COHU

Degradimi i mjedisit përmes industrisë nxjerrëse

Degradimi i mjedisit përmes industrisë nxjerrëse 

Kjo data-bazë është krijuar nga organizata ÇOHU! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese -Preportr - dhe ka për qëllim të shërbejë si një mjet i qasshëm dhe i hapur për përdorim për të gjithë të interesuarit mbi degradimin e ambientit në Kosovë përmes industrisë nxjerrëse.

Databaza është e ndarë në dy pjesë:

Pjesa e parë: Të dhënat në formë tabelare të cilat përfshijnë informata të detajuara (lokacioni ku ka ndodhur operimi, operatorët ekonomik, pronarët e OE, lloji dhe koha e aktivitetit dhe lidhja potenciale me politikën)  mbi:

a) Operimet ilegale të nxjerrjes së rërës, zhavorrit dhe gurit të fortë nga viti 2009 deri në vitin 2018;

b) Të gjitha licencat që ka lëshuar Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale për periudhën 2015- 2018 të cilat përfshijnë edhe licencat që kanë qenë aktive pas vitit 2015 e janë  lëshuar para vitit 2015.

Pjesa e dytë: Hartën interaktive të vizualizuar e cila përmban:

a) Sipërfaqen e degraduar të lumenjve në Kosovë ku në disa raste janë paraqitur foto që tregojnë degradimin e tyre;

b) Lokacionet ku janë evidentuar operimet ilegale të kompanive/personave fizik të nxjerrjes së rërës, zhavorrit dhe gurit të fortë. Për çdo lokacion janë paraqitur detajet për numrin e operimeve, foto dhe detaje tjera;

c) Lokacionet ku janë lëshuar licencat për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit të fortë. Për çdo lokacion janë paraqitur detajet për numrin e licencave, foto dhe detaje tjera.

Rastet Ilegale
Licencat e lëshuara

SIPËRFAQJA E DEGRADUAR E LUMENJËVE (në ha)

1100 0

Rastet ilegale të nxjerrjes së gurit, rërës dhe zhavorrit

19 0
X

DRINI

Drini i Bardhë- Është lumi më i gjatë në Kosovë, si rrjedhojë hektarë të tërë të këtij lumi janë dëmtuar pas luftës nga nxjerrja pa kriter e rërës dhe zhavorrit. Drini i Bardhë është lum që përshkon pjesën perëndimore të Kosovës, respektivisht Rrafshin e Dukagjinit.
Preportr ka siguruar një raport që e ka bërë Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM), i cili tregon se sa hektarë të lumenjve janë degraduar gjatë viteve 2009-2012.
Sipas këtyre të dhënave, lumi që ka pësuar më së shumti është Drini i Bardhë, pasi që në vitin 2009 ishin degraduar 861.1 hektarë të tij, kurse në vitin 2012 sipërfaqet e degraduara të këtij lumi arritën në 1011.75 hektarë. Një raport i vitit 2010 për gjendjen e ujërave në Kosovë, i realizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, konstaton se degradimi i lumenjve ka marrë përmasa shqetësuese dhe përmenden disa prej lumenjve që janë ndër më të degraduarit. Lumenjtë më të dëmtuar sipas këtij raporti janë në pellgun e lumit Drini i Bardhë, që është më i dëmtuari, pastaj lumi Ereniku si dhe një pjesë e Lumbardhit të Pejës.
Në raport theksohet rreziku nga përmbytjet. Aty thuhet se ndër faktorët kryesor që shpijnë deri te përmbytjet janë shtretërit e parregulluar të lumenjve dhe dëmtimi i tyre nga eksploatimi i rërës dhe zhavorrit pa kriter.

drinithumb.jpg
X

ERENIKU

Ereniku i Gjakovës radhitet si lumi i tretë më i dëmtuar në rajonin e Dukagjinit nga nxjerrja e rërës dhe zhavorrit. Sipas të dhënave të AMMK-së në Erenikun e Gjakovës 16.28 hektarë ishin të degraduara në vitin 2009. Në vitin 2012 kjo sipërfaqe arriti në 19.48 hektarë tw dwmtuar.

X

LUMBARDHI

Lumbardhi i Pejës- Pas Drinit të Bardhë lumi më i dëmtuar sipas të dhënave të AMMK-së radhitet Lumbardhi i Pejës. Këtij lumi sipas raportit të kësaj agjencie në vitin 2009 i ishin degraduar 93.36 hektarë sipërfaqe, ndërsa, në vitin 2012 sipërfaqet e degraduara arritën në 134.5 hektarë. Si të Drini i Bardhë edhe të Lumbardhi i Pejës përmenden pasojat në ambient që mund të vijnë nga nxjerrja e rërës dhe zhavorrit e ato janë që shtrati i devijuar i lumit mund të sjellë përmbytje. Pasojat tjera sipas raportit për ujërat të vitit 2010 të MMPH-së janë dëmtimi i florës, faunës dhe vegjetacionit.

img-8452.jpg
X

MORAVA

Në Moravën e Binçës sipas raportit të AMMK-së nuk ka pasur degradim shumë të theksuar në periudhën 2009 - 2012. Në vitin 2009 kishte 4.29 hektarë të degraduar, kurse në vitin 2012 sipërfaqja e degraduar arriti në 4.79 hektarë. Morava e Binçes buron në Malet e Karadakut.

X

IBRI

Ibri është lum në Komunën e Mitrovicës i cili sipas të dhënave të AMMK-së është dëmtuar në një masë jo tw vogwl. Ibri nga 2.64 hektarë të degraduar me 2009, në vitin 2012 arriti në 4.5 hektarë të degraduar.

X

KRIVA

Në Komunën e Kamenicës lumi më i dëmtuar nga eksploatimi i rërës dhe zhavorrit është lumi Krivareka. Krivareka është lumi më i madh në këtë komunë. Sipas të dhënave të AMMK-së në vitin 2009 kishte 19.37 hektarë të degraduar, kurse në vitin 2012 degradimi është rritur në 25.26 hektarë. Duhet theksuar se lumenjtë e Komunës së Kamenicës kanë hapësirë shumë më të vogël sesa lumenjtë e tjerë në Kosovë, për këtë arsye ky rajon njihet për mungesë të theksuar të ujit.

X

Akllap

Në fshatin Akllap të komunës së Lipjanit, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, ky operim është kryer nga “Gurmali” sh.p.k

X

Arbanë

Në lagjen Arbanë të komunës së Prizrenit, gjatë viteve 2013-2018 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Dili Comerc" sh.p.k ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Burimi” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Landovica-F" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Babaj i Bokës

Në fshatin Babaj i Bokës të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2011-2017 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal, tri të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një i nxjerrjes së gurit të fortë.
"Bala"sh.p.k ka kryer ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Salihu Commerce” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Sadik Gllogjani ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Arbri-Ab" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Baballoq

Në fshatin Baballoq të komunës së Deçanit, gjatë viteve 2010-2011 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, të cilat janë kryer nga “Fidani”.

X

Babi Most

Në fshatin Babi Most të komunës së Obiliqit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, ky operim është kryer nga “Burimi” sh.p.k.

X

Babush i Muhagjerve

Në fshatin Babush i Muhagjerve të komunës së Lipjanit, në vitin 2012 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, ky operim është kryer nga “Muqa”.

X

Badovc

Në fshatin Badovc të komunës së Graçanicës, në vitin 2009 janë kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së gurit të fortë.
Enver Vrajolli ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Vllezërit Vrajolli" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Bajçinë

Në fshatin Bajçinë të komunës së Podujevës, në vitin 2009 është identifikuar një operim ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, ky operim është kryer nga Gëzim Rexhepi.

X

Bajnicë

Në fshatin Bajnicë të komunës së Kaçanikut, në vitin 2015 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjës së gurit të fortë, të cilat janë kryer nga N.N.P. "Lumi".

X

Baks

Në fshatin Baks të komunës së Skenderaj, në vitin 2015 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë, të cilat janë kryer nga "Merkuri Company" sh.p.k.

X

Ballancë

Në fshatin Ballancë të komunës së Vitisë, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, ky operim është kryer nga “Buli Comm”.

X

Banjë

Në fshatin Bajë të komunës së Istogut, gjatë viteve 2011-2015 janë identifikuar tri raste të operimit ilegal, dy të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një i nxjerrjes së gurit të fortë.
Besnik Zeneli ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Qaush Gecaj ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Baran

Në fshatin Baran të komunës së Pejës, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga Sami Panxha.

X

Belincë

Në fshatin Belincë të komunës së Pejës, gjatë viteve 2010-2011 janë identifikuar pesë operime ilegale të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Salihu Comerce” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Guri Com" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Ekrem Shatmani ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Astrit” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Milaim Salihu ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Bellopojë

Në fshatin Bellopojë të komunës së Pejës, gjatë viteve 2009-2010 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë, të cilan janë kryer nga "Albakos" sh.p.k.

X

Berivojcë

Në fshatin Berivojcë të komunës së Kamenicës, në vitin 2014 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Fortuna Com".

X

Bërnicë e Poshtme

Në fshatin Bërnicë e Poshtme të komunës së Obiliqit, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Noti - Beton" sh.p.k.

X

Bishtazhin

Në fshatin Bishtazhin të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2009-2011 janë identifikuar 19 raste të operimit ilegal, 15 raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe katër raste të gurit të fortë.
"Euroasphalt" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Morina B" ka kryer katër operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Vëllezërit Berisha" sh.p.k ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Besnik Himaj ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Kriste Prenrecaj ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Koni"sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Sami Hoti ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Seperacioni "Makolli" ka kryer pesë operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një të nxjerrjes së gurit të fortë.
Zymer Himaj ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Bivolak

Në fshatin Bivolak të komunës së Vushtrrisë, në vitin 2013 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga Sami Saraqi.

X

Bob

Në fshatin Bob të komunës së Kaçanikut, gjatë viteve 2009-2015 janë identifikuar pesë raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Fani" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Shaban Çaka ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Bashkim Çaka ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Bardh Qaka ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Botushë

Në fshatin Botushë të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2010-2016 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë, të cilat i ka kryer "Aldeko" sh.p.k.

X

Brecë

Në fshatin Brecë të komunës së Podujevës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë, të cilën e ka kryer “Vocolli” sh.p.k.

X

Brestovik

Në fshatin Brestovik të komunës së Pejës, gjatë viteve 2010-2011 janë identifikuar tetë raste të operimit ilegal, katër raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe katër raste të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Erozioni” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Glob Trans" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Idila" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë dhe një të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Bashkim Dragaj ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë dhe një të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Burim Haliti ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Asfalti" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Brezne

Në fshatin Brezne të komunës së Dragashit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga "KAG - Asphalt Company" sh.p.k.

X

Broboniq

Në fshatin Broboniq të komunës së Mitrovicës, në vitin 2018 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë, të cilat janë kryer nga "Lirigzoni" sh.p.k.

X

Bubavec

Në fshatin Bubavec të komunës së Malishevës në vitin 2015 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal, një i nxjerrjes së gurit të fortë dhe një i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit. Këto operime janë kryer nga Fatos Kryeziu.

X

Buqe

Në fshatin Buqe të komunës së Dragashit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Ilva" sh.p.k.

X

Ceceli

Në fshatin Ceceli të komunës së Vushtrrisë, në vitin 2015 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga "Beni Com" sh.p.k.

X

Cerrcë

Në fshatin Cerrcë të komunës së Istogut, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga "Ma.Con" sh.p.k.

X

Dabidol

Në fshatin Dabidol të komunës së Rahovecit, në vitin 2018 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Isufi” sh.p.k.

X

Dabishec

Në fshatin Dabishec të komunës së Prishtinës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Alko - Impex" - General Constuction - Sh.p.k.

X

Dajkoc

Në fshatin Dajkoc të komunës së Kamenicës, gjatë viteve 2011-2012 janë identifikuar dy raste të operimit ilegale të nxjerrjes së gurit të fortë, të cilat i ka kryer "Imrani Company " sh.p.k.

X

Dardani

Në fshatin Dardani të komunës së Ferizaj, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Beton MB”.

X

Denjë

Në fshatin Denjë të komunës së Rahovecit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Condor” sh.p.k.

X

Deve

Në fshatin Deve të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2010-2011 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal, një i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një i nxjerrjes së gurit të fortë.
Kompani e Mineraleve & Inxhenjeringut "MEC" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Karakushi" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Dheu i Bardhë

Në fshatin Dheu i Bardhë të komunës së Gjilanit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Agi Dani" sh.p.k.

X

Doberçan

Në fshatin Dobërçan të komunës së Gjilanit, gjatë viteve 2010-2014 janë identifikuar pesë raste të operimit ilegal, dy raste të nxjerrjes së gurit të fortë, dhe tri raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Elbasani" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Agim Demri ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Vellezerit Ibishi" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"A & B - Trans" ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Doberdol

Në fshatin Doberdol të komunës së Podujevës, në vitin 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Toifor”

X

Doblibarë

Në fshatin Doblibarë të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2010-2018 janë identifikuar tetë raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Euro Kos" ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Sejfullahu" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Vllezërit Gjini" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Fehmi Sejfullahu ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Ramadan Hoti ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Rashit Hoti ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Shpetim Bokshi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Doganaj

Në fshatin Doganaj të komunës së Kaçanikut, në vitin 2018 është identifikuar një operim ilegal, i cili është kryer nga "Eurokos" sh.p.k.

X

Dol

Në fshatin Dol të komunës së Gjakovës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga Company "Tini" sh.p.k.

X

Dollc

Në fshatin Dollc të komunës së Klinës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Granit” sh.p.k.

X

Dragash

Në qytetin e Dragashit, në vitin 2012 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Niki GD”.

X

Drenoc

Në fshatin Drenoc të komunës së Klinës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga Musë Smajli.

X

Dresnik

Në fshatin Dresnik të komunës së Klinës, gjatë viteve 2011-2013 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Qëndresa” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Compania Boksitet e Kosovës” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Dugujevë

Në fshatin Dugujevë të komunës së Klinës, gjatë viteve 2010-2011 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Blerim Thaçi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Musa Smajli ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Condor” sh.p.k ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Ferizaj

Në qytetin e Ferizaj, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Irfa-Com” sh.p.k.

X

Gadime

Në fshatin Gadime të komunës së Lipjanit, në vitin 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Xhoni”.

X

Galicë

Në fshatin Galicë të komunës së Vushtrrisë, në vitin 2018 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Ileaa” sh.p.k.

X

Gjakovë

Në qytetin e Gjakovës, gjatë viteve 2010-2017 janë identifikuar pesë raste të operimit ilegal, dy të nxjerrjes së gurit të fortë dhe tri të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Bokshi” sh.p.k ka kryer dy operime ilegale, një të nxjerrjes së gurit të fortë dhe një të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Bashkim Podrimja ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
“IMN Niki-S” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Morina - 1" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Gjurakoc

X

Gllaviqicë

Në fshatin Gllaviqicë të komunës së Pejës, gjatë viteve 2010-2018 janë identifikuar 16 raste të operimit ilegal, 15 raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një rast i nxerrjes së gurit të fortë.
"Dakaj - M" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Edrini" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"IMN Beton Plus" sh.p.k ka kryer pesë operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Vëllëzrit Rrustemi" sh.p.k ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Ndërtimi” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Arben Rrustemi ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Gezim Dragusha ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Liridoni-M” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Murat Kalludra ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Skender Berisha ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Gllogoc

Në qytetin Gllogocit, gjatë viteve 2011-2018 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal, një për nxjerrje të gurit të fortë dhe një për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit.
NNT "Milazim Shala" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Ndërsa në një rast të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë është i pa identifikuar personi/kompania përgjegjëse.

X

Gllogoc

Në fshatin Gllogoc të komunës së Ranillugut, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Busovata Commerce".

X

Godanc

Në fshatin Godanc të komunës së Shtimes, në vitin 2012 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal, një i nxjerrjes së gurit të fortë dhe nje i nxerrjes së rërës dhe zhavorrit. Këto operime janë kryer nga "Guri Company - 1" sh.p.k.

X

Goden

Në fshatin Goden të komunës së Gjakovës, në vitin 2017 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cilii është kryer nga “RSM Company” sh.p.k.

X

Gorazhdec

Në fshatin Gorazhdec të komunës së Pejës, gjatë viteve 2010-2018 janë identifikuar pesë raste të operimit ilegal, katër për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit dhe një për nxjerrje të gurit të fortë.
"Luani Transport " sh.p.k. ka kryer tri operime ilegale, një të nxerrjes së gurit të fortë dhe dy të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Seperacioni Çeku-Q” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Argjent Kelmendi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Grabanicë

Në fshatin Grabanicë të komunës së Klinës, në vitin 2017 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Elezaj” sh.p.k.

X

Graboc i Epërm

Në fshatin Graboc i Epërm të komunës së Obiliqit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Alfa”.

X

Graçanicë

Në qytetin e Graçanicës, gjatë viteve 2011-2012 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, të cilat janë kryer nga Zijadin Vrajolli.

X

Gradevc

Në fshatin Gradevc të komunës së Mitrovicës, në vitin 2018 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga "Lirigzoni" sh.p.k.

X

Hodonoc

Në fshatin Hodonoc të komunës së Kamenicës, gjatë viteve 2010-2018 janë identifikuar tetë raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Koni Company" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Vëllezërit Leci" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Area” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Area" sh.p.k ka kryer katër operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Qerim Ademi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Isniq

Në fshatin Isniq të komunës së Deçanit, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Lika Trade” sh.p.k.

X

Jabllanicë

Në fshatin Jabllanicë të komunës së Pejës, gjatë viteve 2011-2018 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal, të cilat janë kryer nga "Thaçi Transport" sh.p.k.

X

Junik

Në qytetin e Junikut, gjatë viteve 2010-2012 janë identifikuar tri raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Hasim Cacaj ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Shala" M.Shala'' sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Kaçanik

Në qytetin e Kaçanikut 2010-2013, janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Unio – Commerce” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Vëllezrit Qaka” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Kashan

Në fshatin Kashan të komunës së Kaçanikut, gjatë viteve 2010-2015 janë identifikuar tri operime ilegale, dy të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një e nxjerrjes së gurit të fortë.
"Dani Company" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Sopa-Commerce" ka kryer dy operime ilegale, një për nxjerrje të gurit të fortë dhe një për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit.

X

Keçekollë

Në fshatin Keçekollë të komunës së Prishtinës, në vitin 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga Noti sh.p.k.

X

Kërrninë

Në fshatin Kërrninë të komunës së Istogut, në vitin 2016 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Hazir Tredevci ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Alko - Impex" - General Constuction - sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Kliçinë

Në fshatin Kliçinë të komunës së Pejës, gjatë viteve 2011-2017 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Transportuesi" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Lindi Trans” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Kmetoc

Në fshatin Kmetoc të komunës së Gjilanit, në vitin 2018 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga Nazim Huruglica.

X

Komoran

Në fshatin Komoran të komunës së Gllogocit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga Jetullah Nishori.

X

Korenicë

Në fshatin Korenicë të komunës së Gjakovës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Luli Trans” sh.p.k.

X

Koretin

Në fshatin Koretin të komunës së Kamenicës, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Ardhmëria".

X

Koshtovë

Në fshatin Koshtovë të komunës së Mitrovicës, në vitin 2017 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, të cilat janë kryer nga Ismet Maliqi.

X

Krajk

Në fshatin Krajk të komunës së Prizrenit, gjatë viteve 2009-2018 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Dili Comerc" sh.p.k. ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Vellezerit Likaj" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Nexhdet Kalimashi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Kralan

Në fshatin Kralan të komunës së Rahovecit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga Hajdar Podrimja.

X

Kramovik

Në fshatin Kramovik të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2010-2015 janë identifikuar dhjetë raste të operimit ilegal, dy raste të nxjerrjes së gurit të fortë dhe tetë raste të nxjerrjes rërës dhe zhavorrit.
"Al Petrol" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Çëndrimi" sh.p.k ka kryer tri operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Lindi” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Bëbim Thaqi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Condor" sh.p.k ka kryer katër operime ilegale, dy të nxjerrjes së gurit të fortë dhe dy të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Krilevë

Në fshatin Krilevë të komunës së Kamenicës, në vitin 2017 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Krileva Com” sh.p.k.

X

Krushë e Madhe

Në fshatin Krushë e Madhe të komunës së Rahovecit, gjatë viteve 2009-2017 janë identifikuar tetë raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Ylberi” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Betonjerka Sefa" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Avdullah Rexhepi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Dervishi” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Krusha” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Arbëria Turist” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Sami Duraku ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Vahid Ramadani ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Krushë e Vogël

Në fshatin Krushë e Vogël të komunës së Prizrenit, gjatë viteve 2010-2016 janë identifikuar 13 raste të operimit ilegal, 11 raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe dy raste të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Dili Comerc” sh.p.k ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Hajdari” sh.p.k ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Afrim Malsori ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Flamur Hajdari ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Hajdin Likaj ka kryer dy operime ilegale, një nxjerrjes së gurit të fortë dhe një të rërës dhe zhavorrit.
Kadri Muharremi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Arbëria Turist” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Nexhdet Kalimashi ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Soni Com” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Krushevë

Në fshatin Krushevë të komunës së Dragashit, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Sopi”.

X

Laçiç

Në fshatin Laçiç të komunës së Kamenicës, gjatë viteve 2009-2017 janë identifikuar 18 raste të operimet ilegal, 14 raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe katër raste të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Aferdita" ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Afërdita.Com" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Dusta Trans" sh.p.k ka kryer katër operime, tri të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Koni Company" sh.p.k ka kryer gjashtë operime ilegale, pesë të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një të nxjerrjes së gurit të fortë.
N.T.P."Xhelali Trans" ka kryer tri operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Xhelal Trans" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
N.T.P. "Koni" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Lagjja e Feronikelit

Në Lagjjen e Feronikelit në komunën e Gllogocit, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga Bekim Mala.

X

Lagjja e Spitalit

Në Lagjen e Spitalit në komunën e Prishtinës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal, i cili është kryer nga NP “Jeta”.

X

Lajthishtë

Në fshatin Lajthishtë të komunës së Obiliqit, gjatë viteve 2014-2018 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, të cilat janë kryer nga Sali Prenku.

X

Landovicë

Në fshatin Landovicë të komunës së Prizrenit, gjatë viteve 2009-2015 janë identifikuar shtatë raste të operimit ilegal, gjashtë raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një rast i nxjerrjes së gurit të fortë.
"Dili Comerc" sh.p.k ka kryer tri operime ilegale, dy të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Doni Com" sh.p.k ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Kalimashi" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Seperacioni Graniti” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Lapnasellë

Në fshatin Lapnasellë të komunës së Graçanicës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Kristal”.

X

Lebanë

Në fshatin Lebanë të komunës së Prishtinës, në vitin 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Guri” sh.p.k.

X

Leletiç

Në fshatin Leletiç të komunës së Lipjanit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Çlirimi” N.P.N.T.

X

Leshan

Në fshatin Leshan të komunës së Pejës, gjatë viteve 2010-2018 janë identifikuar tetë raste të operimit ilegal, shtatë raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një rast i nxjerrjes së gurit të fortë.
"Betonjerka" sh.p.k ka kryer dy operime ilegale, një të nxjerrjes së gurit të fortë dhe një të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Gurthyesi” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Union Comerc" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Albi Trans" sh.p.k ka kryer katër operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Livagjë

Në fshatin Livagjë të komunës së Graçanicë, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Engineering" sh.p.k.

X

Livoç i Epërm

Në fshatin Livoç i Epërm të komunës së Gjilanit, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga "Riza Trans".

X

Livoç i Poshtëm

Në fshatin Livoç i Poshtëm të komunës së Gjilanit, në vitin 2018 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga N.T.T. "Riza - Transport".

X

Llapushnik

Në fshatin Llapushnik të komunës së Gllogocit, gjatë viteve 2009-2010 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Ylli” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Linda Com” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Skender Krasniqi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Ramiz Krasniqi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Llaushë

Në fshatin Llaushë të komunës së Skenderaj, gjatë viteve 2016-2018 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Tekno- Konstrukt" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Betim Lushtaku ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Llazicë

Në fshatin Llazicë të komunës së Malishevës, gjatë viteve 2017-2018 janë identifikuar tri raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë. “Nazi” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë. “Burimi” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë. Xhafer Javori ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Llukar

Në fshatin Llukar të komunës së Prishtinës, në vitin 2016 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga Skender Krasniqi.

X

Llukë e Epërme

Në fshatin Llukë e Epërme të komunës së Deçanit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Vëllezërit Kaçorraj".

X

Lubeniq

Në fshatin Lubeniq të komunës së Pejës, në vitin 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Lika Trade” sh.p.k.

X

Lubozhdë

Në fshatin Lubozhdë të komunës së Istogut, gjatë viteve 2010-2015 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Europa" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Agron Rexhaj ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Lugbunari

Në fshatin Lugbunar të komunës së Gjakovës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Rogova 1" sh.p.k.

X

Malaj

Në fshatin Malaj të komunës së Pejës, në vitin 2018 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
N.T.Sh. "Xheki" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
N.T.SH. " Tissi" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Malishevë

Në fshatin Malishevë të komunës së Gjilanit, gjatë viteve 2010-2011 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Kame" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Adem Mehmeti ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Marmull

Në fshaitin Marmull të komunës së Gjakovës, në vitin 2017 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Koni” sh.p.k.

X

Maxhunaj

Në fshatin Maxhunaj të komunës së Vushtrrisë, në vitin 2016 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Ëorld Beton Company" sh.p.k.

X

Medvec

Në fshatin Medvec të komunës së Prizrenit, në vitin 2016 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga Bujar Krasniqi.

X

Meqë

Në fshatin Meqë të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2010-2016 janë identifikuar shtatë raste të operimit ilegal, gjashtë raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një rast i nxjerrjes së gurit të fortë.
Albert Hajdari ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Hajdar Podrimja ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Liridoni” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Sami Thaqi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Sef Thaqi ka kryer dy operime ilegale, një të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një të nxjerrjes së gurit të fortë.
Vllaznim Podrimja ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Mirash

Në fshatin Mirash të komunës së Ferizaj, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga "Gerlica-Company" sh.p.k.

X

Mirenë

Në fshatin Mirenë të komunës së Lipjanit, në vitin 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Sokoli Company” sh.p.k.

X

Mirosalë

Në fshatin Mirosalë të komunës së Ferizaj, gjatë viteve 2012-2018 janë identifikuar tetë raste të operimit ilegal, gjashtë raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe dy raste të nxjerrjes së gurit të fortë.
"L & D Company" sh.p.k ka kryer tri operime ilegale, dy të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Shell 100 VP" sh.p.k ka kryer tri operime ilegale, dy të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një të nxjerrjes së gurit të fortë.
N.T.P. " Unio - Commerce " sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Union Comerc" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Mitrovicë

Në qytetin e Mitrovicës, në vitin 2018 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga Isa Rrustemi.

X

Muçivërc

Në fshatin Muçivërc të komunës së Kamenicës, në vitin 2017 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Lulzim Spahiu ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Nasuf Salihu ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Ruzhdi Sadiku ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Bahtijar Arifi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Mushnikovë

Në fshatin Mushnikovë të komunës së Prizrenit, në vitin 2012 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Demo”.

X

Nakëll

Në fshatin Nakëll të komunës së Pejës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Daci” sh.p.k.

X

Ngucat

Në fshatin Ngucat të komunës së Malishevës, në vitin 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga Mefail Helshani.

X

Nivokaz

Në fshatin Nivokaz të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2016-2018 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Vb. Tofaj" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
N.N."Shala" ka kryer tri operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Pantinë

Në fshatin Pantinë të komunës së Mitrovicës, në vitin 2017 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga Enis Zejnullahu.

X

Partesh

Në qytetin e Parteshi, në vitin 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Eurotrans”

X

Pavlan

Në fshatin Pavlan të komunës së Pejës, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Luani Transport " sh.p.k.

X

Pejë

Në qytetin e Pejës, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Mërgimi-M” sh.p.k.

X

Peqan

Në fshatin Peqan të komunës së Suharekës, , në vitin 2016 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Arfa”.

X

Piranë

Në fshatin Piranë të komunës së Prizrenit, në vitin 2015 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Drini Holding".

X

Pjetërq i Poshtëm

Në fshatin Pjeterrq i Poshtëm të komunës së Klinës, në vitin 2011 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, të cilat i ka kryer "Benita Company" sh.p.k.

X

Pogragjë

Në fshatin Pogragjë të komunës së Gjilanit, gjatë viteve 2010-2011 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal, dy raste të nxjerrjes së gurit të fortë dhe dy raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
N.T.P. "Re-Li" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Mirusha Transport" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Ramadan Hasani ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
N.T.P. "A & B - Trans" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Polac

Në fshatin Polac të komunës së Skenderaj, gjatë viteve 2012-2015 janë identifikuar tri raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Faton Lushtaku ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Isak Lushtaku ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Ponesh

Në fshatin Ponesh të komunës së Gjilanit, në vitin 2018 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga "Company ZUKA Commerce" sh.p.k.

X

Ponoshec

Në fshatin Ponoshec të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2011-2015 janë identifikuar tri raste të operimit ilegal, dy raste të nxjerrjes së gurit të fortë dhe një rast i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Genc Xharavina ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
NPN "Toning" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Ukë Hadri ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit

X

Poturoc

Në fshatin Poturoc të komunës së Lipjanit, në vitin 2018 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit i cili është kryer nga “Dino” sh.p.k.

X

Prelloc

Në fshatin Prelloc të komunës së Skenderaj, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga "Toni Riviera".

X

Prishtinë

Në qytetin e Prishtinës, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit i cili është kryer nga Xhavit Tollari.

X

Prizren

Në qytetin e Prizrenit, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit i cili është kryer nga “Flaka Com”.

X

Qupevë

Në fshatin Qupevë të komunës së Klinës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit i cili është kryer nga "Benita Company" sh.p.k.

X

Qyshk

Në fshatin Qyshk të komunës së Klinës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Besniku - Q" sh.p.k.

X

Radashevc

Në fshatin Radashevc të komunës së Prishtinës në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga "Nëntë Vëllezërit" sh.p.k.

X

Radostë

Në fshatin Radostë të komunës së Rahovecit, gjatë viteve 2010-2011 janë identifikuar tri raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Adria Com” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Shaip Lushi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Besmir Thaçi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Radulloc

Në fshatin Radulloc të komuns së Klinës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga Liridon Selimi.

X

Rakovinë

Në fshatini Rakovinë të komunës së Gjakovës gjatë viteve 2010-2011 janë identifikuar tri raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Asllan Podrimja ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Selman Thaqi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Jeton Thaçi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Ramun

Në fshatin Ramun të komunës së Pejës, në vitin 2017 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Ndërtimi” sh.p.k.

X

Randobravë

Në fshatin Randobravë të komunës së Prizrenit, gjatë viteve 2012-2015 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, të cilat janë kryer nga Arben Bajrami.

X

Ranillug

Në qytetin e Ranillugut, në vitin 2018 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga Arton Maka.

X

Raqë

Në fshatin Raqë të komunës së Gjakovës, në vitin 2010 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Koni” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Bashmarti” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Ratkoc

Në fshatin Ratkoc të komunës së Rahovecit, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Sejfullahu” sh.p.k.

X

Reshtan

Në fshatin Reshtan të komunës së Suharekës, në vitin 2016 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Fortesa” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Erst Bau” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Rogovë

Në fshatin Rogovë të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2010-2017 janë identifikuar dhjetë raste të operimit ilegal, tetë raste të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe dy raste të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Dili Comerc" sh.p.k ka kryer dy operime ilegale, një të nxjerrjes së gurit të fortë dhe një të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Eurodrini” sh.p.k ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Vëllezërit Kryeziu" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Bujar Krasniqi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Diamant Shala ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Berdibes - VB" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
N.T.SH. "Qori-Sh" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
NPN "Toning" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Rosulë

Në fshatin Rosulë të komunës së Pejës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga “Gashi-AG” sh.p.k.

X

Sankoc

Në fshatin Sankoc të komunës së Gllogocit, në vitin 2009 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Arben Rrustemi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Eurofamis” SH.A ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

img-7956_1.jpg
X

Semajë

Në fshatin Semajë të komunës së Kaçanikut, gjatë viteve 2010-2012 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
N.P.P. "7 Shtatori" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Burimi” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Shalë

Në fshatin Shalë të komunës së Lipjanit, në vitin 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Eurokos”.

X

Shallc

Në fshatin Shallc të komunës së Vushtrrisë, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Eltoni” sh.p.k.

X

Shipashnicë

Në fshatin Shipashnicë të komunës së Kaçanikut, gjatë viteve 2010-2018 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Cena” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Xhelal Trans” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Shishman

Në fshatin Shishman të komunës së Gjakovës, gjatë viteve 2009-2017 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Ermali” sh.p.k ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Arbri-Eb" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Klodian Rama ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Shkozë

Në fshatin Shkozë të komunës së Malishevës, në vitin 2012 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, të cilat janë kryer nga Yrjet Badalli.

X

Shtërpcë

Në qytetin e Shtërpcës, gjatë vitit 2010-2012 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal, një rast i nxjerrjes së gurit të fortë dhe një i nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, të cilat janë kryer nga "Linda" sh.p.k.

X

Shtime

Në qytetin e Shtimes, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga Mahmut Salihu.

X

Shtuticë

Në fshatin Shtuticë të komunës së Gllogocit, në vitin 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga “Shkëmbi”.

X

Shupkovc

Në fshatin Shupkovc të komunës së Mitrovicës, në vitin 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal i nxjerrjes së gurit të fortë, i cili është kryer nga "KO- Procon" sh.p.k.

X

Sibovc

Në fshatin Sibovc të komunës së Obiliqit, gjatë viteve 2011-2016 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"NIC Holding" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Nici" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Sinajë

Në fshatin Sinajë të komunës së Istogut, gjatë vitit 2010 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal për nxjerrje të gurit të fortë.
"SAALI-LDE" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Shkembi " sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Siqevë

Në fshatin Siqevë të komunës së Prishtinës, gjatë vitit 2014 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Bageri Company" sh.p.k.

X

Slivovë

Në fshatin Slivovë të komunës së Prishtinës, gjatë vitit 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Vllezërit Vrajolli" sh.p.k.

X

Sllatinë

Në fshatin Sllatinë të komunës së Kaçanikut gjatë vitit 2015 janë identifikuar tri raste të operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit.
Besim Terziu ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Gurina" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Sllovi

Në fshatin Sllovi të komunës së Lipjanit gjatë viteve 2009-2016 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal, një për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit dhe një për nxjerrje të gurit të fortë.
Artan Gashi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Dino" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Sllubicë

Në fshatin Sllubicë të komunës së Gjilanit gjatë viteve 2010-2014 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit.
"Sllubica" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
N.T.P. "Re-Li" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
“Masa HGE” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Mirand Sadriu ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Strellc

Në fshatin Strellc të komunës së Deçanit gjatë viteve 2010-2012 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal, një për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit dhe një për nxjerrje të gurit të fortë.
"JOOS- Krasniqi Gurthyes" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Nazif Rrustemaj ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Strofc

Në fshatin Strofc të komunës së Vushtrrisë, gjatë vitit 2014 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga Mahmut Jashari.

X

Studençan

Në fshatin Studençan të komunës së Suharekës, gjatë viteve 2014-2015 janë identifikuar pesë raste të operimit ilegal, një për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit dhe katër për nxjerrje të gurit të fortë.
"Dardani - AG" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Krasniqi" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Gurëthyesi "Celi Ag" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Getoari" sh.p.k. ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Tërnavë

Në fshatin Tërnavë të komunës së Podujevës, gjatë vitit 2017 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga N.N.P. "Shkoza F07".

X

Tërstenik

Në fshatin Tërstenik të komunës së Gllogocit, gjatë vitit 2018 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "SA- SALLAHU" sh.p.k.

X

Tërstenik

Në fshatin Tërstenik të komunës së Vitisë, gjatë vitit 2014 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Company ZUKA Commerce".

X

Topanicë

Në fshatin Topanicë të komunës së Kamenicës, gjatë vitit 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga N.P.N. "Ardhmëria"

X

Topillë

Në fshatin Topillë të komunës së Shtimes, gjatë vitit 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të gurit të fortë, i cili është kryer nga "Getoari" sh.p.k.

X

Velegllavë e Epërme

Në fshatin Velegllavë e Epërme të komunës së Kamenicës, gjatë viteve 2010-2017 janë identifikuar pesë raste të operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit.
"Dusta Trans" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Koni Company" sh.p.k. ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Osmani Comerce" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Imer Boroci ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Vogovë

Në fshatin Vogovë të komunës së Gjakovës, gjatë vitit 2010 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Ferromet Kosova".

X

Volljakë

Në fshatin Volljakë të komunës së Klinës, gjatë viteve 2009-2013 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit.
"Victoria Invest International" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit dhe një të gurit të fortë.
"Mirusha" LLC ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Vragoc

Në fshatin Vragoc të komunës së Pejës, gjatë viteve 2010-2013 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit.
Kushtrim Krasniqi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Gezim Dragusha ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Doni" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Jetullah Rrustemi ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Vranidoll

Në fshatin Vranidoll të komunës së Prishtinës, gjatë vitit 2009 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal për nxjerrje të gurit të fortë.
"Riviera - Toni" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
“Beni Com” ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Vrellë

Në fshatin Vrellë të komunës së Istogut, gjatë viteve 2009-2018 janë identifikuar katër raste të operimit ilegal, dy për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit dhe dy për nxjerrje të gurit të fortë.
,,Guri" sh.p.k. ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së gurit të fortë dhe rërës dhe zhavorrit.
Esat Danaj ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Te Aleni" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Vrellë

Në fshatin Vrellë të komunës së Lipjan, gjatë vitit 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të gurit të fortë, i cili është kryer nga "Sokoli Company" sh.p.k.

X

Xërxë

Në fshatin Xërxë të komunës së Rahovecit, gjatë viteve 2010-2014 janë identifikuar pesë raste të operimit ilegal, tri për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit dhe dy për nxjerrje të gurit të fortë.
"Dili Comerc" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"Sefa" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Vëllezërit Kryeziu " sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Seperacioni "Makolli" ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë dhe një për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit.

X

Zahaq

Në fshatin Zahaq të komunës së Pejës, gjatë viteve 2012-2014 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit.
“Seperacioni Çeku-Q” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
"SA- SALLAHU" sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.

X

Zallq

Në fshatin Zallq të komunës së Istogut, gjatë vitit 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Driardi" sh.p.k.

X

Zhabarë

Në fshatin Zhabarë të komunës së Mitrovicës, gjatë vitit 2009 është identifikuar një rast i operimit ilegal për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga "Ibri" sh.p.k.

X

Zhillivodë

Në fshatin Zhillivodë të komunës së Vushtrrisë, gjatë viteve 2012-2014 janë identifikuar tri raste të operimit ilegal për nxjerrje të gurit të fortë.
Hajrullah Krasniqi ka kryer dy operime ilegale të nxjerrjes së gurit të fortë.
Pajtim Jashari ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Zhiti

Në fshatin Zhiti të komunës së Vitisë, gjatë vitit 2009 janë identifikuar dy raste të operimit ilegal për nxjerrje të gurit të fortë.
Shaqir Emini ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
Ndërsa në një rast të operimit ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë është i pa identifikuar personi/kompania përgjegjëse.

X

Zhur

Në fshatin Zhur të komunës së Prizrenit, gjatë viteve 2010-2018 janë identifikuar pesë raste të operimit ilegal, dy për nxjerrje të rërës dhe zhavorrit dhe tre për nxjerrje të gurit të fortë.
“Monimix” sh.p.k ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Skender Vata ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Ademaj Comm" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.
"Renelual Tahiri" sh.p.k. ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit.
Verim Shehu ka kryer një operim ilegal të nxjerrjes së gurit të fortë.

X

Zubq

Në fshatin Zubq të komunës së Zubin Potokut, në vitin 2011 është identifikuar një rast i operimit ilegal të nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit, i cili është kryer nga Tafil Behrami.

Licencat e lëshuara për nxjerrje të gurit, rërës dhe zhavorit

18 0
X

Akllap

Në fshatin Akllap të komunës së Lipjanit, gjatë viteve 2015-2018 janë lëshuar tri licenca për gurë të fortë.

“Gurmali” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

“NV“ Group sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë.

X

Astrazup

Në fshatin Astrazup të komunës së Malishevës gjatë viteve 2010-2018 janë lëshuar 16 licenca për gurë të fortë.
“A -Z Group“ sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Ag - Group“ sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Arbias“ sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Costruction Beton“ sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Geo Mineral sh.p.k“ ka marrë katër licenca për shfrytëzim dhe gjashtë licenca për hulumtim për gurë të fortë.
“Mendi -P“ sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë. Astrit Thaqi, ish pronar në këtë kompani është këshilltar komunal në Rahovec dhe ka deklaruar të hyra si punëtor i kompanisë në AKK.

X

Babaj Bokës

Në fshatin Babaj i Bokës të komunës së Gjakovës , gjatë viteve 2012-2016 janë lëshuar tetë licenca për rërë dhe zhavorr.
“Chrom Kosova” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.
“Ermali” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për rërë dhe zhavorr.
Ndërmarrja Prodhuese Tregtare “Bled” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.
“Sand” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për rërë dhe zhavorr.
Seperacioni “Lindi” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për rërë dhe zhavorr.

X

Baballoq

Në fshatin Baballoq të komunës së Deçanit, në vitin 2018 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr e cila është marrë nga “Fidani- Beton” sh.p.k.

X

Baicë

Në fshatin Baicë të komunës së Gllogocit, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë e cila është marrë nga “DoniFERT” sh.p.k.

X

Ballofc

Në fshatin Ballofc të komunës së Podujevës, gjatë viteve 2016-2017 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Titanium” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë.

X

Banjë

Në fshatin Banjë të komunës së Malishevës, gjatë viteve 2011-2018 janë lëshuar dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë të cilat janë marrë nga “Bag” sh.p.k.

X

Bardh i Madh

Në fshatin Bardh i Madh të komunës së Fushë Kosovës, gjatë viteve 2010-2013 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Bechtel Enka –GP” ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Gerguri” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Begrace

Në fshatin Begracë të komunës së Kaçanikut, në vitin 2016 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Dani Company” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë.

X

Belinc

Në fshatin Belincë të komunës së Shtimes, gjatë viteve 2014-2018 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Shpejtimi” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Edisi Com” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Guri - Company – “1 sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Bellopojë

Në fshatin Bellopojë të komunës së Istogut, gjatë viteve 2013-2016 janë lëshuar dy licenca për rërë dhe zhavorr dhe një licencë për gurë të fortë.
“Besniku – Q” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Qallaku Petroll” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për rërë dhe zhavorr.

X

Berishë

Në fshatin Berishë të komunës së Malishevës, në vitin 2018 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Gurëbardhi” sh.p.k.

X

Bërnicë e Epërme

Në fshatin Bërnicë e Epërme të komunës së Prishtinës, gjatë viteve 2013-2015 janë lëshuar tri licenca për hulumtim për gurë të fortë, të cilat janë marrë nga “Shkëmbi” sh.p.k.

X

Biraqë

Në fshatin Biraqë të komunës së Suharekës, gjatë viteve 2013-2018 janë lëshuar pesë licenca për gurë të fortë.
“Elsa” sh.p.k ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.
“I Seferi” sh.p.k ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë. Ky biznes ka dhënë donacion 150 euro për LVV-në në vitet 2011-2012.
“Seticommerc” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Bob

Në fshatin Bob të komunës së Kaçanikut, gjatë viteve 2016-2017 janë dhënë pesë licenca për gurë të fortë.
“Goni-Al” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë. Lulzim Aliu bashkëpronar në këtë biznes ka qenë këshilltar politik i zv. kryeministrit Hajredin Kuqi, poashtu këshilltar komunal në komunën e Ferizajit dhe tani është drejtor në të njëjtën komunë.
“Zaha” sh.p.k ka marrë dy licenca për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë.

X

Brecë

Në fshatin Brecë të komunës së Podujevës, gjatë viteve 2013-2015 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë, të cilat janë marrë nga “Vocolli” sh.p.k.

X

Brestovik

Në fshatin Brestovik të komunës së Pejës, gjatë viteve 2011-2012 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Asfalti” sh.p.k marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Idilia” sh.p.k marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Brezhanik

Në fshatin Brezhanik të komunës së Pejës, në vitin 2012 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, e cila është marrë nga “Dakaj – H” sh.p.k.

X

Brezne

Në fshatin Brezne të komunës së Dragashit, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “P. Ilva” sh.p.k.

X

Broboniq

Në fshatin Broboniq të komunës së MItrovicës, gjatë viteve 2006-2018 janë lëshuar gjashtë licenca për gurë të fortë.
“Bajraktari” sh.p.k. marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Benita Company” sh.p.k. ka marrë dy licenca për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë. Mirjeta Kalludra, deputete e LDK-së, ka deklaruar se punon si menaxhere në këtë kompani, e cila është në pronësi të bashkëshortit të saj.
“Haxha Company” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë. Bedri Dobra që ka qenë drejtor në komunën e Vushtrrisë, punon si gjeodet në kompaninë “Haxha Kom” e cila për pronar e ka Haxhi Zenullahin i cili është bashkë pronar në kompaninë “Haxha Company”
“Tekno- Konstrukt” sh.p.k marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Brod

Në fshatin Brod të komunës së Shtërpcës, gjatë viteve 2011-2018 janë lëshuar tri licenca për gurë të fortë.
“Geo explore” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Company Rudi” D.O.O ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Bubavec

Në fshatin Bubavec të komunës së Malishevës, gjatë viteve 2016-2018 janë lëshuar tri licenca për gurë të fortë.
“Fabrika e Gurit“ sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Guri-6” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë.

X

Burrnik

Në fshatin Burrnik të komunës së Ferizajit, në vitin 2018 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Fertest” sh.p.k

X

Busi

Në fshatin Busi të komunës së Prishtinës, në vitin 2018 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Adi-Com” sh.p.k.

X

Çarakoc

Në fshatin Çarakoc të komunës së Kamenicës, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë “Oli-A” sh.p.k.

X

Carralevë

Në fshatin Carralevë të komunës së Shtimes, gjatë viteve 2011-2014 janë lëshuar dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“LB- Ekoplan” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Lulzim Abazi pronar i biznesit ka dhënë donacion 1,000 euro për PDK-në në vitin 2010.
“Kastrioti” ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Kastriot Fazlija pronar i biznesit ka dhënë donacion 1,000 euro për PDK-në në vitin 2010.

X

Ceceli

Në fshatin Ceceli të komunës së Vushtrrisë, në vitin 2010 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Bajgora Trans Sh.p.k”

X

Cërnillë

Në fshatin Cërrnillë të komunës së Ferizaj, gjatë viteve 2010-2017 janë lëshuar 12 licenca për gurë të fortë.
“Beni 1” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Erëza” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë. Mustafa Grainca pronar i biznesit është zv. ministër në Ministrinë e Financave dhe këshilltar i kryetarit të komunës në Ferizaj.
“Orana” ka marrë gjashtë licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Universal” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Zoggi” sh.p.k ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.

X

Cerrcë

Në fshatin Cerrcë të komunës së Istogut, gjatë viteve 2009-2018 janë lëshuar dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilat i ka marrë “Ma.Con” sh.p.k. Ky biznes është në pronësi të familjarëve të Haki Rugoves, kryetar i KK Istog për disa mandate. Gjithashtu ai në të kaluarën ka deklaruar aksione nga ky biznes.

X

Çikatovë e Vjetër

Në fshatin Çikatovë e Vjetër të komunës së Gllogocit, gjatë viteve 2015-2018 janë lëshuar dy licenca për hulumtim për gurë të fortë, të cilat janë marrë nga “Mineral L.L.C”.

X

Çirez

Në fshatin Çirez të komunës së Skënderaj, gjatë vitve 2013-2015 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë, një për shfrytëzim një për hulumtim, të cilat janë marrë nga “Erti” sh.p.k.

foto-2.jpg
X

Çupevë

Në fshatin Çupevë të komunës së Klinës, gjatë viteve 2009-2016 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Rea” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Fitorja” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë. Ky biznes ka dhënë donacion 4,990 euro për PDK-në në vitin 2012. Ndërsa Tahir Maloku, pronari i kësaj kompanie ka dhënë 600 euro për LVV-në në vitin 2012.

X

Damanek

Në fshatin Damanek të komunës së Malishevës, në vitin 2014 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë nga “Guri-6” sh.p.k.

X

Damjan

Në fshatin Damjan të komunës së Gjakovës, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Alstone” sh.p.k

X

Desivojcë

Në fshatin Desivojcë të komunës së Kamenicës, në vitin 2018 është lëshuar një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë “Kompenzimi Company” sh.p.k.

X

Devajë

Në fshatin Devajë të komunës së Vitisë, gjatë viteve 2015-2018 janë lëshuar tri licenca për hulumtim për gurë të fortë, të cilat i ka marrë “Bleta” sh.p.k.

X

Dobërdelan

Në fshatin Dobërdelan të komunës së Suharekës, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Seticommerc “sh.p.k.

X

Dobërqan

Në fshatin Dobërqan të komunës së Gjilanit, gjatë viteve 2015-2016 janë lëshuar katër licenca për rërë dhe zhavorr.
“Mireshi – A” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.
“Vëllezërit Demiri” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.

X

Dragash

Në qytetin e Dragashit në vitin 2018 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Mav Network” sh.p.k.

X

Dragoc

Në fshatin Dragoc të komunës së Prishtinës, gjatë viteve 2010-2018 janë lëshuar dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Maliqi” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“R&R Maliqi” ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Drenoc

Në fshatin Drenoc të komunës së Klinës, gjatë viteve 2016-2017 janë lëshuar dy licenca për rërë dhe zhavorr ( një për hulumtim dhe një për shfrytëzim), të cilat janë marrë nga “Dreoni” sh.p.k.

X

Dresnik

Në fshatin Dresnik të komunës së Klinës, gjatë viteve 2013-2018 janë lëshuar nëntë licenca për gurë të fortë.
“Benita Company” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë. Mirjeta Kalludra, deputete e LDK-së, ka deklaruar se punon si menaxhere në këtë kompani, e cila është në pronësi të bashkëshortit të saj.
“Erti” sh.p.k. ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Mirusha Company” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Qëndresa” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Shkëmbi – Gllareva” sh.p.k. ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Zoggi” sh.p.k. ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.

X

Dush

Në fshatin Dush të komunës së Klinës, në vitin 2017 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Befer Invest” sh.p.k.

X

Frashër

Në fshatin Frashër të komunës së Mitrovicës, në vitin 2014 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë kompania “Frashër i Madhë” sh.p.k

X

Gadime e Poshtme

Në fshatin Gadime e Poshtme të komunës së Lipjanit, gjatë viteve 2010-2018 janë lëshuar gjashtë licenca për gurë të fortë.
“Fenix Energy Company L.L.C” ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Artan Nimani, këshilltar komunal nga PDK në Gjakovë, ka qenë pronar në këtë kompani deri në vitin 2016.
“Ndërmarrja Prodhuse Tregtare Private Hashani” ka marrë tri licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Niti” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Xhani” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Gajrak

Në fshatin Gajrak të komunës së Malishevës, gjatë viteve 2008-2018 janë lëshuar katër licenca për gurë të fortë.
“Bag” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Beton Grup” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Eurofamis” sh.a ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Gallushë

Në fshatin Gallushë të komunës së Suharekës, në vitin 2011 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Pashtriku” sh.p.k.

X

Gërçinë

Në fshatin Gërçinë, të komunës së Gjakovë, gjatë viteve 2013-2014 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Adler-Com” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“MB- Mineral” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Gërlicë e Epërme

Në fshatin Gërlicë e Epërme të komunës së Kaçanikut, në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “4 Vllezërit” sh.p.k.

X

Gërnçar

Në fshatin Gërnçar të komunës së Kllokotit, gjatë viteve 2008-2016 janë lëshuar gjashtë licenca për gurë të fortë.
“Bentokosi – Ri” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe dy për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Godeni” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Graniti – F” ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Guri Company” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Gjakovë

Në qytetin e Gjakovës, gjatë viteve 2016-2018 janë lëshuar tri licenca për rërë dhe zhavorr.
“Morina – 1” sh.p.k ka marrë licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.
“Fidani – Beton” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr.

X

Gjurgjedell

Në fshatin Gjurgjedell të komunës së Kaçanikut, gjatë viteve 2010-2018 janë lëshuar gjashtë licenca për gurë të fortë.
“Adar – Am” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Bajramaliu” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Ky biznes ka dhënë donacion 1,000 euro për PDK-në në vitin 2009.
“Festimi Company” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Fontana” sh.p.k ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.
“Gurina” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Gllarevë

Në fshatin Gllarevë të komunës së Klinës, në vitin 2017 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Erti” sh.p.k.

X

Gllavica

Në fshatin Gllavicë të komunës së Ferizaj, gjatë viteve 2007-2016 janë lëshuar dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilat janë marrë nga “Compania Irfa-Com” sh.p.k.

X

Gllaviçicë

Në fshatin Gllaviçicë të komunës së Pejës, gjatë viteve 2013-2017 janë lëshuar pesë licenca për rërë dhe zhavorr.
“Dakaj – M” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.
“Ndërtimi” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.
“Vranina” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.

X

Glloboçicë

Në fshatin Glloboçicë të komunës së Kaçanikut, në vitin 2012 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Burimi” sh.p.k

X

Gorazhdec

Në fshatin Gorazhdec të komunës së Pejës, gjatë viteve 2016-2018 janë lëshuar tri licenca për rërë dhe zhavorr.
“Çeku Trade” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.
“Javori-F” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.

X

Greme

Në fshatin Greme të komunës së Ferizaj, në vitin 2008 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Dani Company” sh.p.k.

X

Gremnik

Në fshatin Gremnik të komunës së Klinës, gjatë viteve 2008-2018 janë lëshuar 15 licenca për gurë të fortë.
“Benita bio produkt” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Benita Company” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë. Mirjeta Kalludra, deputete e LDK-së, ka deklaruar se punon si menaxhere në këtë kompani, e cila është në pronësi të bashkëshortit të saj.
“Erioni- Th” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Esha Materials L.L.C” ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Etniku” sh.p.k. ka marrë tri licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Ferro Raci – F” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Klina-Cem” sh.p.k. ka marrë dy licenca për hulumtim dhe një për hulumtim për shfrytëzim për gurë të fortë. Një nga pronarët e kompanisë “Klina-Cem sh.p.k.” është kompania “R&Rukolli” pronari i së cilës (Rrustem Rukolli) ka dhënë donacion 5,000 euro për PDK-në në vitin 2009.
“Klinker Company” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Mirusha Company” sh.p.k ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Gushtericë e Poshtme

Në fshatin Gushtericë e Poshtme të komunës së Graçanicës, në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “FF Group” sh.p.k.

X

Hodonoc

Në fshatin Hodonoc të komunës së Kamenicës, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, të cilat i ka marrë “ADI – Compani” sh.p.k.

X

Isniq

Në fshatin Isniq të komunës së Deçanit, në vitin 2014 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Lika-Trade” sh.p.k.

X

Ivajë

Në fshatin Ivajë të komunës së Kaçanikut, gjatë viteve 2013-2017 janë lëshuar pesë licenca për gurë të fortë.
“Emrushi” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Neë Lepenci” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Zaha” sh.p.k ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Izhancë

Në fshatin Izhancë të komunës së Shtërpcës, në vitin 2017 është lëshuar një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilat i ka marrë “Ajani” sh.p.k.

X

Janjevë

Në fshatin Janjevë të komunës së Lipjanit, në vitin 2018 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Dino Mineral” sh.p.k.

X

Jarinjë

Në fshatin Jarinjë të komunës së Leposaviqit, në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Toni Comerce” sh.p.k.

X

Jezercë

Në fshatin Jezercë të komunës së Ferizaj, në vitin 2013 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Veli Comerc” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Eternal” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Kaçanik i Vjetër

Në fshatin Kaçanik i Vjetër të komunës së Kaçanikut, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “IKN” sh.p.k.

X

Kamenicë

Në qytetin e Kamenicës, në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë “Besi Comerc” sh.p.k.

X

Kashan

Në fshatin Kashan të komunës së Kaçanikut, gjatë viteve 2006-2013 janë lëshuar tri licenca për gurë të fortë.
“Bajramaliu” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Ky biznes ka dhënë donacion 1,000 euro për PDK-në në vitin 2009.
“Sopa-Commerce” ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Kijevë

Në fshatin Kijevë të komunës së Malishevës, në vitin 2010 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “TSB” sh.p.k.

X

Kleçkë

Në fshatin Kleçkë të komunës së Malishevës, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Graniti & Co” sh.p.k.

X

Kliçinë

Në fshatin Kliçinë të komunës së Pejës, gjatë viteve 2012-2016 janë lëshuar dy licenca për rërë dhe zhavorr.
“Betonjerka” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.
“Lindi Trans” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr.

X

Klinë

Në qytetin e Klinës, gjatë viteve 2016-2018 janë lëshuar tri licenca për gurë të fortë.
“Dekor” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Etniku” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Buka Prej Guri” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Kobaj

Në fshatin Kobaj të komunës së Prizrenit, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Voci-1” sh.p.k.

X

Koretishtë

Në fshatin Koretishtë të komunës së Novobërdës, gjatë viteve 2013-2018 janë lëshuar dhjetë licenca për gurë të fortë.
“ABI” sh.p.k. ka marrë tri licenca për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë. Arsim Rexhepi pronar i kompanisë “ABI” sh.p.k ka dhënë donacion 5000 euro për PDK-në në vitin 2010.
“Belushi” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Bllok Group” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë. Nexhat Haziri pronar i kompanisë “Bllok Group sh.p.k.” ka dhënë donacion 313 euro për LVV-në në vitin 2013.
“Guri” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Guri Company” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Roll Stone” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Kormjan i Poshtëm

Në fshatin Kormjan i Poshtëm të komunës së Ranillugut, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë “Agi-Dani” sh.p.k.

X

Korroticë e Epërme

Në fshatin Korroticë e Epërme në komunën e Gllogocit, gjatë viteve 2013-2014 janë lëshuar pesë licenca për gurë të fortë.
“Durimi” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfyrtëzim për gurë të fortë.
“Migjeni” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Rruga ING” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Trasing Group” sh.p.k ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë. Pronarët e kompanisë janë familjarë të deputetes Sala Berisha Shala, gjithashtu Ferat Shala bashkeshorti i deputetes ka deklaruar të hyra nga kjo kompani në vitin 2012.

img-6501.jpg
X

Korroticë e Poshtme

Në fshatin Korroticë e Poshtme të komunës së Gllogocit, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Durimi” sh.p.k.

X

Kosinë

Në fshatin Kosinë të komunës së Ferizaj, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “4 Vllezërit” sh.p.k.

X

Kovaçec

Në fshatin Kovaçec të komunës së Kaçanikut, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Adar – AM” sh.p.k.

X

Koznik

Në fshatin Koznik të komunës së Rahovecit, në vitin 2017 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Bazalti” sh.p.k.

X

Krilevë

Në fshatin Krilevë të komunës së Kamenicës, gjatë viteve 2015-2016 është lëshuar një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilat janë marrë nga “Galan” sh.p.k.

X

Krojmir

Në fshatin Krojmir të komunës së Lipjanit, në vitin 2018 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Dino Mineral” sh.p.k.

X

Krushë e Vogël

Në fshatin Krushë e Vogël të komunës së Prizrenit, gjatë viteve 2017-2018 është lëshuar një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, të cilat i ka marrë “Dibrani” sh.p.k.

X

Kuklibeg

Në fshatin Kuklibeg të komunës së Dragashit, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Geo-Bm Consulting” sh.p.k.

X

Laçiç

Në fshatin Laçiç të komunës së Kamenicës, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë “Dusta Trans” sh.p.k.

X

Leshan

Në fshatin Leshan të komunës së Pejës, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë “Gurthyesi” sh.p.k.

X

Leshtar

Në fshatin Leshtar të komunës së Kamenicës, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Kosan Mining” sh.p.k.

X

Lipogllavë

Në fshatin Lipogllavë të komunës së Gllogocit, në vitin 2012 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Migjeni” sh.p.k.

X

Llanisht

Në fshatin Llanisht të komunës së Kaçanikut, gjatë viteve 2008-2018 janë lëshuar katër licenca për gurë të fortë.
“Geomatje” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë fortë.
“Fontana” sh.p.k ka marrë dy licenca për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë.

X

Lubizhdë

Në fshatin Lubizhdë të komunës së Prizrenit, në vitin 2017 janë lëshuar dy licenca për hulumtim për gurë të fortë, të cilat i ka marrë “Fortesa” sh.p.k.

X

Lubovë

Në fshatin Lubovë të komunës së Istogut, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “NAS” sh.p.k.

X

Lubozhdë

Në fshatin Lubozhdë të komunës së Istogut, gjatë viteve 2013-2018 janë lëshuar katër licenca për gurë të fortë.
“Melosi Com” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Conex Group” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Granit” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Makresh

Në fshatin Makresh të komunës së Novobërdës, gjatë viteve 2015-2017 janë lëshuar tri licenca për hulumtim për gurë të fortë, të cilat i ka marrë “Guri” sh.p.k.

X

Malishevë

Në qytetin e Malishevës, në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Green Power” sh.p.k. Pronarja e kompanisë Florije Rrustemi është gruaja e Naim Rrustemit, ish deputet i PDK-së dhe kandidat për deputet nga AAK në vitin 2014. Pronarja tjetër Sadije Rama është gruaja e Ilir Ramës, bashkëpronar me Mërgim Lushtakun në biznesin AIM.

X

Malishevë

Në fshatin Malishevë të komunës së Gjilanit, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Gurora” sh.p.k.

X

Marec

Në fshatin Marec të komunës së Prishtinës, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Iliria Stone L.L.C”.

X

Medvec

Në fshatin Medvec të komunës së Lipjanit, gjatë viteve 2011-2016 janë lëshuar dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilat janë marrë nga “Neë Co Mine and Industry of Magnesite Goleshi L.L.C”.

X

Milloshevë

Në fshatin Milloshevë të komunës së Obiliqit, në vitin 2018 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “SB Construction” sh.p.k.

X

Mirena

X

Mirosalë

Në fshatin Mirosalë të komunës së Ferizaj, gjatë viteve 2015-2015 janë lëshuar katër licenca për rërë dhe zhavorr.
“Shell 100 VP” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr.
“Zobek Mining” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr.
“L & D Company” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr. Lulzim Abazi i cili ka qenë pronar i biznesit deri në vitin 2015 ka dhënë donacion 1,000 euro për PDK-në në vitin 2010.
“SharrCem” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr. Lutfi Zharku deputet i LDK-së ka qenë zyrtar në kompaninë “Sharr beteiligungs gmbh” e cila është pronare e kompanisë SharrCem.

X

Muçivërc

Në fshatin Muçivërc të komunës së Kamenicës, në vitin 2017 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë “Besi Comerc” sh.p.k.

X

Nakëll

Në fshatin Nakëll të komunës së Pejës, në vitin 2012 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë “Daci” sh.p.k.

X

Ngucat

Në fshatin Ngucat të komunës së Malishevës, gjatë viteve 2011-2014 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Lumi” sh.p.k ka marë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Klekos” sh.p.k ka marë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Orobërdë

Në fshatin Orobërdë të komunës së Istogut, në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Granit – Shala” sh.p.k.

X

Panorcë

Në fshatin Panorcë të komunës së Malishevës, gjatë viteve 2013-2017 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Albioni” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Befer Invest” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Parallovë

Në fshatin Parallovë të komunës së Novobërdës, gjatë viteve 2007-2018 janë lëshuar pesë licenca për gurë të fortë.
“Company Bejta Commerce” Sh.a ka marrë tri licenca për shfrytëzim për gurë të fortë. Basri Kçiku pronar i kompanisë ka dhënë donacion 10,984 euro për PDK-në gjatë viteve 2009-2010.
“Eti” sh.p.k ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë. Florim Zuka ish pronar i biznesit ka dhënë donacion 10,000 euro për PDK-në në vitet 2009 dhe 2011.

X

Pasomë

Në fshatin Pasomë, të komunës së Vushtrrisë, gjatë viteve 2016-2018 janë lëshuar tri licenca për shfrytëzim dhe dy për hulumtim për gurë të fortë, të cilat janë marrë nga “All Stone” sh.p.k.

X

Përçevë

Në fshatin Përçevë të komunës së Klinës, gjatë viteve 2016-2018 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Esha Materials” L.L.C ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Dekor” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë. Enver Cacaj pronar i kompanisë ka dhënë donacion 300 euro për AAK-në në vitin 2016.

X

Petrovë

Në fshatin Petrovë të komunës së Klinës, gjatë viteve 2012-2014 janë lëshuar tri licenca për gurë të fortë.
“Vëllezërit e Bashkuar” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Fasada” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Pjetërshan

Në fshatin Pjetërshan të komunës së Gjakovës, në vitin 2012 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë “Company Tini” sh.p.k.
Gjithashtu gjatë viteve 2017-2018 janë lëshuar dy licenca për hulumtim për gurë të fortë, të cilat i ka marrë “Alko- H&S” sh.p.k.

X

Podgorcë

Në fshatin Podgorcë të komunës së Vitisë, gjatë viteve 2011-2014 janë lëshuar tri licenca për gurë të fortë.
“Zhavor Company” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Guri Company” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Podujevë

Në qytetin e Podujevës, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Alba & Dana” sh.p.k.

X

Pogragjë

Në fshatin Pogragjë të komunës së Gjilanit, gjatë viteve 2017-2018 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“GËF“ sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Gjeo – T” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Pustenik

Në fshatin Pustenik të komunës së Hani i Elezit, në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë të cilën e ka marrë “Geo-Bm Consulting” sh.p.k.

X

Qylagë

Në fshatin Qylagë të komunës së Lipjanit, në vitin 2015 është marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Kodra” sh.p.k. Pronari i kësaj kompanie, Enver Zogaj, është vëllau i Bislim Zogaj, ish deputet i PDK-së. Gjithashtu Ramiz Krasniqi, drejtor në KPMM ka deklaruar të hyra te fëmijët nga kjo kompani.

X

Qyshk

Në fshatin Qyshk të komunës së Pejës, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, të cilën e ka marrë “Besniku – Q” sh.p.k.

X

Radashec

Në fshatin Radashec të komunës së Prishtinës, në vitin 2013 janë lëshuar dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilat i ka marrë “Nëntë Vëllezërit” sh.p.k.

X

Radoniq

Në fshatin Radoniq të komunës së Gjakovës, në vitin 2017 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Dreoni” sh.p.k.

X

Rahovec

Në qytetin e Rahovecit, gjatë viteve 2012-2018 janë lëshuar 12 licenca për gurë të fortë.
“Ag - Group” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë. Ramadan Gashi pronar i kompanisë ka dhënë donacion 500 euro për AAK-në në vitin 2016.
“Alstone” sh.p.k. ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.
“Green Power” sh.p.k. ka marrë katër licenca për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Scope” sh.p.k ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë. Pronarja e këtyre dy kompanive (Green Power dhe Scope), Florije Rrustemi është gruaja e Naim Rrustemit, ish deputet i PDK-së dhe kandidat për deputet nga AAK në vitin 2014. Pronarja tjetër Sadije Rama është gruaja e Ilir Ramës, bashkëpronar me Mërgim Lushtakun në biznesin AIM.
“KAG - Asphalt Company” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Menaxherja e kompanisë Sehare Maliqi është këshilltare komunale nga PDK-në në komunën e Prizrenit.
“MalTech” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Rahovicë

Në fshatin Rahovicë të komunës së Ferizaj, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Gerlica-Company” sh.p.k.

X

Reçak

Në fshatin Reçak të komunës së Shtimes gjatë viteve 2008-2018 janë lëshuar tetë licenca për gurë të fortë.
“Guri Company” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Mermer Commerce 1” sh.p.k ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Toni Compani” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Toni Mermer” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim dhe dy për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Reçan

Në fshatin Reçan të komunës së Prizrenit gjatë viteve 2015-2017 janë lëshuar katër licenca për gurë të fortë.
“EuroVia” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Sedtours” sh.p.k. ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Reçan

Në fshatin Reçan të komunës së Suharkës në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Geo-Bm Consulting” sh.p.k.

X

Reti

Në fshatin Reti të komunës së Rahovecit në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për rërë dhe zhavorr, e cila është marrë nga “Dibrani” sh.p.k.

X

Rezinë

Në fshatin Rezinë të komunës së Gjakovës në vitin 2006 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Vëllezërit e Bashkuar” sh.p.k. Kjo kompani ka dhënë donacion 100 euro për LVV-në në vitet 2011-2012 (njëri nga donacionet është dhënë në emër të pronarit Sefer Susuri)

X

Sallabajë

Në fshatin Sallabajë të komunës së Podujevë në vitin 2017 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Musliu Brothers” sh.p.k.

X

Samadrexhë

Në fshatin Samadrexhë të komunës së Suharekës gjatë viteve 2009-2018 janë lëshuar shtatë licenca për gurë të fortë.
“Bardhi – SG” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Famis CO H.C.” ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Seferi-Co” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Voci-1”’ sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Sankoc

Në fshatin Sankoc të komunës së Gllogocit gjatë viteve 2012-2017 janë lëshuar shtatë licenca për gurë të fortë.
“Durimi” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Kodra” sh.p.k. ka marrë tri licenca për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë. Pronari i kësaj kompanie, Enver Zogaj, është vëllau i Bislim Zogaj, ish deputet i PDK-së. Gjithashtu Ramiz Krasniqi, drejtor në KPMM ka deklaruar të hyra te fëmijët nga kjo kompani.
“Rruga ING” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë.

img-7956_1.jpg
X

Seçisht

Në fshatin Seçisht të komunës së Hanit të Elezit gjatë viteve 2012-2018 janë lëshuar nëntë licenca për gurë të fortë.
“Esha Materials L.L.C” ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Guri i Bekuar” sh.p.k ka marrë katër licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“SharrCem” sh.p.k. ka marrë tri licenca për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë. Kjo kompani është në pronësi të kompanisë “Sharr beteiligungs” gmbh, në të cilën ka qenë zyrtar deputeti i LDK-së Lutfi Zharku.

X

Semajë

Në fshatin Semajë të komunës së Kaçanikut gjatë viteve 2013-2017 janë lëshuar dhjetë licenca për gurë të fortë.
“Geo Explore” sh.p.k. ka marrë katër licenca për hulumtim dhe dy për shfrytëzim për gurë të fortë.
“4 Vllezërit” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Ajani” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Company 7 Shtatori” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Company Rudi D.O.O” ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Senik

Në fshatin Senik të komunës së Malishevës në vitin 2017 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Arbëri- Geo” sh.p.k. Naim Selmani pronar i kompanisë ka dhënë donacion 2,000 euro për PDK-në në vitin 2010.

X

Sferkë

Në fshatin Sferkë të komunës së Klinës gjatë viteve 2015-2018 janë lëshuar pesë licenca për gurë të fortë.
“Buka Prej Guri” sh.p.k. ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.
“Esha Materials L.L.C” ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.
“Klinker Company” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Shalë

Në fshatin Shalë të komunës së Lipjan gjatë viteve 2011-2016 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Shala” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Eurokos” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë

X

Shillovë

Në fshatin Shillovë të komunës së Gjilanit gjatë vitit 2012 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Pro - Ars” sh.p.k.

X

Shipitullë

Në fshatin Shipitullë të komunës së Obiliqit gjatë vitit 2013 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Fatosi” sh.p.k.

X

Shishman

Në fshatin Shishman të komunës së Gjakovës gjatë viteve 2014-2015 është lëshuar një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, të cilat i ka marrë “Arbri-EB” sh.p.k.

X

Shtime

Në qytetin e Shtimes në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Guri - Company - 1” sh.p.k.

X

Shupkovc

Në fshatin Shupkovc të komunës së Mitrovicës gjatë viteve 2012-2014 janë lëshuar dy licenca për rërë, zhavorr dhe gurë të fortë.
“KO- Procon” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Terrstena” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.

X

Shushicë

Në fshatin Shushicë të komunës së Graçanicës gjatë vitit 2018 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, të cilën e ka marrë “Llapi Company” sh.p.k.

X

Sinajë

Në fshatin Sinajë të komunës së Istogut gjatë viteve 2009-2016 janë lëshuar katër licenca për gurë të fortë.
“SAALI-LDE” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Shkembi” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Slivovë

Në fshatin Slivovë të komunës së Prishtinës gjatë vitit 2018 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“ADI – COM” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Transbeton” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Sllovi

Në fshatin Sllovi të komunës së Lipjanit gjatë viteve 2008-2018 janë lëshuar 14 licenca për rërë, zhavorr dhe gurë të fortë.
“Companya Eskavatori” sh.p.k. ka marrë dy licenca për hulumtim dhe tre për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Dino Mineral” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Dino” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Esha Materials L.L.C” ka marrë tri licenca për hulumtim për rërë dhe zhavorr.
“Fertest” sh.p.k. ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.
“Qendrimi -5” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Xella Kosova L.L.C” ka marrë një licencë për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.

X

Strazhë

Në fshatin Strazhë të komunës së Kaçanikut gjatë viteve 2013-2014 janë lëshuar shtatë licenca për gurë të fortë.
“Burimi” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Diabas” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe dy për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Gurziu” sh.p.k. ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.
“Urban Metropol” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Strazhë

Në fshatin Strazhë të komunës së Novobërdës gjatë viteve 2014-2018 janë lëshuar nëntë licenca për gurë të fortë.
“Agi – Dani” sh.p.k. ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.
“Cufa-Com” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Fer – Group” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Guri” sh.p.k. ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë.
“Korporata Projektuese Ndërtimore dhe Prodhuese Pro-ENG” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Rexhep Kadriu ka deklauar që e ka në pronësi këtë kompani, i njëjti është zv ministër në MI. “Rida - Xh. Construction” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Strellc i epërm

Në fshatin Strellc i epërm të komunës së Deçanit, në vitin 2011 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “JOOS- Krasniqi Gurthyes” sh.p.k.

X

Studençan

Në fshatin Studençan të komunës së Suharekës gjatë viteve 2011-2018 janë lëshuar tetë licenca për gurë të fortë.
“Baufix” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Enisi” sh.p.k ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Flori” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Kjo kompani ka dhënë donacion 1,960 euro për PDK-në në vitin 2011.
“Getoari” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Naim Besimi pronar i kompanisë ka dhënë donacion 500 euro për PDK-në në vitin 2009.
“I Seferi” sh.p.k ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë. Kjo kompani ka dhënë donacion 150 euro për LVV-në në vitet 2011-2012.
“Krasniqi” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Studime e Epërme

Në fshatin Studime e epërme të komunës së Vushtrrisë, në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “IHPSH” sh.p.k.

X

Syriganë

Në fshatin Syriganë të komunës së Skenderajt gjatë viteve 2013-2018 janë lëshuar katër licenca për gurë të fortë.
“A -Z Group” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“AIM” sh.p.k. ka marrë dy licenca për hulumtim për gurë të fortë. Pronari i kësaj kompanie Mërgim Lushtaku është deputet i PDK-së, gjithashtu djali i Sami Lushtakut.
“SCOPE” sh.p.k. ka marrë një licenca për hulumtim për gurë të fortë. Pronarja e kompanisë Florije Rrustemi është gruaja e Naim Rrustemit, ish deputet i PDK-së dhe kandidat për deputet nga AAK në vitin 2014. Pronarja tjetër Sadije Rama është gruaja e Ilir Ramës, bashkëpronar me Mërgim Lushtakun në biznesin AIM.

X

Tërllobuq

Në fshatin Tërllobuq të komunës së Vushtrisë gjatë viteve 2016-2018 janë lëshuar pesë licenca për gurë të fortë.
“Gurëbardhi” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhë një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Haxha Company” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhë dy për shfrytëzim për gurë të fortë.

X

Tërpezë

Në fshatin Tërpezë të komunës së Malishevës gjatë vitit 2016 janë lëshuar tri licenca për gurë të fortë.
“Ndërmarrja Prodhuse Tregtare Private Hashani” ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Tafa-TT” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Kushtrimi NM” ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Tërpezë

Në fshatin Tërpezë të komunës së Malishevës gjatë viteve 2017-2018 janë lëshuar tri licenca për gurë të fortë.
“Gurëbardhi” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhë një për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Sinani – ING” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Topillë

Në fshatin Topillë të komunës së Pejës gjatë viteve 2013-2018 janë lëshuar pesë licenca për gurë të fortë.
“Dragon Çelik” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Eternal” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Granit & Diamant” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Gurthyesi Kastrioti” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Kodra” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë. Pronari i kësaj kompanie, Enver Zogaj, është vëllau i Bislim Zogaj, ish deputet i PDK-së. Gjithashtu Ramiz Krasniqi, drejtor në KPMM ka deklaruar të hyra te fëmijët nga kjo kompani.

X

Trudë

Në fshatin Trudë të komunës së Prishtinës, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “KONI-KS” sh.p.k

X

Turjakë

Në fshatin Turjakë të komunës së Malishevës, në vitin 2017 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “GEO STONE” sh.p.k.

X

Turuçicë

Në fshatin Turuçicë të komunës së Podujevës, në vitin 2011 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Shkëmbi i Qendresës” sh.p.k.

X

Varosh

Në fshatin Varosh të komunës së Ferizajit, në vitin 2016 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “I K N” sh.p.k.

X

Vërbnicë

Në fshatin Vërbnicë të komunës së Mitrovicës, në vitin 2018 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Benita Company” sh.p.k. Mirjeta Kalludra, deputete e LDK-së, ka deklaruar se punon si menaxhere në këtë kompani, e cila është në pronësi të bashkëshortit të saj.

X

Vragoc

Në fshatin Vragoc të komunës së Pejës gjatë viteve 2014-2018 janë lëshuar tetë licenca për rërë dhe zhavorr.
“ Arvi - Trade” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe dy për hulumtim për rërë dhe zhavorr.
“Dakaj – M” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për rërë dhe zhavorr.
“Union Comerc” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim dhe dy për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr.

X

Vranidoll

Në fshatin Vranidoll të komunës së Prishtinës, në vitin 2015 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “KODRA” sh.p.k.

X

Vrellë

Në fshatin Vrellë të komunës së Istogut gjatë viteve 2014-2015 janë lëshuar dy licenca për gurë të fortë.
“Te Aleni” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“V-BLAKAJ” sh.p.k ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.

X

Zabel

Në fshatin Zabel të komunës së Gllogocit, në vitin 2007 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Mineral L.L.C”.

X

Zahaq

Në fshatin Zahaq të komunës së Pejës gjatë viteve 2012-2016 janë lëshuar dy licenca për për shfrytëzim për rërë dhe zhavorr, të cilat janë marrë nga “V. Kastrati” sh.p.k.

X

Zatriq

Në fshatin Zatriq të komunës së Rahovecit, gjatë viteve 2013-2018 janë lëshuar gjashtë licenca për gurë të fortë.
“AG – GROUP” sh.p.k ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Ramadan Gashi pronar i kompanisë “AG - GROUP sh.p.k” ka dhënë donacion 500 euro për AAK-në në vitin 2016.
“AIM” sh.p.k. ka marrë dy licenca për për hulumtim për gurë të fortë. Pronari i kësaj kompanie Mërgim Lushtaku është deputet i PDK-së, gjithashtu djali i Sami Lushtakut.
“ALMOUNT L.L.C.” ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Binakët” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Elsa” sh.p.k. ka marrë dy licenca për për hulumtim për gurë të fortë.
“Geo Mineral” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“GEOMINERAL AG” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë.
“Gipa” sh.p.k. ka marrë një licencë për hulumtim për gurë të fortë.
“Green Power” sh.p.k. ka marrë tri licenca për hulumtim për gurë të fortë. Pronarja e kompanisë Florije Rrustemi është gruaja e Naim Rrustemit, ish deputet i PDK-së dhe kandidat për deputet nga AAK në vitin 2014. Pronarja tjetër Sadije Rama është gruaja e Ilir Ramës, bashkëpronar me Mërgim Lushtakun në biznesin AIM.
“REX MARBLE” sh.p.k. ka marrë dy licenca për shfrytëzim për gurë të fortë. Drejtor në këtë kompani është Naim Rrustemi i cili ka qenë deputet i PDK-së dhe kandidat për deputet nga AAK në vitin 2014.
“SCOPE” sh.p.k. ka marrë dy licenca për për hulumtim për gurë të fortë. Pronarja e kompanisë Florije Rrustemi është gruaja e Naim Rrustemit, ish deputet i PDK-së dhe kandidat për deputet nga AAK në vitin 2014. Pronarja tjetër Sadije Rama është gruaja e Ilir Ramës, bashkëpronar me Mërgim Lushtakun në biznesin AIM.

img-7813.jpg
X

Zhakovë

Në fshatin Zhakovë të komunës së Istogut, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për hulumtim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Gurthyesi” sh.p.k.

X

Zhazhë

Në fshatin Zhazë të komunës së Zveçanit, në vitin 2013 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Lahu” sh.p.k.

X

Zhub

Në fshatin Zhub të komunës së Gjakovës, në vitin 2012 është lëshuar një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë, e cila është marrë nga “Karakushi” sh.p.k.

X

Zhur

Në fshatin Zhur të komunës së Prizrenit, gjatë viteve 2010-2017 janë lëshuar gjashtë licenca për gurë të fortë.
“Etem Trade” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë. Kjo kompani ka dhënë donacion 50 euro për LVV-në në vitin 2012.
“Monimix” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim për gurë të fortë.
“Renelual Tahiri” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë. Kjo kompani ka dhënë donacion 1,000 euro për PDK-në në vitin 2012.
“Zhuri” sh.p.k. ka marrë një licencë për shfrytëzim dhe një për hulumtim për gurë të fortë.

Shkarko si Excel
Nr. i Regjistrimit Site Name Statusi Site Descriptor Lloji i Licences Bartësi i Licences Application Date Komuna Nr. Rregj. Biznesit Pronarët Partia Kontrata publike AK
 10891  Livoç i Poshtëm  Në Gjykatë  guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d  Ilegale  N.T.T. "Riza - Transport"  2018-09-03  Gjilan  704318696           
 10892  Zhur  Në Gjykatë  guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d  Ilegale  Verim Shehu  2018-09-04  Prizren             
 10893  Gorazhdec  Në Gjykatë  rërë dhe zhavor  Ilegale  "Luani Transport " Sh.p.k.  2018-09-04  Pejë  70360176           
 10894  Broboniq  Operim ilegal  guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d  Ilegale  "Lirigzoni"Sh.p.k.  2018-09-04  Mitrovicë  71134881           
 10895  Hodonoc  Në Gjykatë  rërë dhe zhavor  Ilegale  "Koni Company"sh.p.k.  2018-09-12  Kamenicë  70651181           
 10905  Dabidol  Në Gjykatë  rërë dhe zhavor  Ilegale  "Isufi" sh.p.k  2018-09-19  Rahovec  71259218           
 10906  Arbanë  Në Gjykatë  rërë dhe zhavor  Ilegale  "Dili Comerc"sh.p.k.  2018-09-19  Prizren  80460813           
 10911  Malaj  Në Gjykatë  guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d  Ilegale  N.T.Sh. "Xheki"  2018-09-25  Pejë  70448587           
 10912  Malaj  Në Gjykatë  guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d  Ilegale  N.T.SH. " Tissi"  2018-09-27  Pejë  80115083           
 10913  Jabllanicë  Në Gjykatë  rërë dhe zhavor  Ilegale  "Thaçi Transport" Sh.p.k.  2018-10-01  Pejë  70344913           
Shkarko si Excel
Nr. i Regjistrimit Nr. i Licences Emri i Vendit Statusi Përshkruesi i Vendit Lloji i Licences Bartësi i Licences Data e Lëshimit Data e Skadimit Nr. Rregj. Biznesit Pronarët Lidhja me Politiken Partia Pershkrimi i lidhjes me poltikën Komuna e vendit te licenses Sipërfaqja [m²] Personi Përgjegjës Përfaqsuesi Koment
Kopjo
Preview