kosovë.

Platforma “Open Justice” është produkt i projektit “Open Justice” financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë i cili është implementuar nga Organizata ÇOHU! në bashkëpunim me CSD. Projekti për qëllim ka pasur monitorimin e lëndëve në gjykata dhe prokurori për katër kapituj të kodit penal (Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës (neni 147 KPRK), Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes, Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar, Kapitulli XXXIV –Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare).

Qëllimi i fokusimit në kapitujt e tillë të veprave penale është monitorimi i lëndëve të caktuara si lëndë për trajtim me prioritet, rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe krahasimi me veprat tjera penale të karakterit sensitiv, ato kundër dhunës në familje dhe kundër të drejtave të njeriut.

Kjo platformë është e ndarë në tri pjesë:

Pjesa e parë përmban të dhënat nga prokuroritë për statusin e lëndëve për vitet 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Pjesa e dytë përmban të dhënat nga gjykatat për statusin e lëndëve për vitet 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Pjesa e tretë përmban të gjeturat nga monitorimi direkt i seancave gjyqësore në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Gjilan dhe Mitrovicë.

Kjo data-bazë është një mjet online i cili lejon navigimin e hapur dhe të pa censuruar. Si e tillë, kjo data-bazë është lëshuar në përdorim me licencën më të hapur, ku me termin HAPUR nënkuptohet që “kushdo mundet në mënyrë të lirë të ketë qasje, të modifikojë, dhe të shpërndajë për çfarëdo qëllimi (përderisa i përmbahet kërkesave për të treguar prejardhjen dhe të lejojë qasje të lirë).

Data-baza do të popullohet me të dhënat të reja nga fushat e lartpërmendura në mënyrë sistematike kur këto të dhëna do të jenë të qasshme për organizatën Çohu!.

OPEN JUSTICE

“Open Justice” is an online tool that operates within “Open Data and Statistical Visualisation” platform, it’s purpose is to provide open and easily accessible use of data for researcher, journalists, civil society members as well as other stakeholders involved in monitoring, preventing and combating political corruption in Kosovo.

“Open Justice” platform is a product of “Open Justice” an EU funded project managed by the European Union Office in Kosovo, the project has been implemented by Organization for Democracy, Anticorruption and Dignity, Çohu! and Communication for Social Development (CSD).

The purpose of the project was to monitor cases in courts and prosecutors for four chapters of the criminal code (Chapter XIV- Criminal offenses against the constitutional order and security of Kosovo (Article 147), Chapter XXI- Criminal offenses against marriage and family, Chapter XXIV- Organized crime, Capter XXXIV- Criminal Offenses against Official Corruption and Officials).

The reason behind the said focus is to monitor certain cases of priority, cases of corruption and organized crime, as well as their comparison with cases of sensitive character, such as domestic violence or breach of human rights.

This platform is devided into three parts:

The first section contains the data from prosecutions on the status of cases for the years 2015,2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021

The second section contains data from courts on the status of cases for the years 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

The third section contains findings from direct monitoring of court hearings in the Basic Court in Prishtinë/Priština, Gjilan/Gnjilane and Mitrovicë/Mitrovica.

This data-base is an online tool that allows open and uncensored navigation. As such, this data base is released for use with the most open license, where the term OPEN implies that "anyone can freely access, modify, and distribute for any purpose (while complying with the requirements for show the origin and allow free access).

The database will be update with new data from the above mentioned fields systematically when these data will be accessible to the Cohu Organization.

Lëndët në Prokuroritë e Kosovës

Kjo databazë është krijuar nga Organizata ÇOHU! dhe CSD në kuadër të projektit “Open Justice” dhe ka për qëllim të shërbej si një mjet i qasshëm dhe i hapur për të monitoruar statusin e lëndëve në Prokuroritë Themelore të Kosovës dhe Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës.

Databaza përmban të dhëna të detajuara për statusin e lëndëve në Prokuroritë Themelore të Kosovës dhe Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës për katër kapituj të kodit penal për vitet 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021:

 1. Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës (neni 147 KPRK);
 2. Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes;
 3. Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar;
 4. Kapitulli XXXIV –Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare

Në këtë data-bazë të dhënat janë të ndara në katër kategori:

 1. Lëndët e trashëguara
 2. Lëndët e pranuara
 3. Lëndët e zgjidhura
 4. Lëndët e pazgjidhura në fund të vitit

Databaza është interaktive ku përdoruesve u mundësohet krahasimi i të dhënave sipas interesit të tyre.

Databaza do të përditësohet me të dhëna të reja sapo ato të jenë të qasshme për organizatën ÇOHU!.

Cases in Kosovo Prosecution Offices

This database was created by ÇOHU Organization and CSD within the Open Justice project and is intended to serve as an accessible and open tool for monitoring the status of cases in Kosovo Basic Prosecution Offices and Special Prosecution Office of the Republic of Kosovo.

The database contains detailed data on the status of cases in Kosovo Basic Prosecution Offices and Special Prosecution Office of the Republic of Kosovo for four chapters of the Criminal Code for 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021:

 1. Chapter XIV- Criminal offenses against the constitutional order and security of Kosovo (Article 147)
 2. Chapter XXI- Criminal offenses against marriage and family;
 3. Chapter XXIV- Organized crime;
 4. Chapter XXXIV- Official corruption and Criminal Offences against official duty

In this database the data are divided into four categories:

 1. Transferred cases
 2. Received cases
 3. Resolved cases
 4. Unresolved cases till the end of the year

The database is interactive where users can compare data according to their interest.

The database will be updated with new data as soon as they are accessible to the COHU Organization.

Lëndët në Gjykatat Themelore të Kosovës

Kjo databazë është krijuar nga Organizata ÇOHU! dhe CSD në kuadër të projektit “Open Justice” dhe ka për qëllim të shërbej si një mjet i qasshëm dhe i hapur për të monitoruar statusin e lëndëve në Gjykatat Themelore të Kosovës.

Databaza përmban të dhëna të detajuara për statusin e lëndëve në Gjykatat Themelore të Kosovës për katër kapituj të kodit penal për vitet 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021: (të dhënat për Kapitullin XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes janë vetëm deri në vitin 2018, për tri vitet tjera do të publikohen sapo të sigurohen nga organizata Çohu.)

 1. Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës (neni 147 KPRK);
 2. Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes;
 3. Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar;
 4. Kapitulli XXXIV –Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare

Në këtë data-bazë të dhënat janë të ndara në katër kategori:

 1. Lëndët e trashëguara
 2. Lëndët e pranuara
 3. Lëndët e zgjidhura
 4. Lëndët e pazgjidhura në fund të vitit

Statusi i lëndëve të zgjidhura është i ndarë në gjashtë nënkategori sipas mënyrës së zgjidhjes:

 1. Me dënim
 2. Aktgjykim Lirues
 3. Aktgjykim Refuzues
 4. Parashkrim
 5. Mënyrë tjetër
 6. Bartur në kompetencë

Lëndët e zgjidhura me dënim janë të ndara në katër nënkategori sipas llojit të dënimit:

 1. Dënim me burg
 2. Dënim me gjobë
 3. Dënim me kusht
 4. Dënim tjetër

Databaza është interaktive ku përdoruesve u mundësohet krahasimi i të dhënave sipas interesit të tyre.

Databaza do të përditësohet me të dhëna të reja sapo ato të jenë të qasshme për organizatën ÇOHU!.

Cases in Basic Courts in Kosovo

This database was created by ÇOHU Organization and CSD within the Open Justice project and is intended to serve as an accessible and open tool for monitoring the status of cases in Kosovo's Basic Courts.

The database contains detailed data on the status of cases in Kosovo Basic Courts for four chapters of the Criminal Code for 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021: (The data for Chapter XXI-Criminal offenses against marriage and family are only until 2018, for the next three years will be published as soon as they are provided by the organization Çohu.)

 1. Chapter XIV- Criminal offenses against the constitutional order and security of Kosovo (Article 147)
 2. Chapter XXI- Criminal offenses against marriage and family;
 3. Chapter XXIV- Organized crime;
 4. Chapter XXXIV- Official corruption and Criminal Offences against oficial duty

In this database the data are divided into four categories:

 1. Transferred cases
 2. Received cases
 3. Resolved cases
 4. Unresolved cases till the end of the year

The status of solved cases is divided into six subcategories by the way of settlement:

 1. With punishment
 2. Acquittal Judgement
 3. Rejection Judgement
 4. Statutory limitations
 5. Other outcome
 6. Transferred with competence

Sentenced cases are divided into four sub-categories according to the type of sentence:

 1. Imprisonment
 2. Fine
 3. Probation
 4. Other

The database is interactive where users can compare data according to their interest.

The database will be updated with new data as soon as they are accessible to the COHU Organization.

Monitorimi i Seancave

Shkeljet e afateve ligjore

Filtro sipas:

Monitorimi i seancave në Gjykatat Themelore të Prishtinës, Gjilanit dhe Mitrovicës

Kjo databazë është krijuar nga Organizata ÇOHU! dhe CSD në kuadër të projektit “Open Justice” dhe ka për qëllim të shërbej si një mjet i qasshëm që ofron të gjeturat nga monitorimi i seancave gjyqësore në tri gjykata themelore të Kosovës.

Gjatë periudhës një vjeçare, ÇOHU! dhe CSD kanë monitoruar gjithsej 102 raste me 238 seanca gjyqësore në gjykatat themelore në Prishtinë, Gjilan dhe Mitrovicë, me ç’rast janë identifikuar shkelje të ndryshme në sistemin gjyqësor nga këto tre gjykata, duke filluar nga ato teknike dhe procedurale, deri te ato përmbajtjesore.

Gjatë kësaj periudhe janë monitoruar rastet nga katër kapituj të kodit penal (Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës (neni 147 KPRK), Kapitulli XXI - Vepratenale kundër martesës dhe familjes, Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar, Kapitulli XXXIV –Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare).

Nga të gjeturat gjatë monitorimit, ÇOHU do të publikojë në këtë platformë disa nga të gjeturat kryesore.

Pjesa e parë që është publikuar do të pasqyrojë shkeljet e afateve ligjore në caktimin dhe mbajtjen e seancave gjyqësore.

Nga 102 rastet e monitoruara, ÇOHU ka evidentuar 133 shkelje të afateve ligjore në 76 raste:

 1. 64 shkelje të afateve në caktimin dhe mbajtjen e shqyrtimit fillestar
 2. 18 shkelje të afateve në caktimin dhe mbajtjen e shqyrtimit dytësor
 3. 34 shkelje të afateve në caktimin dhe mbajtjen e shqyrtimit kryesor
 4. 17 shkelje të afateve deri në aktgjykim

Databaza do të përditësohet edhe me të dhëna tjera si: rastet e fillimit me vonesë të seancave gjyqësore, profilin e personave të akuzuar për korrupsion dhe me përshkrimin e detajuar nga secila seancë e monitoruar.

Databaza është interaktive ku përdoruesve u mundësohet krahasimi i të dhënave sipas interesit të tyre.

Monitoring sessions in the Basic Courts of Prishtinë/Priština, Gjilan/Gnjilane and Mitrovicë/Mitrovica

This database was created by ÇOHU Organization and CSD within the Open Justice project and is intended to serve as an accessible and open tool which provides findings from monitoring of court hearings in three basic Kosovo courts.

During one year period, ÇOHU! and CSD monitored a total of 102 cases and 214 court hearings in Basic Courts in Prishtinë/Priština, Gjilan/Gnjilane and Mitrovicë/Mitrovica and identified various violations within those courts, of both technical and procedural nature, as well as substantive nature.

During this period were monitored cases from four chapter of criminal code. (Chapter XIV- Criminal offenses against the constitutional order and security of Kosovo (Article 147), Chapter XXI- Criminal offenses against marriage and family, Chapter XXIV- Organized crime, Capter XXXIV- Criminal Offenses against Official Corruption and Officials).

From the findings during the monitoring, ÇOHU will publish some of the key findings on this platform.

The first part that has been published will reflect violations of legal deadlines in scheduling and organizing court hearings.

From 102 monitored cases Çohu has identified 133 violations of legal deadlines in 76 cases:

 1. 64 violation of deadlines in scheduling and organizing the initial hearing
 2. 18 violations of deadlines in scheduling and organizing secondary hearing
 3. 34 violation of deadlines in scheduling and organizing the main hearing
 4. 17 violations of deadlines until verdict

The database will be updated with new other data as: cases of starting with delays of court hearings, profiles of the accused for high-level corruption, detailed description of each monitored session.

The database is interactive where users can compare data according to their interest.