OPENDATA

AND

STATISTICAL VISUALIZATION

OPENDATA AND STATISTICAL VISUALIZATION

Qëllimi i “Open Data dhe Statistical Visualization” i organizatës Ҫohu! është të ofrojë përdorim të hapur dhe lehtë të qasshëm për hulumtues, gazetarë, pjesëtarë të shoqërisë civile si dhe të interesuar të tjerë të cilët janë të përfshirë në monitorimin, parandalimin dhe luftimin e korrupsionit politik në Kosovë.

Kjo data-bazë online është e ndarë në tri pjesë.

Pjesa e parë e data-bazës përmban të dhënat empirike mbi përfitimet nga tenderët publikë të donatorëve të pesë partive politike kryesore në vend (PDK, LDK, LVV, AAK dhe AKR). (Për më shumë rreth kësaj pjese shih këtu)

Pjesa e dytë e data-bazës paraqet pasqyrat financiare të pesë partive politike kryesore në vend (PDK, LDK, LVV, AAK dhe AKR).  (Për më shumë rreth kësaj pjese shih këtu)

Pjesa e tretë e data-bazës përfshinë të dhëna mbi nivelin dhe shtrirjen e patronazhit politike – politizimin e institucioneve publike (pozitat e larta publike) nga anëtarë të partive politike. (Për më shumë rreth kësaj pjese shih këtu)

Kjo data-bazë është një mjet online i cili lejon navigimin e hapur dhe të pa censuruar. Si e tillë, kjo  data-bazë  është lëshuar në përdorim me licencën më të hapur, ku me termin HAPUR nënkuptohet që “kushdo mundet në mënyrë të lirë të ketë qasje, të modifikojë, dhe të shpërndajë për çfarëdo qëllimi (përderisa i përmbahet kërkesave për të treguar prejardhjen dhe të lejojë qasje të lirë).

Data-baza do të popullohet me të dhënat të reja nga fushat e lartpërmendura në mënyrë sistematike kur këto të dhëna do të jenë të qasshme për organizatën Çohu!.

Po ashtu, data-baza në muajt në vijim do të plotësohet edhe me të dhënat të tjera si p.sh. 1) Parashkrimin e lëndëve penale; 2) Monitorimin e trendit të numrit të përdoruesve dhe të të hyrave nga fusha e telekomunikacionit me theks të veçantë nga telefonia mobile dhe të internetit; 3) Nivelin e shkatërrimit të lumenjve si pasojë e nxjerrjes në mënyrë të pakontrolluar të rërës dhe zhavorrit nga kompani të palicencuara, si dhe; 4) Nivelin e degradimit të  pyjeve të Kosovës si pjesë e prerjes së pakontrolluar.

  • Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2012

  • Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2012 sipas llojit të të hyrave

  • Donacionet në të holla dhe kontributet në natyrë në mall dhe shërbime që kanë pranuar subjektet politike gjatë viteve 2009-2012

Filtro sipas: