Mos deklarimi i vlerës së pasurisë apo deklarimi ndryshe ndër vite

« Kthehu

Mos deklarimi i vlerës së pasurisë nga ana e zyrtarëve e pamundëson matjen e pasurisë së tyre. Problem ende më i madh është deklarimi ndryshe i vlerës së pasurisë ndër vite. Ka raste kur i njëjti zyrtar ka deklaruar të njëjtën pronë me vlera aspak të përafërta në vite të ndryshme gjë e cila realisht është e pamundur të ndodhë. Në hulumtimin tonë janë evidentuar plot 22 raste  të kësaj natyre që qartazi flet për deficitin e procesit të deklarimit të pasurisë si masë në saktësinë e të dhënave të deklaruara.

Në vitin 2016 nga pesë njësitë e pasurisë së paluajtshme ka deklaruar vetëm vlerën e njërës njësi.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Pasuria e paluajtshme është deklaruar ndryshe ndër vite, ka dallime në sipërfaqe, vlerë dhe pronësi të njësive të deklaruara.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

201020112013201420152016

Adem Grabovci

Deputet dhe zv.ministër

Shiko profilin ››

Në vitin 2016, të gjitha pasuritë e paluajtshme janë deklaruar me vlerë zero.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Tri njësitë e pasurisë së paluajtshme të deklaruara gjatë gjithë viteve janë deklaruar me vlerë zero.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Pasuritë e paluajtshme janë deklaruar ndryshe nga viti në vit. Vlera e pasurive të bashkëshortit është deklaruar duke llogaritur kursin e valutës të vendit ku gjenden ato. Pasuritë e prindërve janë deklaruar vetëm deri në vitin 2014. Ndërsa në vitin 2015 është deklaruar vetëm një pasuri e prindërve e cila nga vlera 25,000 euro është deklaruar në vlerë 86,000 euro.  Nga pesë pasuritë e deklaruara në vitin 2014 në pronësi të bashkëshortit, nga viti 2015 janë deklaruar vetëm tri dhe nuk është dhënë ndonjë shpjegim se çfarë ka ndodhur me dy njësitë e tjera.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

201120122013201420152016

Gjatë viteve 2011-2015 tri nga pesë njësitë janë deklaruar në pronësi të përbashkët. Dy nga këto në vitin 2016 janë deklaruar me sipërfaqe dhe vlerë më të vogël dhe në pronësi të prindërit. Një nga këto nuk është deklaruar fare në vitin  2016 dhe nuk është shpjeguar pse.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

201120122013201420152016

Një njësi te pasuria e paluajtshme disa herë e ka deklaruar të veçantë dhe pa vlerë, disa herë bashkë me tokën dhe truallin dhe në vlerë të përgjithshme  500,000 euro.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Haxhi Shala

Deputet dhe drejtor në MFSK

Shiko profilin ››

Një tokë trashëgimi nga familja në vitin e parë është deklaruar me sipërfaqe 2 ha në vlerë 300,000 euro, të njëjtën në vitet 2011-2014 e ka deklaruar në sipërfaqe 10 ha në vlerë 600,000 euro, dhe përsëri në dy vitet e fundit me sipërfaqe 2ha në vlerë 300,000 euro.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Jakup Krasniqi

Kryetar i Kuvendit të Kosovës

Shiko profilin ››

Një pasuri pronë e përbashkët në vitin e parë është deklaruar në vlerë 600,000 euro, në vitet pasardhëse është deklaruar në vlerë 75,000 euro.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

20102011201220132015

Zyrtari nuk ka deklaruar asnjëherë vlerën për dy njësi të paluajtshme të trashëguara.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

201120122013

Zyrtari asnjëherë nuk ka deklaruar vlerën e pasurive të paluajtshme.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

201120122013201420152016

Zyrtari ka deklaruar një pronë në vitin 2010 me sipërfaqe 80 m2, të njëjtën nga viti 2011 e ka deklaruar 270 m2, poashtu vlerën e ka deklaruar ndryshe nga viti në vit.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Në dy pasuri të cilat janë trashëgimi nuk ka deklaruar asnjëherë vlerën.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013

Rexhë Gjonbalaj

Kryesues i bordit në PTK

Shiko profilin ››

Në vitin 2015 tri njësi të  cilat janë deklaruar veç e veç në vitet paraprake, janë deklaruar si një njësi dhe me vlerë më të lartë.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Në vitin 2016 nuk e ka deklaruar vlerën e pasurisë së paluajtshme.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

20122013201420152016

Bekim Jashari

Kryetar i bordit në ANP

Shiko profilin ››

Dy nga njësitë e pasurisë së paluajtshme i ka deklaruar çdo vit pa vlerë.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

201120122013201420152016

Zyrtari nuk e ka deklaruar asnjëherë vlerën e pasurive të paluajtshme.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Fejzullah Hasani

Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës

Shiko profilin ››

Tokën bujqësore e ka deklaruar vetëm në vitin 2010 dhe te vlera ka shënuar “nuk e di”.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Abelard Tahiri

Këshilltar politik në ZKM

Shiko profilin ››

Pasuria e paluajtshme është deklaruar me shumë dallime ndër vite. Disa nga pasuritë në fillim janë deklaruar si pasuri të veçanta ndërsa në vitet tjera janë deklaruar si një njësi. Gjithashtu  vlera dhe sipërfaqja e pasurive është deklaruar ndryshe nga viti në vit.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

20122013201420152016

Vetëm për një nga katër njësitë e pasurisë së paluajtshme zyrtari ka deklaruar vlerën.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

20102011201220132014

Xhavit Haliti

Nënkryetar në Kuvendin e Kosovës

Shiko profilin ››

Banesa që është deklaruar në vitin 2010, është deklaruar në sipërfaqe 54m2, ndërsa në vitin 2011 është deklaruar një banesë me sipërfaqe 94m2 dhe me vlerë 200,000 euro.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Zyrtari ka deklaruar përgjatë gjithë viteve 18 njësi të paluajtshme. Vlerat e tyre kanë ndryshuar ndër vite poashtu në disa raste edhe sipërfaqja. Ka raste kur zyrtari ka deklaruar një tokë në vlerë 81 euro dhe një tjetër 246 euro, që nuk dihet a është gabim teknik apo jo.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2011201220132015