COHU

Rrjetëzimi i lidhjeve të biznesit me politikën

Kjo data-bazë është krijuar nga organizata ÇOHU! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese – QKGH, dhe ka për qëllim të shërbej si një mjet i qasshëm dhe i hapur për të monitoruar përfitimet në vlera monetare të financuesve të partive politike nga tenderët publik.

Data-baza përmban të dhëna rreth përfitimeve të financuesve të pesë partive politike në vend: Partinë Demokratike të Kosovës (PDK), Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK), Lëvizjen Vetëvendosje! (LVV), Aleancën për Ardhëmrinë e Kosovës (AAK) dhe Aleancën Kosova e Re (AKR).

Në këtë  databazë janë përfshirë personat fizikë dhe juridikë të cilat kanë financuar këto parti politike me të holla ose në kontribute të natyrës në mall dhe shërbime. Kjo e dhënë është nxjerrë nga pasqyrave financiare vjetore dhe shpenzimet zgjedhore për vitet 2009-2012, të publikuara nga Komisioni Qendror Zgjedhor - KQZ.

Në kuadër të saj, data-baza përmban këto të dhëna: personin fizikë dhe juridikë që ka dhënë mjete për subjektin politik, vendin ku i ka dhënë këto mjete, vlerën e donacionit që e kanë dhënë, partinë të cilës ia kanë dhënë këtë donacion, vitin e përfitimit të donacionit, vlerën e tendërve që këta donatorë i kanë marrë në institucione, institucionin ku janë marrë këta tenderë.

Për krijimin e kësaj databaze është krijuar një listë me bizneset të cilat kanë dhënë donacion për partitë politike përfshirë këtu edhe pronarët e bizneseve të cilët në mënyrë individuale kanë financuar këto parti politike. Të dhënat për bizneset që janë në pronësi të donatorëve të partive politike janë hulumtuar duke krahasuar numrat personal, të cilët janë deklaruar në raportet e auditimit, me databazën e regjistrit të bizneseve në ARBK.

Po ashtu, janë analizuar rreth 700 kontrata të nënshkruara nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), ish-Ministria e Transportit, Postës dhe Telekomunikacionit (MTPT) dhe Ministria e Infrastrukturës (MI) për periudhën kohore gusht 2007- maj 2014. Nga këto të dhëna janë nxjerrë  informacione rreth kompanive që kanë fituar tenderë të cilat të dhëna janë krahasuar me të dhënat nga regjistri i bizneseve në ARBK, për të identifikuar pronarët e kompanive përfituese të tenderëve publikë.

Pas popullimit të databazës me të dhëna e lartcekura, është bërë krahasimi me të dhënave e raporteve të auditimit të KQZ-së, për të krijuar kështu një pasqyrë të plotë të përfitimeve të tenderëve publik nga financuesit e partive politike nga tri autoritete kontraktuese të përmendura më lartë (MASHT, ish-MTPT, dhe MI).

Nga të dhënat e raporteve të auditimit të KQZ-së, dhe nga kontratat e nënshkruara nga autoritetet kontraktuese, është gjetur se 35  kompani ( 18 financuese si subjekte juridike dhe 17 si subjekte fizike) që kanë financuar pesë partitë politike kanë marrë rreth 173 milionë euro përmes 147 tenderëve nga  këto tri ministri.

Gjithashtu është bërë edhe një kërkim shtesë bazuar në një mostër me përzgjedhje të rastësishme për bizneset që kanë financuar pesë partitë politike nga ku është gjetur se 52  kompani ( 10 financues si subjekte juridike dhe 42 si subjekte fizike) kanë përfituar  rreth 46 milionë euro përmes 295 tenderëve  nga institucione tjera publike.

Në total, kjo data-bazë përmban të gjetura se subjektet juridike dhe fizike të cilat kanë financuar partitë politike kanë marrë 442 tenderë duke përfituar mbi 220 milionë euro.

Emri I donatorit Biznesi Qyteti Vlera e donacionit Partia perfituese Viti Vlera e donacioneve sipas viteve Numri I tenderevë Vlera
Person Juridik Alfa + Malisheve 2,500 PDK 2009/2010 Në vitin 2010: 500 euro, në 2009: 2,000 euro 3 438,303

Tenderët e kompanisë: Alfa

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTJehona,Alfa80063113,80270500ASFALTIMI I RRUGËS DAMANEK – QUPEVË - BUBEL2009-10-09403,904
KK MalishevëAlfa80270500FURNIZIM ME MATERIAL NDERTIMOR PËR FAMILJET E PASTREHË NË KOMUNËN E MALISHEVËS2013-03-2052,336
KK MalishevëAlfa80270500FURNIZIM ME MATERIAL NDERTIMOR PËR FAMILJET E PASTREHË NË KOMUNËN E MALISHEVËS2011-08-24124,927
Person Juridik Ard Group + Prizren 3,000 PDK 2010 1 8,739,136

Tenderët e kompanisë: Ard Group

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTDrini Company ,Ard Group70288833,70537834ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË I NDARË NË 5 LOTE2009-10-078,739,136
Bujar Shabani Bageri + Ferizaj 1,000 PDK 2009 22 10,702,276

Tenderët e kompanisë: Bageri

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTBageri80280343Rehabilitimi i rruges magjistrale M25.2 Prishtinë-Gjilan ,pjesa Hajvali-Mramuer2008-04-18829,569
MIR & Rukolli,Bageri70222353,80280343Zgjerimi i Rrugës M2 – Milloshevë-Segmenti: Milloshevë-Vushtrri (sektori: Milloshevë-Lum i Madh), Lot 1, Lot2 dhe Lot52013-05-313,825,397
MIBageri80280343Ndërtimi i Rrugës Shkabaj – Qendra e Panaireve (Gazimestan)2013-07-02848,400
MIBageri80280343Asfaltimi i Rrugës Ferizaj-Nerodime (segmenti Ura e Jezercit2012-12-041,893,888
KK PodujevëBageri80280343Asfaltimi i rrugës në fshatin Konushefc - Buricë2012-03-09278,400
KK ShtimeBageri80280343Ndertimi i kanalizimit ne fsh. Belinc dhe rregullimi i rrugeve ne fsh. : Belinc, Reçak (lagjja haxhiaj), Davidovc dhe rruga Shefket Muhadini ne Shtime2011-07-16499,889
KK GraçanicëBageri80280343Ndërtimi i parkut për fëmijët para Qendrës së Kulturës në Graçanicë2013-02-2859,948
KK PodujevëBageri80280343Asfaltimi i rruges ne fshatin Surkish – faza II2011-09-22138,988
KK PrishtinëBageri80280343Ndërtimi i rrugës nga rruga magjistrale Prishtinë – Gjilan – krahu i djathtë te pompa e benzines “Mili Petrol 2” ne Hajvali2013-11-04273,733
KK VushtrriBageri80280343Asfaltimi i rrugës në fsh. Reznik - Shallc2011-07-0781,952
KK VushtrriBageri80280343Riasfaltimi i rrugës Stanofc i Poshtëm – Hekurudhë – Prellluzhë2011-01-0765,722
KK VushtrriBageri80280343Asfaltimi i pesë rrugëve lokale në zona rurale.2014-03-18170,073
KK VushtrriBageri80280343Asfaltimi i rrugëve lokale, sipas Lot: 1 dhe 22011-07-26153,654
KK VushtrriBageri80280343Asfaltimi i rrugës lokale Bukosh – Taraxhë ( vazhdim ndërtimi )2013-07-1663,060
KK PodujevëBageri80280343Asfaltimi i rrugës ne Godishnjak(faza II) L=3758.68 m2011-09-06198,561
KK FerizajBageri80280343Asfaltimi i rrugës Softaj – Rahovicë2013-05-04299,832
KK FerizajBageri80280343Asfaltimi i rruges ne Fshatin Gaqk drejt Burrnikut dhe riparimi i rruges egzistuese te Fshatit Gaqke2012-05-31169,886
KK ObiliqBageri80280343Rregullimi i rrugës Mazgit - Magjistrale2011-07-09173,858
KK PrishtinëBageri80280343Rikonstruimi i rrugëve me asfaltë në Prapashticë-Lagja Cubaj dhe Govorët2013-08-02124,841
KK LipjanBageri80280343Asfaltimi i rruges ne fshatin Sllovi2012-07-08343,809
KK PodujevëBageri80280343Asfaltimi i rrugës ne Bajqinë(lagja Ismajli)2011-05-26159,312
KK FerizajBageri80280343Asfaltimi i rrugës ,,Fan Noli,, në Ferizaj2011-07-2849,504
Mustafë Bajraktari Bajraktari + Vushtrri 500 PDK 2009 1 123,287

Tenderët e kompanisë: Bajraktari

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTBajraktari70233118PUNIMI I TROTUARIT RUNIK2009-10-30123,287
Basri Kqiku Bejta Commerce + Gjilan 10,000 PDK 2009 9 8,563,098

Tenderët e kompanisë: Bejta Commerce

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTBejta Commerce70038754Ndertimi i rruges regjionale R (105) Palac-Vushtrri , pjesa e I prej km 0+000 deri 8+583,06 dhe pjesa e II-të prej 8+583,06 km deri 17+588.602008-05-131,677,786
MTPTBejta Commerce70038754Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës : Zajqec-Tuxhec ,L=6,547.71 km2008-09-041,043,543
MTPTBejta Commerce70038754NDËRTIMI I RRUGËS REGJIONALE R209 BRESALC=KISHNAPOLE –GADIME – VRELLË L=17.17 Km2009-02-084,824,214
MIBejta Commerce70038754Asfaltimi i Rrugës lokale Shkabaj - Gllanasellë2012-11-16437,273
Qendra e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe ZhvillimBejta Commerce70038754ASFALTIMI I POLIGONIT PËR STËRVITJE TË NGASËSVE EMERGJENT2011-08-0855,404
KK KamenicëBejta Commerce70038754ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATRA-MUHAGJERËT E TOPANICËS DHE BEHAJT E ROGAÇICES2011-10-03175,430
KK KamenicëBejta Commerce70038754Asfaltimi i rrugëve në qytet me pjesëmarrje të qytetarëve2011-09-1668,039
KK PodujevëBejta Commerce70038754Asfaltimi i rruges në Kerpimeh (lagjja Kastrati) faza II, L=4300m’2011-05-09218,882
KK PodujevëBejta Commerce70038754Asfaltimi i rrugës në fshatin Llapashticë, lagjet “Lisi i madh”, “Hodollet”, “Bajraktaret”2012-08-3162,527
Ismet Kunushevci Beni - Com + Prishtine 4,900 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 1,900 euro, në vitin 2010: 3,000 euro 16 19,207,084

Tenderët e kompanisë: Beni - Com

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTKalabria,Beni - Com80387300,80303122Mirëmbajtja dimërore e rrugëve magjistrale dhe regjionale të Kosovës Regjioni I Prishtines A2008-09-24618,987
MTPTBeni - Com,Eskavatori80303122,70037671Zgjerimi i rrugës M2 (Prishtinë – Mitrovicë ) segmenti Prishtinë – Shkabaj2008-07-304,266,234
MTPTBeni - Com80303122Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës për Jezercë , L= 7.270m2008-04-15950,023
MIBeni - Com80303122Zgjerimi i Rrugës M2 – Milloshevë-Segmenti: Milloshevë-Vushtrri (sektori: Milloshevë-Lum i Madh), Lot 1, Lot2 dhe Lot42013-05-314,869,943
MIBeni - Com,Eskavatori80303122,70037671Ndërtimi i rrugës - Kuqishtë -Bogë ,L=8509 m2011-11-183,152,497
MTPTABB,Beni - Com70291252,80303122NDËRTIMI I TRAFOSTACIONEVE, STABILIMENTEVE PËRCJELLËSE DHE KOMPLETIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NË RRUGËN NACIONALE M9, SEGMENTI: PRISHTINË – SLLATINË DHE RRUGA NACIONALE M2 SEGMENTI: PRISHTINË – UDHËKRYQI TE “QMI-JA” DHE SEGMENTI PRISHTINË-SHKABAJ2010-12-27259,727
MTPTBeni - Com,Trasing Group,ABB80303122,70323510,70291252NDËRTIMI I RRUGËS STROFC-BEQUK-MIHALIQ (K.K VUSHTRRI2010-11-26616,602
MTPTBeni - Com80303122NDËRTIMI I RRETH RROTULLIMIT – OBILIQ (rrugë kryqi Shkabaj2009-09-302,745,984
KK VushtrriBeni - Com80303122Riasfaltimi i rrugëve lokale në fsh. Prelluzhë2012-11-079,225
KK PrishtinëBeni - Com80303122Asfaltimi i rrugës në Keqekollë-lagja Kaqot2011-07-25244,239
KK Fushë KosovëBeni - Com80303122Hapja e puseve për ujë të pishëm për nevojat e qytetarëve në qytetin e Fushë Kosovës dhe në fshatra2011-10-0710,234
KK VushtrriBeni - Com80303122Asfaltimi i rrugëve lokale, sipas Lot: 1 deri Lot 52011-07-1368,304
KK VushtrriBeni - Com80303122Rregullimi me zhavorr i rrugëve të rendit të IV-të2011-11-097,085
KK MitrovicëBeni - Com80303122Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve:F.Ibër-Shipol;S.Gashi-Vaganicë;E.Duraku-Shipol dhe fsh.Vërrnicë.2012-12-0434,932
KEK Beni - Com80303122Shërbime ndihmese ne largimin e djerrinës ( sipas nevojës )2012-01-18165,300
KK PrishtinëBeni - Com80303122Ndërtimi i rrugës “Enver Maloku-pjesa e parë2013-04-241,187,768
Person Juridik Burimi + Malisheve 4,000 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 3,000 euro, në vitin 2010: 1,000 euro 2 12,953,264

Tenderët e kompanisë: Burimi

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTEurokos,Drenica,Burimi 70363247,70479877,80140207Ndërtimi i rrugës ; Magure-Shalë- Kleçkë - faza e II-të2008-09-186,836,256
MTPTEurokos,Burimi ,Drenica70363247,80140207,70479877ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË I NDARË NË 5 LOTE2009-10-076,117,008
Person Juridik Clirimi + Prizren 50 LVV 2011 6 3,166,168

Tenderët e kompanisë: Çlirimi

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTÇlirimi80123329Rikonstruimi i i rruges lokale,Bob - Doganaj ,pjesa, Trimor-Sopot (KK Kaçanik)2008-08-07934,756
MASHTÇlirimi80123329Renovimi i objektit në Universitetin e Prizrenit2010-04-19696,914
MTPTÇlirimi80123329ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN DRUMI I VJETËR - KORISHË2009-10-02438,465
MTPTÇlirimi80123329Rikonstruimi i rrugës lokale në fshatin Bllacë, L=2800m2009-08-27578,738
MTPTÇlirimi80123329Rikonstruimi i i rrugës lokale ,Studenqan-Dobërdolan ,prej km 0+000 deri në km 2+400 (KK Suharekë2008-11-05337,999
MIÇlirimi80123329Ndertimi i rruges : Vitomiric - Pejë2012-08-06179,296
Viktor Delia Delia Group + Tirane 500 PDK 2009 1 11,760,439

Tenderët e kompanisë: Delia Group

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTDelia Group70550512ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË I NDARË NË 5 LOTE2009-10-0711,760,439
Person Juridik Drini Company + Prizren 100 LVV 2012 19 26,605,219

Tenderët e kompanisë: Drini Company

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTRSM,Drini Company ,Dreal70658046,70288833,70501589Sinjalizimi ndriçues (Vendosja e semaforëve )ne katër udhëkryqe ,rruga magjistrale M-9 Prishtinë-F.Kosovë2008-09-19196,927
MTPTRSM,Alb Building,Drini Company 70658046,0,70288833Zgjerimi i rrugës M2 (Prishtinë – Mitrovicë ) segmenti Prishtinë – Shkabaj2008-07-304,150,156
MTPTDrini Company 70288833Ndërtimi dhe Asfaltimi i rrugës : Tërpezë-Kleçkë Gjatësia L=6820m,B=5.5m2008-04-14514,330
MTPTDrini Company ,RSM,Mirusha,Albilding70288833,70658046,70868180,Ndertimi i rruges per fshatrat e Dushkajes –pjesa II –të, L= 13.314.5 (Bec -Kodrali e Becit - Cërmjan -Rashkoc - Gërgoc -Bardhaniq - Zhabel - Shqiponjë - Gllogjan i Pejës)2008-09-041,749,551
MTPTRSM,Drini Company 70658046,70288833MIRËMBAJTJA VERORE (RUTINORE) E RRUGËVE MAGJISTRALE DHE REGJIONALE TË KOSOVËS -20092008-09-04875,394
MTPTRSM,Drini Company ,Alb Building70658046,70288833,0MIRËMBAJTJA VERORE (RUTINORE) E RRUGËVE MAGJISTRALE DHE REGJIONALE TË KOSOVËS -20082008-09-04525,256
MTPTDrini Company 70288833RIKONSTRUIMI I RRUGËS REGJIONALE R113 ZHUR – RESTELICË , SEGMENTI RESTELICË – DRAGASH2009-10-30231,805
MTPTRSM,Drini Company 70658046,70288833Eleminimi i pikave të zeza në rrjetin rrugor magjistral dhe rajonal2007-10-1052,015
MIDrini Company 70288833Ndertimi i rrugës, Pozharë - Dashinoc2014-01-22565,946
MIDrini Company 70288833MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2013/2014 Regjioni Prizrenit2013-08-28894,387
MIDrini Company 70288833Ndertimi i rrugës lokale: (Prizren – Reqan) – (Pouskë – Jabllanicë)2012-06-15721,179
MIDrini Company 70288833MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2011/20212011-07-26999,999
MASHTDrini Company 70288833Ndërtimi i shkollës se mesme në Prizren2010-01-151,953,426
MTPTDrini Company 70288833Rikonstruktimin e rrugës ;Suharekë-Qendër Studençan,(K.Suharekë2010-11-191,256,293
MTPTDrini Company 70288833RIKONSTRUIMI I RRUGËS RATKOC – BRATOTIN – VRRAJAKË2009-11-23725,950
MTPTRSM,Drini Company ,Mirusha Transport70658046,70288833,70476040Asfaltimi i rrugës për fshatrat e Dushkajës -faza e III ,L= 21480 m2009-07-311,597,749
MTPTDrini Company ,Ard Group70288833,70537834ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË I NDARË NË 5 LOTE2009-10-078,739,136
MISelect Prima,Drini Company 70808994,70288833Ndertimi i rrugës Llukë e Epërme K. Deçan2013-07-18537,744
MIDrini Company 70288833Asfaltimi i rrugës në fshatin Peqan i madh Peqan i vogël2012-11-20317,976
Reshat Kamberi Engineering + Viti 2,000 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 1,000 euro, në vitin 2010: 1,000 euro 3 1,735,641

Tenderët e kompanisë: Engineering

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MASHTEngineering80182333Vazhdimi i punëve, ndërtimi i murit mbrojtës në sh.f. në Nebregoshte – Prizren2009-12-1623,439
MASHTEngineering80182333NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS FILLORE “LETANC”-PODUJEVË2008-09-25491,648
MASHTEngineering80182333Ndërtimi i objektit të shkollës fillore në Kamenicë,faza e I_rë2008-06-081,220,554
Florim Kryeziu Ferbaing + Suhareke 400 PDK 2011 2 82,088

Tenderët e kompanisë: Ferbaing

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MASHTFerbaing70532581Punimi i rrethojes në shkollën “Hamit Sejdiu” në Kërpimeh Podujevë2012-08-3048,813
MASHTFerbaing70532581Punimi i pllatosë dhe murit mbrojtës në sh.f. në Gllogjan - Pejë2010-10-2933,275
Naim Besimi Getoari + Prizren 500 PDK 2009 13 6,186,870

Tenderët e kompanisë: Getoari

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTGetoari70130201Ndërtimi dhe Asfaltimi i Rrugës .Dragobillë-Shkozë km 0+00,00-4630, b=5.5m2008-04-15365,865
MASHTGetoari70130201NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS FILLORE NË PRIZREN, FAZA E II-TË2008-06-19689,626
MTPTGetoari70130201NDËRTIMI I RRUGËS REQAN – LLUKVICË – STRUZHË2009-10-162,416,111
MTPTGetoari70130201NDËRTIMI I URAVE NË ZGJERIMIN E RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË2009-10-07687,581
MKRSGetoari70130201RENOVIMI I STADIUMIT TË QYTETIT NË PRIZREN2012-09-0884,214
KK PrizrenGetoari70130201Ndërtimi me asfalt i rrugës në fshatin Serbicë e Poshtme-Prizren2011-12-12960,606
KK PrizrenGetoari70130201Ndërtimi i rrugës Tranzit-Kfor-Serbicë e Epërme.2011-05-16763,535
KK MamushëGetoari70130201NDËRTIMI I PARKUT DHE PORTËS HYRËSE NË MAMUSHË2011-07-286,000
KK DeçanGetoari70130201Rregullimi i ujësjellësit për pesë fshatra të regjionit të Vokshit2011-07-0947,521
KK MamushëGetoari70130201NDËRTIMI I URËS AUTOMOBILISTIKE MBI LUMIN “TOPLLUHA”NË MAMUSHË-FAZA E DYTË2011-07-2735,000
KK SuharekëGetoari70130201Ndërtimi i rrugëve lokale ne fshatin Terrnje2012-10-1932,840
KK MamushëGetoari70130201Rregullimi i rrugëve fushore dhe pastrimi i lumit “Toplluha” në Mamushë2011-09-239,331
KK PrizrenGetoari70130201Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare në lagjen “Jeta e Re”-Prizren2011-04-0788,640
Person Juridik Graniti + Suhareke 3,337 PDK 2009 23 619,646

Tenderët e kompanisë: Graniti

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MASHTGraniti70034209Furnizimi dhe montimi i inventarit të shkollës speciale “Përparimi”-Prishtinë2011-08-1563,639
MIGraniti70034209Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me inventar2013-07-028,720
MASHTGraniti70034209Furnizim me inventar për shkolla fillore dhe të mesme2011-05-08914
MASHTGraniti70034209FURNIZIM ME INVENTAR PËR SHKOLLA FILLORE DHE TË MESME2009-11-06535
MIGraniti70034209FURNIZIM ME INVENTAR2012-12-052,394
ATKGraniti70034209Furnizim me inventar te veqantë për qendren e thirrjes, sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së2012-12-139,970
ATKGraniti70034209Furnizimi me rafta për vendosjen e dokumenteve sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së2013-03-069,498
MFSKGraniti70034209Furnizim me mobile dhe inventar për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së2014-05-0399,600
ATKGraniti70034209Furnizimi me inventar për zyre sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së2013-11-1365,400
QKUKGraniti70034209Furnizim me inventar administrativ2013-06-0810,435
ATKGraniti70034209Furnizimi me inventar për zyre dhe inventar për sallën e trajnimeve sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-se2011-09-2992,400
KK IstogGraniti70034209BLERJA E BANKAVE DHE KARRIKAVE PER NEVOJA TE SH.F.’BAJRAM CURRI’-ISTOG2011-12-122,990
Sekretariait i Komisionit Qendror te ZgjedhjeveGraniti70034209Furnizimi me inventare2011-11-087,895
KK FerizajGraniti70034209Furnizimi me inventar për nevojat e Komunës, QKMF-së, QPS-së, bibliotekës, shkollave dhe BZ të Komunës së Ferizajt2012-08-234,967
KK PejëGraniti70034209Furnizimi me inventar të nevojshem – orendi për zyre për ShCK- Pejë2013-12-187,579
KK SuharekëGraniti70034209Blerja e mobileve dhe pajisjeve për administratë – arsim dhe shëndetësi2012-11-234,779
MTIGraniti70034209Furnizim me Inventar për nevojat e MTI-së2012-08-083,358
Zyra e KryeministritGraniti70034209Furnizim me Inventar2014-01-2217,852
Kuvendi i KosovësGraniti70034209FURNIZIMI ME MOBILJE DHE INVENTARË PËR ZYRE NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË1,455
KEK Graniti70034209Furnizim me enerier te zyreve2011-07-1363,602
Kuvendi i KosovësGraniti70034209RENOVIMI I SALLES C-301 NË NDËRTESEN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS98,850
Prokurori i Shtetit - Zyra e ProkurimitGraniti70034209Furnizim me mobilje për Prokurorin e Shtetit2012-04-203,605
Person Juridik I Seferi + Suhareke 100 LVV 2011 3 4,862,610

Tenderët e kompanisë: I Seferi

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTI Seferi70373100Rikonstruimi i rrugeve ne fshatin Zhur (KK Prizren )2008-10-06539,761
MASHTI Seferi70373100Ndërtimi i shkollës se mesme në Gjilan2009-11-272,128,710
MASHTI Seferi70373100Ndertimi I Shkolles se Mesme ne Dragash2009-10-302,194,139
Person Juridik I.T.K + Peje 986 PDK 2009 8 856,283

Tenderët e kompanisë: I.T.K

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MII.T.K70508125Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e paisjeve në rrugët Nacionale dhe Rajonale 20132013-08-196
MII.T.K70508125Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e paisjeve në rrugët Nacionale dhe Rajonale 20142013-08-193
MII.T.K70508125Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e paisjeve në rrugët Nacionale dhe Rajonale 20152013-08-193
MII.T.K70508125SINJALIZIMI DHE MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE NË RRUGËT NACIONALE DHE RAJONALE TË KOSOVËS PËR VITIN 2012 - Ritenderim2012-09-24111,213
MII.T.K70508125SINJALIZIMI DHE MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE NË RRUGËT NACIONALE DHE RAJONALE TË KOSOVËS PËR VITIN 2012 - Ritenderim2012-09-2484,219
MII.T.K70508125Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në rrugët magjistrale dhe rajonale të Kosovës për vitin 20132011-11-01194,003
MII.T.K70508125Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në rrugët magjistrale dhe rajonale të Kosovës për vitin 2011-ndarë në tetë(8) lote2011-12-09194,003
MTPTI.T.K70508125SINJALIZIMI VERTIKAL DHE HORIZONTAL NË RRJETIN RRUGOR NACIONAL DHE REGJIONAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS2010-07-26272,833
Person Juridik Jehona + Malisheve 2,000 PDK 2009 2 1,021,727

Tenderët e kompanisë: Jehona

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MIJehona80063113ASFALTIMI I RRUGËS NE FSHATIN POLIQKË617,823
MTPTJehona,Alfa80063113,80270500ASFALTIMI I RRUGËS DAMANEK – QUPEVË - BUBEL2009-10-09403,904
Kastriot Fazlija Kastrioti + Shtime 1,000 PDK 2010 3 1,542,510

Tenderët e kompanisë: Kastrioti

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTKastrioti80004001RIKONSTRUIMI I RRUGËS SHTIME – ZBORC, FAZA II-të2008-09-29538,102
MTPTKastrioti80004001Rikonstruimi i i rruges lokale ;Shtime – Zborc2008-11-05378,132
MTPTNdertimi,Kastrioti,80004001RIKONSTRUIMI I RRUGËS BANJË – DOBRUSHË, L=3,925.65m2009-09-30626,276
Person Juridik Magjistralja + Gjilan 23,500 PDK 2009/2010/2012 Në vitin 2009: 2,500 euro, në 2010: 16,000 euro, në 2012: 5,000 euro 6 1,785,493

Tenderët e kompanisë: Magjistralja

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTMagjistralja70333943Mirëmbajtja dimërore e rrugëve magjistrale dhe regjionale të Kosovës Regjioni I Gjilanit2008-09-24291,251
MTPTMagjistralja70333943MIRËMBAJTJA VERORE (RUTINORE) E RRUGËVE MAGJISTRALE DHE REGJIONALE TË KOSOVËS -20082008-09-04697,402
MTPTMagjistralja70333943MIRËMBAJTJA DIMERORE E RRUGËVE MAGJISTRALE DHE REGJIONALE VITI 2007/2008 GJILAN2007-11-05205,896
MIMagjistralja70333943Rehabilitimi i Rrugës Roganë-Hogosht2011-07-15490,116
KK GjilanMagjistralja70333943Mirëmbajtja dimërore e rrugëve 2012/2013 në Komunën e Gjilanit ndarja në dy Lote2012-10-3080,340
KK GjilanMagjistralja70333943Rregullimi i infrastrukturëssë rrugë H.Orana, F.Agani dhe Jugu 1 - plotësim Projekti2011-09-1920,488
Jakup Berisha Merkatori + Gjilan 500 PDK 2011 7 10,044

Tenderët e kompanisë: Merkatori

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MIMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANITAR2012-10-080
MIMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANITAR2012-10-080
MIMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANITAR2012-10-080
MIMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANITAR2012-10-080
MIMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANITAR2012-10-080
MTPTMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANAITAR2010-03-075,977
MTPTMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANAITAR2010-03-074,067
Isa Elezi P&I + Ferizaj 960 PDK 2010/2012 Në vitin 2010: 500 euro, në 2012: 460 euro 11 4,778,881

Tenderët e kompanisë: P&I

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MASHTP&I80302118Vazhdimi i punimeve në objektin e shkollës fillore Begrac Kaçanik2010-06-18126,484
MASHTP&I80302118Ndërtimi i sallës sportive në objektin e ri të shkollës fillore Gjon Sereqi-Ferizaj2008-09-23259,266
MASHTP&I80302118Vazhdimi i punëve në shkollën e mesme në Firaj-Shterpë2008-10-17157,315
MASHTP&I80302118Ndërtimi i objektit të shkollës fillore Kaçanik2009-10-271,528,388
MASHTP&I80302118Ndërtimi i shkollës fillore në Firaj Shtërpc2007-12-11282,079
MASHTP&I80302118Ndërtimi i objektit të shkollës fillore në Begracë - Kaçanik.2008-06-26520,872
KK KaçanikP&I80302118Ndërtimi i murit rrethues te varrezat e dëshmorëve2011-09-1333,771
KK KaçanikP&I80302118Renovimi I katit të parë në objektin e administratës komunale2013-09-2751,378
KK KaçanikP&I80302118Punimi i varrezave të dëshmorëve në Kaçanik2012-08-2447,837
MKRSP&I80302118NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E DARDANËS – FAZA E II-të2011-07-13694,471
Person Juridik Shkoza F07 + Prishtine 2,500 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 1,000 euro, në 2010: 1,500 euro 6 4,269,254

Tenderët e kompanisë: Shkoza F07

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTShkoza F0770404999Ndertimi dhe Asfaltimi i rruges Suhodoll-Vidimiriq2008-10-27560,359
MTPTShkoza F0770404999MIRËMBAJTJA VERORE (RUTINORE) E RRUGËVE MAGJISTRALE DHE REGJIONALE TË KOSOVËS -20102008-09-04488,743
MIShkoza F0770404999NDËRTIMI I RRUGËS MAJAC – LUPQ I EP3RM – POPOVË – (Ritenderim)2012-10-03799,000
MIShkoza F07,Ndertimi70404999,70280703Sanimi i rrugës regjionale R105, segmenti : Klinë Brojë , L = 4.0 km2012-01-091,997,960
MTPTShkoza F0770404999Rikonstruimi i rrugës Gushavcë-Vinarc i epërm2008-05-22247,655
MIShkoza F0770404999Asfaltimi i rrugës lokale Ropotovë-Ropotski Rid, Ranillug, L=2850m2012-11-06175,537
Hashim Deshishku Sigkos + Prishtine 4,000 LDK 2010/2011 Në vitin 2010: 2,000 euro, në 2011: 2,000 euro 6 95,872

Tenderët e kompanisë: Sigkos

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MISigkos70249109Sigurimi i Automjeteve dhe sigurimi shëndetësor i udhëtimit jashtë vendit2011-12-2731,680
PTKSigkos70249109Sigurimi i Autopergjegjesise per automjete2014-03-0442,468
KK NovobërdëSigkos70249109Sigurim një vjeqar i verave te institucioneve te k.k.Novobërdë2011-07-275,196
KK RanillugSigkos70249109Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve2012-04-304,559
AKPSigkos70249109Sigurimi Kasko – i Automjeteve te AKP-se2011-07-235,071
KK RanillugSigkos70249109Sigurimi dhe redjistrimi i automjeteve2014-07-056,898
Xhavit Pacolli, Behgjet Pacolli Siguria + Prishtine 5,915 AKR 2010/2011/2012 Në 2010: 1,000 euro, në 2011: 3,000 euro, në 2012: 1,915 euro 5 61,304

Tenderët e kompanisë: Siguria

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MISiguria70167671Sigurimi i Automjeteve dhe sigurimi shëndetësor i udhëtimit jashtë vendit2014-02-1814,523
AKPSiguria70167671Sigurimi i Veturave të AKP-së me TPL dhe TPL+2013-12-044,259
Komisioni Rregullativ i Prokurimit PublikSiguria70167671Sigurimi i automjeteve zyrtare2013-01-231,540
Policia e KosovësSiguria70167671Aneks kontrate për sigurimi i Automjeteve të Policisë së Kosovës2013-07-2016,664
TrepçaSiguria70167671Shërbime të sigurimit të punëtorve2013-02-1524,318
Person Juridik Stublla + Lipjan 9,700 PDK 2010 4 5,398,941

Tenderët e kompanisë: Stublla

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MASHTStublla70401708Ndërtimi i shkollës fillore në Raushiq-Pejë2013-03-061,251,973
MASHTStublla70401708Ndërtimi i shkollës se mesme në Lipjan2010-01-151,682,533
MASHTStublla70401708NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS SË MESME NË PRISHTINË2008-10-301,887,651
MASHTStublla70401708Ndërtimi i objektit të shkolles fillore në Llukar –KK. Prishtinë2007-10-22576,784
Florim Zuka Tali + Gjilan 20,100 PDK/LVV 2009/2010/2011/2012 PDK-20000, LVV-100; Në vitin 2009 për PDK-në 8,000 euro ; Në vitin 2010 për PDK-në 10,000; Në vitin 2011 për PDK-në 2,000 euro ; Në vitin 2012 për LVV 100 euro 14 14,369,241

Tenderët e kompanisë: Tali

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTTali70166508ASFALTIMI I RRUGËS POGRAGJË - DOBROSIN2008-10-221,121,434
MTPTTali70166508Hartimi i Projektit kryesor për zgjerimin e rrugës Magjistrale M9 Prishtinë – Pejë, segmenti rrugor Udhëkryqi F.Kosovë-Udhëkryqi Arllat L = 25 km2008-05-16576,345
MTPTIntegral,Eurokos,Tali70046998,70363247,70166508Zgjerimi i Rrugës Magjistrale M2: Prishtine – Hani i Elezit, Segmenti: Vazhdim i zgjerimit nga Çagllavica deri te udhëkryqi M2&M25-“QMI2007-12-182,156,075
MITali70166508MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2013/2014 Regjioni ; Gjilan2013-12-051,399,527
MITali70166508RIKONSTRUIMI I RRUGËS: PREKOFC – MAREVC – FLOTACIONI I VI-TË – KRILEVË2012-11-081,717,726
MITali70166508Rehabilitimi i rrugës R125,pjesa Batllavë – Orllan : nga km 9+650 deri km 16+800 , L= 7.15 km2012-06-22752,417
MITali70166508MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2011/20192011-07-261,145,075
MITali70166508MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2011/2018 GJILAN2011-05-101,236,849
MTPTTali70166508RIKONSTRUIMI I RRUGËS HOGOSHT – KOPERNICË2009-10-06410,152
MTPTTali70166508Asfaltimi i rrugës lokale - Muçivërc -Dajkoc-Qarakoc-Kolloleq2008-12-05410,131
MTPTTali70166508Asfalltimi i rruges ; Karaqevë e Poshtme - Muhovc2008-11-05149,635
MTPTTali,Eurokos,Integral70166508,70363247,70046998ZGJERIMI I RRUGËS M2 ,pjesa Çagllavicë – M2/M25 (QMI)km 1+600 deri km 5 +200 faza e dytë, Lot I, km 5+200 deri km 8+000 – faza e dytë, Lot II2008-06-202,799,411
KK GjilanTali70166508Mirëmbajtja dimërore e rrugëve Komunën e Gjilanit2011-10-2059,963
KK GjilanTali70166508Asfaltimi i rrugëve në lagjen “Zabeli i Sait Agës”, “Arbëria” dhe disa rrugëve në qytetin e Gjilanit2013-12-09434,501
Safer Susuri, Person Juridik Vllezerit e bashkuar + Prizren 100 LVV 2011/2012 Në vitin 2011: 50 euro, në vitin 2012: 50 euro 2 9,984,483

Tenderët e kompanisë: Vllezerit e bashkuar

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MIVllezerit e bashkuar,Ndertimi70155872,70280703Ndërtimi i Urës në zgjërimin e rrugës Nacionale M2.Milloshevë2013-05-15682,497
MTPTGe Group,Vllezerit e bashkuar70237018,70155872ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË I NDARË NË 5 LOTE2009-10-079,301,986
Person Juridik Ndertimi + Malisheve 3,500 PDK 2009/2010 Ne vitin 2009-2000 euro, ne vitin 2010- 1500 euro 5 5,318,179

Tenderët e kompanisë: Ndertimi

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MASHTNdertimi70280703Vazhdimi i objektit të shkollës fillore Shipol-Mitrovicë2009-07-0751,833
MIVllezerit e bashkuar,Ndertimi70155872,70280703Ndërtimi i Urës në zgjërimin e rrugës Nacionale M2.Milloshevë2013-05-15682,497
MIShkoza F07,Ndertimi70404999,70280703Sanimi i rrugës regjionale R105, segmenti : Klinë Brojë , L = 4.0 km2012-01-091,997,960
MASHTNdertimi70280703Ndërtimi i murit mbrojtës të shkolla fillore në Shtime2010-12-11285,128
MTPTNdertimi,Euro Famis70280703,70467020NDËRTIMI I URAVE NË ZGJERIMIN E RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË2009-10-072,300,761
Person Juridik Mati com + Malisheve 1,000 PDK 2010 1 284,253

Tenderët e kompanisë: Mati com

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTMati com70937727NDËRTIMI I URËS NË VITI (mbi lumin Binçë2009-10-03284,253
Person Juridik Renelual Tahiri + Prizren 1,000 PDK 2012 17 1,997,280

Tenderët e kompanisë: Renelual Tahiri

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTRenelual Tahiri70075371NDËRTIMI I RRUGËS GREJKOC – SALLAGRAZHDË2008-05-09644,045
MIRenelual Tahiri70075371Ndërtimi i nënkalimit në fshatin Zhur2013-10-17123,223
MIRenelual Tahiri70075371NDËRTIMI I RRUGËRTIMI I RRUGËS LOKALE BROD – QENDRA TURISTIKE, L=2.585 km2013-06-19313,536
MIRenelual Tahiri70075371ZGJERIMI I RRUGËS R107, SEGMENTI: VARREZAT E DËSHMORËVE – URA E LANDOVICËS2012-10-02217,421
KK DragashRenelual Tahiri70075371Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok - K.K. Dragash2014-09-0725,000
KK PrizrenRenelual Tahiri70075371Ndertimi me elemente betoni i rruges ne fshatin Poslishte te Prizrenit2011-10-2413,111
KK PrizrenRenelual Tahiri70075371Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Ilaz Kuka2014-08-07206,566
KK PrizrenRenelual Tahiri70075371Ndërtimi i rrugëve në fshatin Lubizhdë e Hasit - Prizren2011-05-07105,170
KK DragashRenelual Tahiri70075371Asfaltimi i rrugës në fshatin Orçushë – K.K. Dragash ( L= 1200 m )2013-07-3089,577
KK PrizrenRenelual Tahiri70075371Ndertimi me elemente betoni i rruges ne fshatin Landovic te Prizrenit2011-07-0979,929
KK DragashRenelual Tahiri70075371Asfaltimi i rrugës në fshatin Lubovishtë – K.K. Dragash (L= 500 m)2012-07-0523,303
KK DragashRenelual Tahiri70075371Kubezimi i rrugëve dhe rregullimi i ujerave atmosferik në fshatin Radeshë - K.K. Dragash2014-08-0540,000
KK DragashRenelual Tahiri70075371Ndërtimi i urës në fshatin Krushevë - K.K. Dragash2013-04-309,994
KK DragashRenelual Tahiri70075371Kubëzimi i rrugës në fshatin Mlikë - K.K. Dragash2012-12-0610,720
MAPLRenelual Tahiri70075371Krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit dhe mbrojtjes se ambientit nëpërmes ndërtimit te vendpikniqeve ne komunat: Prizren, Dragash dhe Mamush2012-08-0659,951
KK DragashRenelual Tahiri70075371Kubëzimi i rrugës në fshatin Kosavë – K.K. Dragash2012-09-1820,876
KK DragashRenelual Tahiri70075371Kubëzimi i një pjese të rrugës në fshatin Zaplluxhe – K.K. Dragash2012-03-2914,858
Person Juridik Timi Kershko + Malisheve 1,000 PDK 2009 1 5,792,435

Tenderët e kompanisë: Timi Kershko

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTTimi Kershko,Ahn Group70506270,70537362ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M2, SEGMENTI PRISHTINË-UDHËKRYQI (M2- R1202009-10-075,792,435
Person Juridik Hib Petrol + Ferizaj 500 Fer 2010 5 201,350

Tenderët e kompanisë: Hib Petrol

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MASHTHib Petrol70249534FURNIZIMI ME DERIVATE TË NAFTËS2008-12-060
MIHib Petrol70249534Furnizimi me derivate të naftës për nevoja të MI-së2013-09-301,350
MASHTHib Petrol70249534Furnizimi me karburante për vetura2013-04-06200,000
MASHTHib Petrol70249534Furnizim me derivate të naftës2010-06-070
MTPTHib Petrol70249534FURNIZIM ME DERIVATE TE NAFTËS PËR AUTOMJETET E MTPT-së2010-08-180
Person Juridik Sed Tours + Prizren 1,000 PDK 2012 5 1,185,731

Tenderët e kompanisë: Sed Tours

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTSed Tours80121083Asfaltimi i rrugës ne fshatin Caparc (K.K Prizren )2008-08-08599,858
MTPTSed Tours80121083ASFALTIMI I RRUGËS PIRANË – MAMUSHË, L=2500m2009-10-30186,906
MTPTSed Tours80121083Rikonstruimi i rrugës Regjionale ( R 205 ); Piranë-Mamushë2007-06-08217,730
Kompania për Menaxhimin e Deponive ne KosovëSed Tours80121083Riparimi i infrastrukturës dhe ujrave te zeza neper deponit e KMDK-së-Ritender121,840
KK PrizrenSed Tours80121083Ndertimi me elemente betoni i rrugeve Pllanjan – Pousko te Prizrenit2012-10-1759,397
Blerim Kuçi Hidroterm + Suhareke 20,000 AAK 2010 3 3,895,728

Tenderët e kompanisë: Hidroterm

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MTPTHidroterm70035994SANIMI I URËS NË RRUGËN REGJIONALE R106 (Pejë – Kullë) në km 21. 52008-08-0670,381
MTPTHidroterm70035994Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës , Buqe & Plavë2008-05-05373,697
MAPHidroterm70035994Ndërtimi i ndërtesës se MFSK-se2011-04-083,451,650
Rrustem Rukolli R&Rukolli + Skënderaj 5,000 PDK 2009 12 21,843,595

Tenderët e kompanisë: R&Rukolli

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK SkenderajR&Rukolli70222353Ndërtimi i shkollës se mesme Gjimnazi“Hamëz Jashari “në Skenderaj2013-06-241,895,607
KK SkenderajR&Rukolli70222353Faza e dytë e rregullimit te shtratit e lumit Klina në Skenderaj2013-07-18232,683
KK MitrovicëR&Rukolli70222353Ndertimi dhe asfaltimi i rruges në fshatin Koshtovë2011-10-22420,439
MBPZHRR&Rukolli70222353Renovimi i objektit të laboratorëve të Institutit Bujqësorë të Republikës së Kosovës2012-12-07119,007
KK VushtrriR&Rukolli,Vellezerit e Bashkuar70222353,Ndërtimi i urës mbi lumin Silnica, në fsh. Prelluzhë2011-08-08384,279
MEFR&Rukolli70222353Ndërtimi i fabrikës për përpunimin e ujit ne qytetin e Vushtrrisë2010-10-288,273,653
Mustafë Shala Adea Group + Gjilan 2,577 PDK 2010/2011 Në vitin 2010: 597 euro; në vitin 2011: 1,980 euro 2 34,399

Tenderët e kompanisë: Adea Group

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MPBAdea Group70873664Furnizimi me ujë natyral të pijes- ritender2014-05-2218,399
Drejtoria e Përgjithshme e PolicisëAdea Group70873664Furnizim me uje ne gallona2013-04-2916,000
Rexhep Limani AgroCoop + Shtime 1,000 PDK 2010 3 318,128

Tenderët e kompanisë: Agrocoop

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
Operator Sistemi,Transmisioni dhe Tregu sh.a.Agrocoop80105576Mbjellja e Gjelbrimit në Nënstacionin Prizreni 22013-10-259,455
Hortikultura Agrocoop80105576Furnizim me Fidane2013-09-26300,000
UPAgrocoop80105576Furnizim me fidane Rrapi2013-04-298,673
Nehat Mustafa Altavia Travel + Prishtine 1,000 PDK 2011 6 822

Tenderët e kompanisë: Altavia Travel

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
Komisioni i Pavarur për MediaAltavia Travel80329849Shërbimet për rezervimin e e biletave për të udhëtuar jashtë vendit2012-06-260
MKRSAltavia Travel80329849Shërbimet për rezervimin e e biletave për të udhëtuar jashtë vendit per nevojat e MKRS2013-03-21450
KK GjilanAltavia Travel80329849Kryerja e shërbimeve-sigurimi i biletave me aviokompani2014-02-270
Autoriteti i Aviacionit Civil të KosovësAltavia Travel80329849Shërbimet e rezervimit te biletave për udhëtimit jashtë vendit2012-08-220
MBPZHRAltavia Travel80329849Sherbime të udhëtimit me aeroplan për nevoja të MBPZHR-së2011-10-100
Dogana e KosovësAltavia Travel80329849Shërbimet e rezervimit të biletave të udhëtimit jashtë vendit/vije ajrore2011-11-11372
Naim Selmani Arben-NS + Malisheve 3,000 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 1,000 euro, në vitin 2010: 2,000 euro 14 1,856,172

Tenderët e kompanisë: Arben-NS

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK ShtimeArben-NS80266375Rregullimi I shtratit te lumit Shtime2011-06-02234,635
KK MalishevëArben-NS80266375Ndertimi I shkolles "Ilmi Hoti" Caralluke2011-07-17457,257
KK SkenderajArben-NS80266375Rregullimi i shtratit lumit klina segmenti 3 ,rehabilitimi dhe sanimi i lumit si dhe ndertimi i kanalizimit fekal rreth lumit klina2013-09-23337,492
KK GraçanicëArben-NS80266375Ndertimi I ures me ndertesa banimi ne Dobrotin2013-01-0314,657
KK GraçanicëArben-NS80266375Ndërtimi i ndërtesës se administrates për kopshtin e fëmijëve në Llapnasellë2013-11-0729,887
KK MalishevëArben-NS80266375Punimi I kanalizimit ne fshatin Terpeze2013-10-2122,254
KK MitrovicëArben-NS80266375Renovimi I salles se edukates fizike ne shkollen e mesme Grang Bardhi2012-11-2242,486
KK SkenderajArben-NS80266375Vazhdimi i rehabilitimit te ujësjellsit te komunitetit serb Syrigan-Bajë2014-07-2210,000
KK SkenderajArben-NS80266375Rregullimi i shtratit lumit klina segmenti 3 ,rehabilitimi dhe sanimi i lumit si dhe ndertimi i kanalizimit fekal rreth lumit klina2013-09-23337,492
KK GraçanicëArben-NS80266375Ndërtimi i ndërtesës se administrates për kopshtin e fëmijëve në Llapnasellë2013-11-0729,887
KK ShtimeArben-NS80266375Rehabilitimi e rrugëve Carralevë –Zborc dhe ( Lagja Balaj dhe Fazliu)2013-10-078,268
KK MitrovicëArben-NS80266375Ndërtimi i Qendres Kulturore për Komunitete.2012-10-0487,381
KK ShtimeArben-NS80266375REGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT NË SHTIME2011-02-06234,635
KK SkenderajArben-NS80266375Vazhdimi i rehabilitimit te ujësjellsit te komunitetit serb Syrigan-Bajë2014-07-229,841
Abedin Behlul Arianiti-A + Gjilan 500 PDK 2012 3 341,099

Tenderët e kompanisë: Arianiti-A

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK GjilanArianiti-A80129670Sigurimi i shërbimit të pastrimit për sh.f. “Avdullah Tahiri”-Malishevë dhe sh.f. “Skënderbeu” – Përlepnicë2014-10-037,080
KK GjilanArianiti-A80129670PASTRIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE NË KOMUNËN E GJILANIT2012-07-25257,653
KK GjilanArianiti-A80129670Pastrimi i objekteve komunale dhe shkollore në Komunën e Gjilanit (ndarja në dy Lote)2012-03-2176,366
Rexhep Ferizi Auto Bosch + Ferizaj 2,500 PDK 2010 1 83,940

Tenderët e kompanisë: Auto Bosch

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KRM "PASTËRTIA"Auto Bosch80462204Furnizimi me auto pjesë për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj2014-03-1783,940
Person juridik Ben-af + Suhareke PDK-4400; VV-240 PDK/VV 2010/2011/2012 Në vitin 2010: 2,000 euro për PDK-në; Në vitin 2011: 120 euro për LVV, në vitin 2012: 120 euro për LVV dhe 2,400 euro për PDK-në 8 548,829

Tenderët e kompanisë: Ben-aF

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK SuharekëBen-aF70077761Furnizim me dhurata per vitin e Ri2011-12-220
Shërbimi Korrektues i Kosovës, Zyra e ProkurimitBen-aF70077761Furnizim me mish dhe produkte te mishit per Q. K. dhe te Q. P.2013-05-31434,240
SPITALI SHEIKH ZAYED-VUSHTRRIBen-aF70077761FURNIZIM ME UJE TE PIJES2012-02-051,099
KEK Ben-aF70077761SHËRBIME TE PËRGATITJET DHE FURNIZIMIT ME USHQIM PËR PUNËTORET E KEK SHA2012-04-270
MAPBen-aF70077761Shërbimet hoteliere në ndërtesën e Rilindjes2011-12-120
MDBen-aF70077761Furnizim me bukë dhe prodhime te brumërave për Qendrat Korrektuese dhe Qendrat e Paraburgimit2011-12-07113,490
MFSKBen-aF70077761Furnizimi, përgatitja, shërbimet me ushqim dhe artikuj ushqimore për nevojat e FSK-se2011-12-140
KK SuharekëBen-aF70077761Furnizim me ushqim ditorë për çerdhen e fëmijëve “Flutura” në Suharekë2012-02-290
Shpend Musa Cipa Protech + Viti 1,000 PDK 2010 3 42,343

Tenderët e kompanisë: Cipa Protech

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
UPCipa Protech70418437Furnizimi me pajisje të Teknologjisë Informative për nevojat e Universitetit të Prishtinës2012-08-2818,960
KK VitiCipa Protech70418437Furnizim me tonera për të gjitha njësit shpenzuese të Komunës së Vitisë2012-02-149,596
KK VitiCipa Protech70418437Furnizim me material të shtypur, reklamues dhe rekuizita sportive për nevojat e Administratës Komunale dhe Drejtorisë së Arsimit2011-02-0613,787
Mustafë Shala Compact Group + Gjilan PDK-2577; VV-700 PDK/VV 2010/2011 Në vitin 2010: 500 euro për LVV dhe 597 euro për PDK-në, në vitin 2011: 200 euro për LVV dhe 1,980 per PDK 5 153,831

Tenderët e kompanisë: Compact Group

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK GjilanCompact Group70038678Rregullimi i drenazhimit dhe vendosja e barit të gatshëm( të ri) në stadionin e qytetit2011-07-20151,236
KQZCompact Group70038678Furnizimi me ujë të pijshëm për nevojat e SKQZ-së2012-05-160
KK GjilanCompact Group70038678Furnizim me pajisje shtëpiake familjen e Shefket Musliut2013-06-022,595
Drejtoria e Përgjithshme e PolicisëCompact Group70038678Furnizim me ujë2012-08-220
KK GjilanCompact Group70038678Furnizim me lëndë djegëse për nevoja të shkollave, QKMF-s dhe KK-Gjilan2011-10-080
Person juridik Data Prog Net + Ferizaj 100 PDK 2009 15 1,718,796

Tenderët e kompanisë: Data Prog Net

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK FerizajData Prog Net70150593Furnizimi me paisje të teknologjis informative2010-04-154,415
KK FerizajData Prog Net70150593Servisimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me paisje te teknologjisë informative - komuna Ferizaj2009-09-193,786
MAPData Prog Net70150593Mirëmbajtja e sistemit te E-pasurisë2013-12-0914,850
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i KosovësData Prog Net70150593Shërbimet e modifikimit dhe përshtatjes së Softuerit për të Hyrat Gjyqësore (S.H.GJ) me Ligjin e ri për Gjykatat si dhe shërbimet e mirëmbajtjes- Ri-Tenderim 12012-02-2923,450
KK ShtërpcëData Prog Net70150593Furnizim dhe servisim te kompjuterave dhe fotoaparateve në bazë të specifikacionit për nevojat të Komunës së Shtërpcës2011-09-214,540
PTKData Prog Net70150593Furnizim me Storage Server dhe pajisje përcjellëse2011-12-2276,255
MAPData Prog Net70150593Avancimi i sistemit të e-Pasurisë2012-10-24155,800
KK DeçanData Prog Net70150593Softver për menagjim financiar2011-07-227,500
MFSKData Prog Net70150593Furnizim dhe instalimi me softuer per buxhet dhe financa për nevojat e MFSK-se2010-03-295,580
MSHPData Prog Net70150593Avansimi i sistemit për regjistrimin dhe licencimin on-line të bizneseve në kuadër të e-Qeverisjes58,500
MPBData Prog Net70150593Avancimi dhe Mirëmbajtja e sistemit elektronik të patentë shoferëve2013-05-3063,500
MAPData Prog Net70150593Arkivimi elektronik i dokumenteve2012-11-0987,450
MAPData Prog Net70150593Mirëmbajtja e sistemit te gjendjes civile2013-07-199,250
MAPData Prog Net70150593Avancimi dhe mirëmbajtja e sistemit të gjendjes civile2011-11-0189,450
PTKData Prog Net70150593Furnizimi me hardware, software dhe paisje percjellëse teknologjike për automatizimin e sporteleve të Postës së Kosovës2011-03-171,114,470
Hajriz Alshiqi Door -to-Door + Prishtine 1,000 AKR 2011 1 40,571

Tenderët e kompanisë: Door -to-Door

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
Komisioni i Pavarur për MediaDoor -to-Door70797186Zhvillimi i Kampanjës sensibilizuese për transmetim digjital ne Republikën e2013-07-2440,571
Ramiz Kelmendi Elkos + Peje 20,000 AAK 2010 3 14,669

Tenderët e kompanisë: Elkos

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
HidrodriniElkos70142364Furnizimi me dhurata ( për lojë shperblyese)2012-04-181,569
MKKElkos70142364Dhurata per 8 Mars2014-04-153,600
MKKElkos70142364Furnizim me pako ushqimore për puntorët e MKK-së2013-12-119,500
Skender Gashi Euro Coop + Shtime 500 PDK 2010 2 12,324

Tenderët e kompanisë: Euro Coop

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK ShtimeEuro Coop80003927Furnizim me material ekektrik dhe sanitar për Shkolla2013-07-166,078
KK ShtimeEuro Coop80003927Furnizim me materiale elektrike dhe hidraulike2011-08-166,246
Skender Gashi Euro Coop 1 + Shtime 500 PDK 2010 2 12,090

Tenderët e kompanisë: Euro Coop 1

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK ShtimeEuro Coop 170040048Furnizimi me Gjenerator2011-11-082,760
KK ShtimeEuro Coop 170040048Furnizim me material për renovimin e objektit të Komunës2013-02-209,330
Zymer Veliu Euro Project Skenderaj 2,000 PDK 2010 4 118,010
Burim Govori Euro Trans + Gjilan 11,000 PDK 2010/2011 Në vitin 2010: 10,500 euro, në vitin 2011: 500 euro 2 170,401

Tenderët e kompanisë: Euro Trans

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK GjilanEuro Trans80408889Ndërtimi i një shesh lojrash në fshatin Kmetovce2012-08-2374,827
KK GjilanEuro Trans80408889Rregullimi i infrastrukturës në fshatin Shillovë – vazhdim projekti2011-11-1795,574
Musli Zubaku Global Project + Kamenice 400 LDK 2010 1 290

Tenderët e kompanisë: Global Project

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK RanillugGlobal Project70524708Mirë mbajtja e rrugëve lokale gjatë periudhës dimërore në komunën e Ranillugut2012-12-07290
Teuta Sahatqiu Idea Communication + Gjakove 1,500 LDK 2010/2012 Në vitin 2010: 100 euro, në vitin 2012: 500 euro 1 4,928

Tenderët e kompanisë: Idea Communication

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KRU,,Radoniqi’’SHAIdea Communication70084937Furnizim me kompjutera dhe printera2013-08-274,928
Burim Salihu Idea Consulting + Prishtine 670 AKR 2011 1 3,300

Tenderët e kompanisë: Idea Consulting

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
Komisioni për Ndihmë JurdikeIdea Consulting70630265Dizajni I web faqes dhe sgtypaj e materialit2011-12-103,300
Vegim Gashi Komtel Project Engineering + Prishtine 2,234 AKR 2011/2012 9 1,137,262

Tenderët e kompanisë: Komtel Project Engineering

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
PTKKomtel Project Engineering70035611Furnizim me material për ID kartela’’2013-12-241,618
RTKKomtel Project Engineering70035611Furnizimi me UPS2014-06-0122,142
Operator Sistemi,Transmisioni dhe Tregu sh.a.Komtel Project Engineering70035611Mirëmbajtja e CAS-it2012-03-234,901
RTKKomtel Project Engineering70035611Mirembajtja e modulit te burimeve njerezore, fanancave dhe marketingut2014-06-022,500
Operator Sistemi,Transmisioni dhe Tregu sh.a.Komtel Project Engineering70035611Furnizim rezerve me një pol te ndërprerësit 400 kV te tipit Areva GL 316 për fushën e gjeneratorit G22011-09-3047,966
Agjensioni Kosovar për Produkte MedicinaleKomtel Project Engineering70035611Furnizim me kompjuter, Laptop, UPS dhe aparat për asgjësimin e letrës2013-11-2619,637
KEK Komtel Project Engineering70035611Furnizim me: Grupe matëse multifunksionale2011-06-30231,000
KEK Komtel Project Engineering70035611Furnizim me njesore tre-fazor, gjysem indirect per konsumatoret komercial2009-12-08499,500
KEK Komtel Project Engineering70035611Furnzim me grupe matese multifunksionale2009-07-30307,998
Hashim Deshishku Lesna Prishtine 4,000 LDK 2010/2011 Në vitin 2010: 2,000 euro, në vitin 2011: 2,000 euro 2 4,399
Suada Asllani, Liburn Asllani dhe Liman Asllani Limit L&B + Prizren 1,000 PDK 2011 2 0

Tenderët e kompanisë: Limit L&B

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK PrizrenLimit L&B70066681Shenjezimi horizontal dhe vertikal ne Komunen e Prizrenit Tre Lloto2012-05-240
KK PrizrenLimit L&B70066681Shenjezimi horizontal dhe vertikal ne Komunen e Prizrenit Tre Lloto2012-05-240
Nuhi Provoliu Medicus + Kacanik 310 PDK 2012 1 100,000

Tenderët e kompanisë: Medicus

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
Agjencia e Ushqimit dhe VeterinësMedicus70426977Shërbimet e praktikave veterinare në terren në Drejtorinë e DSHMK-së në AUV2012-07-13100,000
Elbasan Alidema Metali + Viti 1,000 PDK 2010 16 376,445

Tenderët e kompanisë: Metali

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
Kompania për Menaxhimin e Deponive ne KosovëMetali80113170Furnizim me pjese te motorit per DRESSTA2012-06-045,000
KK KamenicëMetali80113170FURNIZIM ME THENGJILL2013-08-1529,000
EkoregjioniMetali80113170Furnizim me kontenjerë 1.1m3-pjesa 22012-05-2525,000
KK MitrovicëMetali80113170Furnizim me Paisje shkollore ( Banka dhe karriga)2013-03-2850,000
KK KllokotMetali80113170Furrnizimi me onventar per nevojat e Komunes Kllokot2012-11-2329,330
UPMetali80113170Furnizimi me inventar2013-09-2012,906
UPMetali80113170Furnizimi me inventar2013-09-202,020
Spitali Regjional PejëMetali80113170Furnizim me inventar medicinal dhe administrativ2012-02-0418,380
KK VushtrriMetali80113170Furnizimi dhe montimi i gomave për banka dhe karrige të shkollave2011-09-022,394
KK GjilanMetali80113170Furnizim me ulëse dhe mbështetëse të karrikave si dhe pjesa e sipërme e bankave2013-09-139,800
KEK Metali80113170Furnizim me kompezator gazrave për DGJE-TCB2013-02-2813,920
KK GjakovëMetali80113170Furnizim me banka,karriga dhe tabela shkrimi për shkolla2012-07-250
KK VitiMetali80113170FURNIZIM ME AUTO KOMBI PËR HEMODIJALIZË2011-04-0819,870
KK Fushë KosovëMetali80113170Furnizim me kontejnerë metalik për mbeturina2011-07-0721,000
KK KamenicëMetali80113170Rregullimi i nyjeve sanitare në SHF,,Metush Krasniqi” Rogaçicë2013-04-0917,825
KK VitiMetali80113170FURNIZIMI ME INVENTAR SIPAS KERKESAVE DHE NEVOJAVE TE SHKOLLAVE DHE ADMNINISTRATES2013-08-22120,000
Jeton Bytyqi Multi Business Group + Prizren 250 PDK 2011 7 123,086

Tenderët e kompanisë: Multi Business Group

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
Spitali Pergjithshem “prim.dr.Daut Mustafa”Multi Business Group70661926Servisimi i gjeneratorve dhe riparimi ( mbështjellja ) e pompave të ujit dhe nxemjës qendrore2014-05-149,674
Spitali Rajonal GjilanMulti Business Group70661926Furnizim dhe montimi i dy aparatave per rexhistrimin e hyrje daljeve me leximin e shenjave te gishtave se bashku me monitorin me dimenzioneve te deshirushme per monitorim e kamerave2013-10-292,402
Spitali Rajonal GjilanMulti Business Group70661926Furnizimi montimi i shtat kamerave me vezhgim prej nje qendre monitoruse2013-10-296,963
KK MamushëMulti Business Group70661926Mirëmbajtja e rrjetit elektrik të ndriçimit publik dhe ndërtesave institucionale të Komunës së Mamushës2013-07-145,000
KK RahovecMulti Business Group70661926NDËRTIMI I RRUGËS NË FSHATIN DEJNË2014-06-2929,422
MAPLMulti Business Group70661926Ndërtesa e ish ”Rilindjes”, kati i 12, Salla nr.1220, Departamenti i Prokurimit MAPL, Prishtinë2012-06-0859,951
Spitali Regjional PrizrenMulti Business Group70661926Servisimi i gjeneratorve dhe riparimi ( mbështjellja ) e pompave të ujit dhe nxemjës qendrore2014-05-149,674
Safet Sinani Ndertimi + Skenderaj 2,000 PDK 2010 4 276,190

Tenderët e kompanisë: Ndertimi

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK DrenasNdertimi70555328PASTRIMI DHE LARJA E RRUGËVE TE QYTETIT GJATË SEZONES VERORE2014-07-155,557
KK SkenderajNdertimi70555328Asfaltimi i rrugëve në lagjet Shabanaj –Lanaj –Bekteshi –Gecaj në Llaushë.2013-05-28192,171
KK Fushë KosovëNdertimi70555328Asfaltimi i rrugëve në Fushë Kosovë2012-12-0349,181
KK DrenasNdertimi70555328Asfaltim i rrugës në fshatin Zabel të Ulët dhe Fushtice2014-06-1129,281
Hashim Deshishku,Kadri Shalaku,Agim Deshishku NLB Prishtina + Prishtine 7,000 LDK 2010/2011 Në vitin 2010: 2,000 euro, në vitin 2011: 5,000 euro 1 0

Tenderët e kompanisë: NLB Prishtina

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
TrustiNLB Prishtina70053484Shërbimet bankare për tërheqjen me faza të kontributeve pensionale Ri-tender2011-07-300
Shkelzen Jusaj Petrol Company + Fushe Kosove 20,000 AAK 2010 15 5,777,310

Tenderët e kompanisë: Petrol Company

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
PTKPetrol Company70407467Furnizim me Karburant2012-03-131,475,721
PTKPetrol Company70407467Furnizim me Karburante per Mjetet Motorike2011-12-121,554,589
KK KlinëPetrol Company70407467FURNIZIM ME NAFTE PER NGROHJE - RITENDER2013-09-2574,400
Spitali Regjional PejëPetrol Company70407467Furnizim me mazut2013-08-26398,406
UPPetrol Company70407467Furnizim me naftë dhe derivate te naftës për nevojat e Universitetit të Prishtinës2012-02-130
MPMSPetrol Company70407467Furnizim me Derivate për Nevojat e MPMS-Rishpallje2011-10-1441,813
KK PrizrenPetrol Company70407467Furnizimi, me karburante për nevojat e Komunës së Prizrenit2014-01-10500,000
MPMSPetrol Company70407467Furnizim me derivate për nevojat e MPMS2013-10-0847,981
MFSKPetrol Company70407467Furnizimi me nafte, benzene dhe propan butan per nevojat e FSK-se dhe MFSK( e ndare ne dy lot)2013-07-151,100,000
MFSKPetrol Company70407467Furnizimi me nafte, benzene dhe propan butan per nevojat e FSK-se dhe MFSK( e ndare ne dy lot)2013-07-1550,000
RTKPetrol Company70407467Furnizim me karburante për nevojat e RTK-së2011-12-20454,500
TrustiPetrol Company70407467Furnizim afatgjate me naftë2011-09-280
KK RahovecPetrol Company70407467FURNIZIM ME DERIVATET E NAFTËS PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT2014-07-0170,000
TrustiPetrol Company70407467Furnizim afatgjatë me naftë- Ri-tender2012-10-100
Zyre Rregullatore per Ujesjelles dhe MbeturinaPetrol Company70407467Furnizim me derivate te nftes dh ete benzines per Automjete,gjeneratore,nxemje qendrore.2012-11-069,900
Person juridik Plus Market + Ferizaj 200 VV 2011/2012 Në vitin 2011: 100 euro, në vitin 2012 : 100 euro 2 11,178

Tenderët e kompanisë: Plus Market

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
Sherbimi Profesional i Shendetit Mendor-ShtimePlus Market80055323Furnizimi me material higjenik per QIRSKP-Shtime2014-03-029,928
BifukarcioniPlus Market80055323Furnizim me dhurata ,punetoreve per vitin e ri2014-06-011,250
Milaim Abdullahu Santefarm + Prishtine 2,000 AKR 2010/2011 Në vitin 2010: 1,000 euro, në vitin 2011: 1,000 euro 25 1,363,112

Tenderët e kompanisë: Santefarm

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MSHSantefarm70363998Furnizim me tenofovire2013-07-2790,702
MSHSantefarm70363998Furnizim me produkte farmaceutike nga L.E2013-12-2414,906
MSHSantefarm70363998Furnizim me produkte farmaceutike nga L.E2013-12-2453,244
MSHSantefarm70363998Furnizim me produkte farmaceutike nga L.E2013-12-24384
MSHSantefarm70363998Furnizim me produkte farmaceutike nga L.E2013-12-24119,575
MSHSantefarm70363998Furnizim me produkte farmaceutike nga L.E2013-12-24419
MSHSantefarm70363998Furnizim me citostatik nga L.E2014-07-1418,433
MSHSantefarm70363998Furnizim me citostatik nga L.E2014-07-14217,198
MSHSantefarm70363998Furnizim me citostatik nga L.E2014-07-141,282
MSHSantefarm70363998Furnizim me Cerezyme” nga Genzyme Europe BV. kompani e Sanofi Group per produktin Cerezyme, sipas marrëveshjes "Ndarja dhe angazhimi per trejtimin e pacienteve Gaucher ne Republikën e Kosovës2013-05-28297,160
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna dhe material shpenzues nga L.E të MSH - Ritender2011-03-319,024
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna dhe material shpenzues nga L.E të MSH - Ritender2011-03-3122,896
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna dhe material shpenzues nga L.E të MSH - Ritender2011-03-3115,393
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna dhe material shpenzues nga L.E të MSH - Ritender2011-03-3124,157
MSHSantefarm70363998Furnizim me penje kirurgjik te L.E2012-12-1129,290
MSHSantefarm70363998Furnizim me penje kirurgjik te L.E2012-12-1111,423
MSHSantefarm70363998Furnizim me penje kirurgjik te L.E2012-12-113,695
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-14128
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-1410,579
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-1457,022
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-1424,480
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-147,511
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-1411,268
MSHSantefarm70363998Furnizim me terapi për pacient me HIV-AIDS2012-07-1834,110
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna dhe material shpenzues nga L.E të MSH - Ritender2011-03-31288,833
Fadil Shalaku Shala Trade + Obiliq 2,000 LDK 2011/2012 Në vitin 2011: 1,000 euro në vitin 2012: 1,000 euro 1 0

Tenderët e kompanisë: Shala Trade

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
ANP “Adem Jashari”Shala Trade70019665Sherbimet e Shpedicionit - Rikuotim2012-11-080
Person juridik Teknika 2001 + Prizren 1,000 PDK 2012 2 108,600

Tenderët e kompanisë: Teknika 2001

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MKKTeknika 200180264917Furnizim me kubëza për rregullimin e rrugës në hyrje të Glloboçicës2012-10-309,600
KK PrizrenTeknika 200180264917Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Dedaj te Hasit Kk Prizren2012-10-1899,000
Person juridik Vellezerit Jaha + Malisheve 2,500 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 1,500 euro, në vitin 2010: 1,000 euro 1 3,116

Tenderët e kompanisë: Vëllezërit Jaha

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK MalishevëVëllezërit JahaRENOVIMI I ZYREVE TË ADMINISTRATËS SË KK-MALISHEVË2014-02-203,116
Shpend Musa Vision Project + Gjilan 1,000 PDK 2010 7 363,035

Tenderët e kompanisë: Vision Project

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK GjilanVision Project70605554Ndërtimi i tereneve sportiv në fshatrat e Komunës së Gjilanit2014-05-29114,466
KK RanillugVision Project70605554MIREMBAJTJA E RRUGEVE LOKALE2012-06-0726,355
KK KllokotVision Project70605554Ndertimi i shkolles ne Mogille2013-07-1770,281
CDFVision Project70605554Rehabilitimi i objektit shkollor” në fshatin Bostan, Komuna e Novobërdës2012-01-1620,590
MKKVision Project70605554Asfaltimi i rrugëve në Strezovc dhe Kamenicë2013-08-2973,022
MKKVision Project70605554Rregullimi i rrugës në Shtërpcë,pjesa I – KK Shtërpcë2014-06-2338,500
KK VitiVision Project70605554Rregullimi i Ambulancës në (Ambientin e jashtëm) në fshatinë Letnicë2012-04-1319,821
Skender Ymeri Viva Print Gjilan 2,000 PDK 2010/2012 Në vitin 2010: 1,000 euro në vitin 2012: 1,000 euro 1 173,371
Valon Tolaj Accord Investments-Sah + Prishtine 700 AAK 2012 1 28,731

Tenderët e kompanisë: Accord Investments-Sah

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
MAPLAccord Investments-Sah70648695Rregullimi i Parkut në brigjet përgjatë shtratit të lumit Erenik” Komuna e Junikut2012-07-1328,731
Nisret Hysenaj NXM + Suhareke 18,500 AAK 2010 4 50,802

Tenderët e kompanisë: NXM

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KK SuharekëNXM70165774Ndërtimi i rrugës Peqan – Semetisht faza e dytë (vazhdim )2012-12-1028,988
KK SuharekëNXM70165774Mirëmbajtja dhe renovimi i QMF-ve në kpomunë –rregullimmi i parterit te QMF së ne Leshan2011-08-252,000
KK SuharekëNXM70165774Ndërtimi i Kroi i Bardh –lagja e Brahajve- faza e dytë2012-10-0817,701
KK SuharekëNXM70165774Mirnbajtja e oblekteve shkollore –renovimi i instalimit elektrik per shkollen fillore -Budakovë2011-01-072,113
Florina Zymberi Mega + Gjilan 10 PDK 2012 3 1,078,834

Tenderët e kompanisë: Mega

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KEK Mega70083873Furnizim me rrula, xhunga hidrodinamik dhe pastrues shiritave për DGJE dhe DPQ2011-01-0816,707
KEK Mega70083873Furnzim me rule per shirita transportues2009-09-07877,681
KEK Mega70083873FURNIZIM ME RULE PER DPQ2008-12-01184,446
Samile Krasniqi RE Engineering Prishtine 1,000 AKR 2011 1 484,268
Avdylrrahim Krasniqi Solid Company + Obiliq 1,000 PDK 2010 12 2,795,376

Tenderët e kompanisë: Solid Company

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KEK Solid Company70132003FURNIZIM ME PJESE TE DERDHURA, PLLAKA DHE KONSTRUKCIONE TE ÇELIKTA.2011-05-0833,929
KEK Solid Company70132003FURNIZIM ME NGJITES PER VULLKANIZIM NE TE FTOHTE2011-05-2367
KEK Solid Company70132003Furnizim me rula2011-10-0699,760
KEK Solid Company70132003Furnizim me : Reduktor me pjese rezerve te NKB SH 5002010-09-30374,443
KEK Solid Company70132003FURNIZIM ME REDUKTOR DHE PJESE TE REDUKTOREVE PER SHIRITIN TRANSPORTUES2010-02-09194,839
KEK Solid Company70132003Furnzim me rule per shirita transportues2010-03-30121,707
KEK Solid Company70132003Furnzim me rule per shirita transportues2009-11-23585,637
KEK Solid Company70132003Furnizim me trupa godites, segmente rrethore, katror, bulona, pllaka pancir meveshese dhe respiratorike, siguresa2009-02-09729,445
KEK Solid Company70132003Furnizim me : Rule dhe elemente lidhese per rule2009-06-01279,380
KEK Solid Company70132003FURNIZIM ME NGJITES DHE PERFORCUES PER VULLKANIZIM2008-10-28172,332
KEK Solid Company70132003Furnizimi me material te dergdhur per DPQ2008-11-07159,907
KEK Solid Company70132003Furnizim me pjese ndrimi për mullinj dhe kaldaja për TC-B(LOT.2)2008-06-0643,930
Xhavit Çollaku Unikat + Peje 400 LDK 2010 1 314,142

Tenderët e kompanisë: Unikat

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Emri Date Vlera
KEK Unikat70432008Furnizim me Mjete Mbrojtese ne Pune2009-08-31314,142

Hulumtime

Preview