COHU

Lëndët në Prokuroritë e Kosovës

Kjo databazë është krijuar nga Organizata ÇOHU! dhe CSD në kuadër të projektit “Open Justice” dhe ka për qëllim të shërbej si një mjet i qasshëm dhe i hapur për të monitoruar statusin e lëndëve në Prokuroritë Themelore të Kosovës dhe Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës.

Databaza përmban të dhëna të detajuara për statusin e lëndëve në Prokuroritë Themelore të Kosovës dhe Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës për katër kapituj të kodit penal për vitet 2015 dhe 2016:

 1. Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës (neni 147 KPRK);
 2. Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes;
 3. Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar;
 4. Kapitulli XXXIV –Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare

Në këtë data-bazë të dhënat janë të ndara në katër kategori:

 1. Lëndët e trashëguara
 2. Lëndët e pranuara
 3. Lëndët e zgjidhura
 4. Lëndët e pazgjidhura në fund të vitit

Databaza është interaktive ku përdoruesve u mundësohet krahasimi i të dhënave sipas interesit të tyre.

Databaza do të përditësohet me të dhëna të reja sapo ato të jenë të qasshme për organizatën ÇOHU!.

Cases in Kosovo Prosecution Offices

This database was created by ÇOHU Organization and CSD within the Open Justice project and is intended to serve as an accessible and open tool for monitoring the status of cases in Kosovo Basic Prosecution Offices and Special Prosecution Office of the Republic of Kosovo.

The database contains detailed data on the status of cases in Kosovo Basic Prosecution Offices and Special Prosecution Office of the Republic of Kosovo for four chapters of the Criminal Code for 2015 and 2016:

 1. Chapter XIV- Criminal offenses against the constitutional order and security of Kosovo (Article 147)
 2. Chapter XXI- Criminal offenses against marriage and family;
 3. Chapter XXIV- Organized crime;
 4. Chapter XXXIV- Official corruption and Criminal Offences against official duty

In this database the data are divided into four categories:

 1. Transferred cases
 2. Received cases
 3. Resolved cases
 4. Unresolved cases till the end of the year

The database is interactive where users can compare data according to their interest.

The database will be updated with new data as soon as they are accessible to the COHU Organization.

Lëndët në Prokuroritë e Kosovës

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për vitin 2015

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për vitin 2016

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për vitin 2017 (Janar-Qershor)

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për katër kapituj të kodit penal

Shfaq tabelën Shkarko si excel

Lëndët në punë në Prokuroritë e Kosovës për katër kapituj të kodit penal

Prokuroria 2015 2016 2017 (Janar-Qershor)
PSRK 122 113 124
P.Th Prishtinë 506 507 341
P.Th Prizren 78 78 55
P.Th Pejë 105 138 72
P.Th Gjilan 62 97 0
P.Th Mitrovicë 116 117 110
P.Th Ferizaj 77 52 40
P.Th Gjakovë 53 56 36

Statusi i lëndëve për Prokuroritë e Kosovës në fund të vitit 2015

Statusi i lëndëve për Prokuroritë e Kosovës në fund të vitit 2016

Statusi i lëndëve për Prokuroritë e Kosovës në vitin 2017 (Janar-Qershor)

Shkarko si excel 2015
Trashëguara Pranuara Zgjidhura Pa Zgjidhura
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
PSRK 39 301 5 78 47 261 0 0 14 156 3 23 14 52 0 0 16 113 2 19 22 108 0 0 45 344 8 82 43 263 0 0
P.Th Prishtinë 1 4 4 6 341 993 2 2 0 0 0 0 155 351 3 3 0 0 0 0 192 324 4 4 1 4 4 6 336 1018 1 1
P.Th Prizren 0 0 0 0 18 52 8 12 0 0 2 2 45 101 5 14 0 0 1 1 44 92 3 10 0 0 1 1 23 64 10 16
P.Th Pejë 0 0 1 1 25 70 22 24 0 0 2 4 45 71 10 15 0 0 2 4 49 96 4 7 0 0 0 0 23 46 28 32
P.Th Gjilan 0 0 0 0 7 18 0 0 0 0 0 0 44 66 11 12 0 0 0 0 42 67 11 12 0 0 0 0 10 17 0 0
P.Th Mitrovicë 0 0 0 0 55 143 8 10 0 0 1 3 43 93 9 14 0 0 0 0 28 73 7 7 0 0 1 3 71 163 10 17
P.Th Ferizaj 1 6 0 0 30 69 6 7 0 0 2 6 32 64 6 8 0 0 1 4 43 93 7 9 1 6 1 2 19 40 5 6
P.Th Gjakovë 0 0 1 1 16 36 0 0 0 0 0 0 34 62 2 2 0 0 1 1 36 68 1 1 0 0 0 0 14 30 1 1
Shkarko si excel 2016
Trashëguara Pranuara Zgjidhura Pa Zgjidhura
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
PSRK 46 412 9 74 46 270 0 0 2 27 0 0 10 30 0 0 23 185 4 8 25 156 0 0 37 335 10 67 39 162 0 0
P.Th Prishtinë 2 2 0 0 338 1034 1 1 0 0 1 1 165 304 0 0 0 0 1 1 202 532 0 0 2 2 3 4 223 655 1 1
P.Th Prizren 0 0 1 1 21 60 10 16 0 0 1 1 39 80 6 6 0 0 1 1 34 71 6 9 0 0 1 1 27 29 10 13
P.Th Pejë 0 0 1 1 23 47 28 32 0 0 1 1 61 92 24 28 0 0 2 2 63 97 35 37 0 0 1 1 21 40 17 23
P.Th Gjilan 0 0 0 0 9 18 0 0 0 0 0 0 88 173 0 0 0 0 0 0 76 144 0 0 0 0 0 0 19 48 0 0
P.Th Mitrovicë 0 0 1 3 71 164 10 17 0 0 0 0 32 84 3 6 0 0 0 0 25 61 2 3 0 0 1 3 82 192 11 20
P.Th Ferizaj 1 6 1 1 19 43 5 6 0 0 1 2 18 32 7 7 0 0 3 4 20 28 6 6 1 6 0 0 17 47 6 7
P.Th Gjakovë 0 0 0 0 14 31 1 1 0 0 0 0 30 29 11 13 0 0 0 0 16 26 4 6 0 0 0 0 19 35 8 8
Shkarko si excel 2017 (Janar-Qershor)
Trashëguara Pranuara Zgjidhura Pa Zgjidhura
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
PSRK 39 347 10 67 66 268 0 0 5 33 1 3 3 10 0 0 4 59 0 0 11 25 0 0 42 321 11 70 26 119 0 0
P.Th Prishtinë 2 2 3 4 215 628 1 1 0 0 0 0 119 197 1 2 0 0 0 0 122 251 1 1 2 2 3 4 214 574 1 2
P.Th Prizren 0 0 1 1 23 66 10 13 0 0 2 4 15 34 4 5 0 0 2 4 21 72 5 5 0 0 1 1 19 39 9 13
P.Th Pejë 0 0 1 1 19 37 17 23 0 0 4 4 22 32 9 12 0 0 1 1 27 39 13 17 0 0 4 4 14 30 13 18
P.Th Gjilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.Th Mitrovicë 0 0 1 3 82 193 11 20 0 0 0 0 14 26 2 2 0 0 1 3 11 52 0 0 0 0 0 0 85 167 13 22
P.Th Ferizaj 1 6 0 0 18 54 6 7 0 0 0 0 11 33 4 7 0 0 0 0 7 18 1 1 1 6 0 0 23 71 9 13
P.Th Gjakovë 0 0 0 0 19 34 8 8 0 0 0 0 6 7 3 4 0 0 0 0 15 22 5 5 0 0 0 0 12 19 6 7