COHU

Lëndët në Gjykatat Themelore të Kosovës

Kjo databazë është krijuar nga Organizata ÇOHU! dhe CSD në kuadër të projektit “Open Justice” dhe ka për qëllim të shërbej si një mjet i qasshëm dhe i hapur për të monitoruar statusin e lëndëve në Gjykatat Themelore të Kosovës.

Databaza përmban të dhëna të detajuara për statusin e lëndëve në Gjykatat Themelore të Kosovës për katër kapituj të kodit penal për vitet 2015 dhe 2016:

 1. Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës (neni 147 KPRK);
 2. Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes;
 3. Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar;
 4. Kapitulli XXXIV –Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare

Në këtë data-bazë të dhënat janë të ndara në katër kategori:

 1. Lëndët e trashëguara
 2. Lëndët e pranuara
 3. Lëndët e zgjidhura
 4. Lëndët e pazgjidhura në fund të vitit

Statusi i lëndëve të zgjidhura është i ndarë në gjashtë nënkategori sipas mënyrës së zgjidhjes:

 1. Me dënim
 2. Aktgjykim Lirues
 3. Aktgjykim Refuzues
 4. Parashkrim
 5. Mënyrë tjetër
 6. Bartur në kompetencë

Lëndët e zgjidhura me dënim janë të ndara në katër nënkategori sipas llojit të dënimit:

 1. Dënim me burg
 2. Dënim me gjobë
 3. Dënim me kusht
 4. Dënim tjetër

Databaza është interaktive ku përdoruesve u mundësohet krahasimi i të dhënave sipas interesit të tyre.

Databaza do të përditësohet me të dhëna të reja sapo ato të jenë të qasshme për organizatën ÇOHU!.

Cases in Basic Courts in Kosovo

This database was created by ÇOHU Organization and CSD within the Open Justice project and is intended to serve as an accessible and open tool for monitoring the status of cases in Kosovo's Basic Courts.

The database contains detailed data on the status of cases in Kosovo Basic Courts for four chapters of the Criminal Code for 2015 and 2016:

 1. Chapter XIV- Criminal offenses against the constitutional order and security of Kosovo (Article 147)
 2. Chapter XXI- Criminal offenses against marriage and family;
 3. Chapter XXIV- Organized crime;
 4. Chapter XXXIV- Official corruption and Criminal Offences against oficial duty

In this database the data are divided into four categories:

 1. Transferred cases
 2. Received cases
 3. Resolved cases
 4. Unresolved cases till the end of the year

The status of solved cases is divided into six subcategories by the way of settlement:

 1. With punishment
 2. Acquittal Judgement
 3. Rejection Judgement
 4. Statutory limitations
 5. Other outcome
 6. Transferred with competence

Sentenced cases are divided into four sub-categories according to the type of sentence:

 1. Imprisonment
 2. Fine
 3. Probation
 4. Other

The database is interactive where users can compare data according to their interest.

The database will be updated with new data as soon as they are accessible to the COHU Organization.

Lëndët në Gjykatat Kosovës

Lëndët në punë në Gjykatat e Kosovës për vitin 2015

Lëndët në punë në Gjykatat e Kosovës për vitin 2016

Lëndët në punë në Gjykatat e Kosovës për vitin 2017

Lëndët në punë në Gjykatat e Kosovës për vitin 2018

Lëndët në punë në Gjykatat e Kosovës për katër kapituj të kodit penal

Shfaq tabelën Shkarko si excel

Lëndët në punë në Gjykatat e Kosovës për katër kapituj të kodit penal

Gjykata 2015 2016 2017 2018
Gj.Th Gjilan 154 168 127 133
Gj.Th Prishtinë 397 430 371 418
Gj.Th Prizren 155 151 105 114
Gj.Th Mitrovicë 171 178 140 203
Gj.Th Pejë 118 105 105 89
Gj.Th Ferizaj 122 109 67 67
Gj.Th Gjakovë 85 0 34 61

Statusi i lëndëve për Gjykatat e Kosovës në fund të vitit 2015

Statusi i lëndëve për Gjykatat e Kosovës në fund të vitit 2016

Statusi i lëndëve për Gjykatat e Kosovës në fund të vitit 2017

Statusi i lëndëve për Gjykatat e Kosovës në vitin 2018

Shkarko si excel 2015
Zgjidhura
Trashëguara Pranuara Me dënim Aktgjykim Lirues Aktgjykim Refuzues Parashkrim Mënyrë tjetër Bartur në kompetencë Pa Zgjidhura
Burg Gjobë Kusht Tjetër
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Gj.Th Gjilan 0 0 72 32 0 1 32 17 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 3 7 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 74 40
Gj.Th Prishtinë 21 1 239 26 6 1 102 1 0 0 12 0 0 0 8 4 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 3 0 1 2 12 5 0 0 0 0 26 0 270 18
Gj.Th Prizren 3 1 77 27 1 0 31 15 0 0 4 2 0 0 3 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0 0 0 4 1 74 32
Gj.Th Mitrovicë 3 0 131 7 3 0 22 5 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 130 11
Gj.Th Pejë 5 2 60 13 0 1 31 6 0 0 2 1 0 0 11 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 5 3 43 13
Gj.Th Ferizaj 3 1 43 26 2 2 37 8 1 1 10 1 0 0 8 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 2 38 28
Gj.Th Gjakovë 0 0 40 9 1 1 27 7 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 42 15
Shkarko si excel 2016
Zgjidhura
Trashëguara Pranuara Me dënim Aktgjykim Lirues Aktgjykim Refuzues Parashkrim Mënyrë tjetër Bartur në kompetencë Pa Zgjidhura
Burg Gjobë Kusht Tjetër
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Gj.Th Gjilan 0 1 75 34 2 1 44 11 0 0 5 0 0 1 4 1 0 0 6 7 0 0 1 0 0 0 19 1 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 2 1 58 36
Gj.Th Prishtinë 26 0 270 18 8 2 96 10 1 0 14 0 0 0 11 0 0 0 31 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 0 18 0 0 0 13 1 0 0 7 4 0 0 0 0 33 2 256 23
Gj.Th Prizren 4 1 74 30 2 1 31 8 0 0 8 0 0 0 2 2 0 0 8 4 0 0 0 1 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 72 30
Gj.Th Mitrovicë 6 0 138 10 2 0 20 2 0 0 13 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 10 0 0 0 2 2 0 0 5 1 0 0 0 0 8 0 115 6
Gj.Th Pejë 5 3 34 10 1 0 33 19 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 6 3 36 23
Gj.Th Ferizaj 4 2 38 28 2 2 21 12 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 10 13 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 5 1 22 20
Gj.Th Gjakovë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkarko si excel 2017
Zgjidhura
Trashëguara Pranuara Me dënim Aktgjykim Lirues Aktgjykim Refuzues Parashkrim Mënyrë tjetër Bartur në kompetencë Pa Zgjidhura
Burg Gjobë Kusht Tjetër
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Gj.Th Gjilan 2 0 59 36 0 0 26 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 64 35
Gj.Th Prishtinë 33 2 256 23 1 1 51 4 0 0 6 0 0 0 9 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 11 0 0 0 4 0 0 0 10 2 0 0 0 0 34 3 238 23
Gj.Th Prizren 3 2 55 28 0 1 11 5 1 0 5 0 0 0 5 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 46 24
Gj.Th Mitrovicë 8 0 114 7 0 0 9 2 0 0 6 0 0 0 9 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 11 0 0 0 4 0 0 0 10 2 0 0 0 0 8 0 112 9
Gj.Th Pejë 6 3 36 23 0 1 23 13 0 0 2 0 0 0 8 3 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3 14 0 0 1 0 6 3 32 13
Gj.Th Ferizaj 5 1 23 20 0 0 9 9 2 0 6 0 0 0 5 1 0 0 1 3 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 10 23
Gj.Th Gjakovë 0 0 13 7 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 11 7
Shkarko si excel 2018
Zgjidhura
Trashëguara Pranuara Me dënim Aktgjykim Lirues Aktgjykim Refuzues Parashkrim Mënyrë tjetër Bartur në kompetencë Pa Zgjidhura
Burg Gjobë Kusht Tjetër
Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes Kapitulli XXIV – Krimi i organizuar Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 147 KPRK) Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare Kapitulli XXI - Veprat penale kundër martesës dhe familjes
Gj.Th Gjilan 2 0 60 34 1 0 23 13 0 0 3 3 0 0 7 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -3 0 0 3 0 41 39
Gj.Th Prishtinë 34 2 246 23 4 2 97 10 2 0 11 0 0 0 19 1 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 1 0 0 8 5 1 1 15 4 35 3 230 21 0 0 0 0
Gj.Th Prizren 2 3 0 68 1 1 22 17 1 0 5 0 0 1 6 4 0 0 6 7 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 41 24
Gj.Th Mitrovicë 11 0 125 14 4 0 32 17 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 143 24
Gj.Th Pejë 6 4 32 16 20 7 4 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 6 4 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 6 4 30 15
Gj.Th Ferizaj 2 1 16 25 1 0 15 7 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 19 19
Gj.Th Gjakovë 0 0 16 12 0 1 24 8 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 4 13 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 18 5